OCP 237 : 08 oktober 2008

Dagorde :
1. Wetsontwerp Diegem I (vervolg OCP 234)
2. Functieprofielen DSM + DSF + DSL
3. OKB Diplomavoorwaarde directeur
4. Varia: Staking gevangenisbewakers


Wetsontwerp Diegem I (vervolg OCP 234)
Voor de vergadering aan te vatten deelt het VSOA evenals alle andere vakorganisaties mede dat ze zich niet meer gebonden voelen wat betreft de gesloten akkoorden “Diegem 1”. Het VSOA wenst de teksten opnieuw te onderhandelen.
Toelichten van de teksten door de heer Carlo Maes.
De overheid zal akte nemen van de opmerkingen van de vakbonden en zal op een volgende data zijn bemerkingen wat betreft de huidige onderhandelingen aan de vakbonden formuleren.
Onze aanwezige permanente afgevaardigden van de juridische cel stellen vast en interpelleren de overheid over het feit dat al deze wijzigingen indruisen tegen de elementaire rechtsbeginselen en negatief zijn voor het lid. Geen enkele wijziging aan Diegem 1 zal ten goede komen aan onze personeelsleden.

Nota ATO Calog Brussel (vervolg OCP 229)
Sinds 1 januari 2007 zijn ten aanzien van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (federaal en lokaal) die zijn tewerkgesteld op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee maatregelen inzake een soepelere verdeling van de arbeidstijd mogelijk.
Vooreerst kunnen de personeelsleden die de vrijwillige vierdagen week genieten, op hun vraag, hun prestaties spreiden over vijf werkdagen. Bovendien kunnen de voltijds tewerkgestelde personeelsleden, mits akkoord van de overheid, hun prestaties verdelen over vier werkdagen.
Op vraag van de betrokken diensten werden, bij wijze van steun, een aantal toelichtingen gebundeld.
De bijgaande tabellen geven op een overzichtelijke wijze toelichting bij een aantal statutaire aspecten (recht/gunst, aanvraag- en opzegtermijnen, werkregime, verlofquota en aanrekeningregels) van die nieuwe mogelijkheden inzake de spreiding van de arbeidstijd
Het VSOA stelt dat de overheid deze maatregel beter uitbreidt naar heel het land, naar analogie van de Europese anti discriminatiewet. Er moet in ieder geval in de teksten ingeschreven worden dat bij een weigering, de overheid deze moet motiveren.

OKB Diplomavoorwaarde directeur
“1° titularis is van de graad van hoofdcommissaris van politie of houder is van het directiebrevet of, naar gelang van het geval, de voorgeschreven klasse anciënniteit heeft en, in voorkomend geval, beantwoordt aan de door de minister, in functie van de aard van het bij mandaat te begeven ambt, bepaalde opleidingsvereiste;”.
Volgens deze wettekst moet elke mandaathouder – directeur, hoofdcommissaris zijn, of beschikken over het directiebrevet.
Het VSOA Politie gaat in samenspraak met alle andere vakbonden niet akkoord met huidig OKB. Een “commissaris” moet ook de toegang krijgen tot deze functies.

Functieprofielen DSM + DSF + DS
De overheid overhandigt ons 3 functieprofielen.
Het VSOA bundelt deze functieprofielen aan de OKB diplomavoorwaarden van de directeurs en stelt dat naar analogie van het calog statuut (een A2 kan deze functies opnemen) men voor het operationele kader deze functies openstelt. Dus zou een commissaris deze functie moeten kunnen bekleden en niet alleen een directeur.
Het VSOA gaat akkoord met deze functieprofielen.

Varia :

Staking gevangenisbewakers,

Mededeling van de overheid:
De overheid wil dat de 48 uur regel, voorafgaande aan de stakingen in de gevangenissen wordt gerespecteerd zoals bij wet voorzien. Binnen deze tijdspanne zou de overheid voldoende manschappen kunnen vrijmaken om de taken van de cipiers over te nemen. Indien deze tijdspanne niet wordt gerespecteerd zal de politie zijn taken niet kunnen vervullen. De burgemeesters zullen genoodzaakt zijn het leger te vorderen om de bewaking in de gevangenissen over te nemen.

Het VSOA klaagt de werkomstandigheden aan van de collega’s in de gevangenissen. Deze zijn nog slechter als de toestand waarin de cipiers moeten werken en waarvoor zij nota bene staken. Onze politie mensen worden zo in gevaar gebracht.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..