OCP 235 : 10 september 2008

Dagorde:
1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front zone Antwerpen
2. Stakingsaanzegging VSOA zone Hermeton et Heure
3. Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront


Dhr Hellinckx opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging gemeenschappelijk front zone Antwerpen
De problematiek gaat over de 12 uren shiften binnen de interventie. De zone is hierop tegen maar het zou niet zozeer de korpschef zijn maar wel de burgemeester zou hier vooral op tegen zijn. Er is dan hierover een BOC geweest waar helaas de burgemeester niet aanwezig was en de korpsleiding geen mandaat had om over dit punt te praten.
Een interne werkgroep heeft uitgewezen dat er geen nadelige gevolgen zijn. Integendeel, het is een win win situatie voor zowel het personeel als de overheid.
Er zijn personeelstekorten in Antwerpen en dit middel van de 12 uren diensten is een middel om meer volk aan te trekken.
Er is op een BOC in 2004 reglementair een minimale dienstverlening opgemaakt bij stakingen. Nu merken wij dat na indiening van deze stakingsaanzegging de burgemeester unilateraal deze minimale dienstverlening verandert en opgelegd en dit zonder overleg. Wij vragen dat in geval van staking, de initiële lijst van 2004 gebruikt zou worden.
De burgemeester verontschuldigt zich inzake zijn afwezigheid op het desbetreffende BOC. Voor de burgemeester is het voor de bevolking niet wenselijk om te gaan werken in 12 uren diensten.
In mei 2007 zijn er vier criteria afgesproken waarop men beoordeelt welke dienst in aanmerking komt en welke niet. Dit is ten eerste de kwaliteit van de dienstverlening naar de bevolking toe, ten tweede verhoging van de efficiëntie, ten derde mogen ze geen invloed hebben op werking andere diensten politie, ten vierde welzijn van het personeel. De burgemeester denk dat een politieambtenaar na 8 uren interventie niet meer dezelfde kwaliteit en dienstverlening naar de bevolking toe kan garanderen.
Diensten waar er de 12 uren zijn toegezegd, behouden dit.
Het gemeenschappelijk front meldt dat het huidige systeem onhoudbaar is. De Mammoet wordt elke dag met de voeten getreden. Het is een tendens en zeker geen uitzondering. Indien er iets gebeurt, wordt er naar de rechtbank gegaan.
De burgemeester vindt dat de afspraken die in mei 2007 gemaakt zijn gerespecteerd moeten worden.
Hij is wel bereid om de gevallen te onderzoeken waar de Mammoet overtreden zou worden en dit terug te koppelen naar het BOC. Voor de rest blijft hij bij zijn standpunt.

De vakbonden behouden de aanzegging. Er zullen acties volgen.
We vragen aan de vertegenwoordig van de Minister indien de opvorderingen wettelijk zijn. Het kan voor ons ook niet dat men vordert voor een ganse maand. Het dient punctueel dag per dag te gebeuren. Ook is de opgelegde minimale dienstverlening hoger dan het werkelijke effectief.

Na onderbreking komt de overheid terug met volgende mededeling:
Er zal niet gevorderd worden boven de werkelijke effectieven, de vorderingen zullen nog punctueel gebeuren. Voor de minimale dienstverlening zal de burgemeester morgen om 16.00 uur een dringend BOC bijeenroepen.

2. Stakingsaanzegging VSOA zone Hermeton et Heure
De vertegenwoordiger van de zone is gemandateerd door het politiecollege .
Deze aanzegging werd door ons ingediend en handelt over het niet respecteren over de wet op het welzijn, het syndicaal statuut en het beheer van de zone. De veiligheid in de zone laat te wensen over.
Aan de afdeling van onze syndicale afgevaardigde in de zone werd op vraag van de korpschef een eind gesteld. Dit is gebeurd zonder toepassing van artikel 62 .
Ook volgt de zoen niet de adviezen op van de tuchtraad.
De lokale overheid heeft hier een andere kijk op. Inzake het welzijn is er een doorlichting geweest. Er werd zelfs een werkgroep opgericht in 2004. Het personeel is tevreden. Tenminste 80 % van het personeel wil in de zone blijven.
Volgens de korpschef is het argument van de te grote werkdruk fel overdreven. Men heeft ongeveer 12 PV’s per maand .
We hebben de eindconclusie van het verslag van de preventiedienst. Dit geeft toch aan dat er specifieke problemen zijn.
Minstens 10% van het personeel is met langdurig ziekteverlof.
We zullen een klacht indien bij het Comité P tegen de directie van de zone.

We behouden onze aanzegging.

3. Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront
ACOD heeft twee belangrijke opmerkingen inzake het voorstel van de overheid. Voor hen is het belangrijk om te besluiten eind september. Ten tweede is het niet zo dat ze hier zijn dat ze ook akkoord gaan met de voorstellen. Inzake de functionele wedde wil het ACOD duidelijk stellen ze alinea 7 zo niet kunnen aanvaarden. Inzake de perequatie wensen ze een politiek standpunt.

Wij brengen de overheid op de hoogte van het mandaat dat ons Nationaal Comité ons gegeven heeft :
We vinden het al niet kunnen dat punten van ons eisenbundel worden geweerd zonder dat er gesprekken over gevoerd worden. Er wordt over zes punten niet meer gesproken. Zo laten we de eis van een lineaire loonsopslag niet los.
We vragen de loskoppeling van de twee dossiers (ons eisenbundel en de voorstellen van de overheid). In-dien dit niet kan, stappen we op.
Indien wel splitsing, focussen we op een lineaire loonsverhoging van 3 % voor iedereen, de eindejaarspremie en verhoging vakantiegeld voor iedereen aan 80% in 2009 en 92% voor iedereen in 2010.
We willen eerst spreken over ons gemeenschappelijk eisenbundel.
De overheid wil niet op onze eisen ingaan. We verlaten de onderhandelingen. De andere vakbonden blijven zitten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..