OCP 241 : 12 november 2008

Dagorde van het onderhandelingscomité 241:

1. OMB Diegem III (aanwerving) (vervolg OCP 237 + 238)
2. OKB vereenvoudiging procedure vrijwillig ontslag
3. Recherchevergoeding voor wijkagenten (vraag van VSOA)

Opening van de debatten:

Mededelingen
Vakbonden: De problematiek van het CIC wordt aangehaald door het NSPV wat betreft Charleroi. ( struikeldatum 15/12/08 ). De dispatching in Charleroi gaat over naar het provinciaal CIC in Mons. Dit heeft als probleem dat alle arbeidstijdnormen worden overschreden. Dit is een onaanvaardbaar gegeven.
Dit gaat een totaal geven van ongeveer 700000 oproepen voor het CIC Henegouwen operationeel is dit met de huidige structuren niet haalbaar. Ook de afwezigheid van “up to date” materiaal en centrales werd 2 jaar geleden al aangehaald. Het VSOA vraagt een werkgroep op te starten op provinciaal niveau en oplossingen te zoeken. Indien er geen oplossingen zijn zal het VSOA genoodzaakt zijn een stakingsaanzegging in te dienen.
Overheid: Vraagt een werkgroep op te starten op provinciaal niveau, hiervoor moet de gouverneur worden gecontacteerd. Wat betreft de arbeidstijdnormen zal door de overheid een onderzoek worden gedaan bij de desbetreffende diensten. Zij zal met de resultaten terugkomen en oplossingen voorstellen.

1. OMB Diegem III (aanwerving) (vervolg OCP 237 + 238)
De overheid zal op 10 december over de brug komen met een volledig selectiereglement. De overheid wenst een akkoord over dit concept. (medische normen worden per reglement geregeld en niet per KB) Een reglement zal aan de vakorganisaties worden voorgelegd.
De vakbonden willen een KB of een MB over deze reglementering.
Het VSOA vraagt duidelijk een dat er een KB zou worden uitgevaardigd. Sommige vakorganisaties vragen de opnames van het rollenspel op beelddrager. Dit om misbruiken te vermijden en controle mogelijk te maken.
De overheid zal wat betreft de vorm van deze teksten volgende week een mededeling doen. (KB – MB – reglement )
Het VSOA eist dat de overheid zich moet schikken naar het KB van 28/05/20003 (bevoegdheden van de arbeidsgeneesheer tijdens de aanwerving procedure ). Zolang hieraan niet wordt voldaan zal het VSOA geen akkoord geven.

Het VSOA stelt een vraag bij het artikel: “Art. IV.5. §1. De proef bedoeld in artikel IV.I.15, eerste lid, 1°, RP Pol, kan voor de kandidaten- agent van politie en de kandidaten- inspecteur van politie de volgende sub- proeven omvatten:
De vakbonden eisen dat het woord “kan” wordt vervangen door het woord “zal tenminste omvatten”. De vakbonden vragen dat de huidige tekst in de UB Pol ongewijzigd blijft, deze test is duidelijk “omvat”.
Overheid: zal de teksten wijzigen in “omvat tenminste”. Ook de beheersing van de tweede taal zal worden getest.

Het VSOA wil duidelijkheid over de geschiktheid van de kandidaten in het kader van het volgende artikel. Art. 8. In het UBPol wordt een artikel IV.8bis ingevoegd, luidende:“Art. IV.8bis. Op basis van het functioneel parcours brengt de directeur van de directie van de rekrutering en van de selectie van de federale politie over elke kandidaat één van de volgende beoordelingen uit:1° de kandidaat bezit de fysieke kenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie uit te oefenen2° de kandidaat bezit momenteel niet de fysieke kenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie uit te oefenen.”Het VSOA stelt: Dit gegeven is een verandering met de bestaande teksten. Vroeger moest een kandidaat kunnen voldoen na de opleiding, in huidige teksten moet een kandidaat voldoen voor hij aangeworven wordt. Dus worden de normen strenger. Het VSOA Is hier niet tegen. Overheid: Stelt dat de benadering, de filosofie in niets is veranderd. Zij zal de teksten wijzigen, 1° de kandidaat bezit de fysieke kenmerken die hem toelaten een ambt bij de politie uit te oefenen – de basisopleiding aan te vatten.Het VSOA stelt ook het volgende in vraag” moeten niet al het Calog personeel integer zijn en niet in bepaalde mate”: Volgens het VSOA gaat dit problemen opleveren met de mobiliteiten. De integriteit is een zeer belangrijk gegeven.De overheid zal in de tekst inschrijven dat alle personeelsleden moeten worden gescreend alvorens te worden aangeworven en indien nodig zal er een verder onderzoek via de lokale politie plaatsvinden. Voor sommige functies zou dit onmiddellijk gebeuren. (cfr crimineel analisten )Het VSOA plaatst aantekeningen bij het volgende artikel. “Art. IV.28. Behalen de minimumscore voor de proef bedoeld in artikel IV.I.15, eerste lid, 1°, RP Pol, de kandidaten die, hetzij minder dan één standaardafwijking onder het gemiddelde van de referentiepopulatie liggen, hetzij de voorafgaandelijk vastgelegde en aldus aan de kandidaten aangekondigde minimumscore behalen. Volgens het VSOA moeten deze normen vastliggen en bepaald zijn. De overheid wil de “T score” blijven toepassen bij permanente aanwervingen. (quota) Het VSOA begrijpt uit dit gegeven dat voor de overheid kwantiteit is belangrijker is dan kwaliteit. Volgens de vakbonden is de “T score” in het leven geroepen om minderwaardige kandidaten aan te werven. – Het VSOA en het NSPV wensen te wachten tot het verschijnen van de uiteindelijke tekst en de vorm waarin deze verschijnt alvorens een akkoord te geven.- Het ACV en ACOD geven een principieel akkoord.

2. OKB vereenvoudiging procedure vrijwillig ontslag.
Artikel 1. In artikel IX.I.9 RPPol, worden het eerste en tweede lid vervangen als volgt:
« Het personeelslid kan zijn ontslag vrijwillig indienen door middel van een brief aan de directeur van de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer van de federale politie of, naar gelang van het geval, aan de korpschef of aan het door deze aangewezen personeelslid. Het mag slechts mits naleving van een opzeggingstermijn van één maand, zijn dienst verlaten. De in het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin het ontslag werd ingediend».
– De vakorganisaties geven hun akkoord wat betreft deze tekst.

4. Recherchevergoeding voor wijkagenten (vraag van VSOA)
De Federale overheid zal de betrokken plaatselijke overheid een schrijven richten wat betreft deze gang van zaken, deze statutaire onregelmatigheden.

5. Varia:
– De syndicale afgevaardigden vragen oplossingen voor de site POL DOC – toegang tot de wetteksten. Een oplossing zal worden aangeboden door de overheid.

– Het dragen van de fluorescerende kogelwerende vesten in Antwerpen. Het dragen wordt verplicht door de plaatselijke overheid. De vakorganisaties vragen de Federale overheid een duidelijk standpunt in te nemen wat betreft deze materie. Deze vesten zijn namelijk niet wettelijk.

– Overdragen van verlof van 2008 naar 2009 voor de personeelsleden van de DAR (problematiek arbeidstijdorganisatie). (Dit betreft het proces Habran) Het VSOA vraagt ook een structurele oplossing. De overheid plaatst dit punt op de dagorde van het HOC.

– Het VSOA vraagt hoe het zit met het terugschroeven van de budgetten van de politie op jaarbasis met 1 percent. (180 Full time inspecteurs minder – op het Federaal personeelsbestand – maar dit budget geeft ook een impact op de budgetten van de geïntegreerde politie) Het VSOA is bezorgd wat betreft het gevolg aangaande de mobiliteiten die deze maatregel inhoud. De loonmotor komt ook volledig op kosten van het federale politiebudget. Het VSOA stelt dat dit gaat gebeuren op de rug van alle politie ambtenaren en deze maatregel de veiligheid van de bevolking in gedrang zou kunnen brengen, men gaat namelijk besparen op veiligheid.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..