OCP 257 : 09 september 2009

Dagorde :
1. Werkmethode en planning evaluatie weging niv A.
2. OKB vrijstelling cognitieve proef (7E veiligheidsjaar).
3. Eervolle onderscheidingen.
4. AIG, behoud recht op toelage.
5. Overdracht vakantieverlof .
6. Werkgroep INEX.
7. OKB kinderbijslag.
8. Externe rekrutering – functioneel parcours.
9. Selectiecriteria: mobiliteit DAR – GIS.
10. Personeelstekort labo’s FGP (VSOA).
11. Kosteloze gezondheidszorgen ingevolge een arbeidsongeval.
12. Vergoedingen voor werkelijke onderzoekskosten voor de operationele misdrijfanalisten.
Varia.


Werkmethode en planning evaluatie weging niv A.
Vraag:
De overheid, DGS, vraagt een werkgroep te starten om het systeem te herzien of te verbeteren, het doel van de overheid is om zo vlug mogelijk de problemen op te lossen.
bespreking:
Het huidige systeem niet veranderen maar wel verbeteren.
Resultaat:
Resultaten zouden er moeten er zijn voor het einde van het jaar. DGS zal de werkgroep opstarten.

OKB vrijstelling cognitieve proef (7E veiligheidsjaar).
Vraag:
Vrijstelling voor deze proef voor de kandidaten die dit 7e jaar hebben gevolgd.
Bespreking:
De syndicale organisaties kunnen zich niet akkoord verklaren met de gang van zaken. De overheid wil met dit 7E veiligheidsjaar kandidaten voorbereiden op een veligheidsjob, de overheid ziet dit als een positief element. Na dit 7E jaar wordt een diploma voor deze mensen afgeleverd. Het programma loopt in verschillende scholen. Wij (VSOA) refereren naar de wetgeving rond de cognitieve proef. Volgens ons moet iedereen in deze cognitieve proef slagen zoals de wet het nu voorschrijft.
Oplossing:
De syndicale organisaties zijn niet akkoord met de teksten van dit OKB. De overheid zal dit terugkoppelen naar de minister.

Eervolle onderscheidingen.
Vraag:
De syndicale organisaties vragen de stand van zaken omtrent dit dossier.
Bespreking:
De werkgever moet de kandidaten voordragen, er zijn documenten voorhanden. De eretekens (arbeid – verdienste) moeten worden voorgedragen door de werkgever.
Een Ontwerp van omzendbrief is opgesteld voor de Nationale eretekens ‘Nationale orde’. Dit ontwerp zal op de volgende dagorde komen. Volgens de vakbonden mogen de kosten niet ten laste vallen van het personeelslid. Er zal ten vroegste worden gestart (opstart voordracht) half 2010. Vanaf 2001 zal iedereen krijgen waarop hij recht heeft volgens de overheid. De diploma’s en de eretekens moeten worden betaald door de werknemer, volgens de minister is dit anders budgettair niet draagbaar.
Oplossing:
De overheid zal de voorstellen opnieuw voorleggen aan de minister, namelijk de eindecarrière medaille( na 40Jaar) toch op kosten nemen van de overheid, als blijk voor appreciatie. Na de onderhandelingen omtrent de omzendbrief zal de overheid een infonews verspreiden.

AIG, behoud recht op toelage.
Werd niet besproken.

Overdracht vakantieverlof .
Vraag:
De toepassing van wettelijke criteria.
Bespreking:
De overheid gaat hetzelfde toepassen als bij het openbaar ambt. In afwachting van een resultaat binnen het openbaar ambt wil de overheid dit gegeven in de koelkast zetten. De vakbonden willen een oplossing voor de problematiek rond de arbeidsongevallen, namelijk de overdracht van het verlof regelen in deze gevallen. Een arrest van het europees hof is duidelijk, dit is een recht. We hebben het openbaar ambt niet nodig in deze, we hebben een eigen statuut, deze mogelijkheid staat zelfs ingeschreven in ons statuut.
Oplossing:
De huidige regelgeving blijft van toepassing. De overheid zal de vraag terugkoppelen naar de minister.

Werkgroep INEX.
Wordt ingeschreven op de dagorde van een volgend OCP, resultaten worden verwacht voor het einde van het jaar.

OKB kinderbijslag.
Vraag:
Wat bij een “eventuele” toepassing van het OKB.
Bespreking:
De overheid wil de overschakeling doen in de maand mei, namelijk als de financiële draagkracht van de personeelsleden het grootst is. Dit is een Nationale maatregel. De vakorganisaties zijn tegen deze maatregel, deze treft de personeelsleden met kinderen, dus de categorie mensen die het financieel het zwaarst hebben.
Oplossing:
De maatregel is nationaal en moet toegepast worden, de overheid zal nogmaals de vraag terugkoppelen naar de bevoegde instanties maar de maatregel zal voor iedereen gelden.

Externe rekrutering – functioneel parcours.
Vraag:
Wanneer komt het functioneel parcours in voege.
Bespreking:
Heden is het protocol niet uitgevoerd, het functioneel parcours wordt niet toegepast en de minimumlengte is steeds aanwezig.
Volgens de overheid is er een overgangsmaatregel ingeschreven in de akkoorden. De overheid deelt mede dat het parcours zal worden ingevoerd in 4 fasen. De sportproeven zullen worden uitbesteed aan de politiescholen hiervoor worden de besprekingen aangevat, er moet ook een aanbesteding gebeuren (Europees) om het nodige materiaal te bekomen, de wettelijke procedures moeten worden nageleefd.
De vakbonden vragen de garantie betreffende de correcte uitvoering van het protocol, namelijk de garantie dat de huidige minimum lengte behouden blijft maar dat de kandidaten moeten kunnen voldoen aan de vereisten van het functioneel parcours. De overheid deelt mede dat het dossier wel degelijk geopend is. De aanbesteding is nog niet gebeurd.
Oplossing:
Midden 2010 zal het parcours normaal in voege treden. De overheid zal erop aandringen
Op 21 september 2009 zal er een vergadering plaatsvinden met de politiescholen.

Selectiecriteria: mobiliteit DAR – GIS.
Vraag NSPV:
Dit zijn geen statutaire testen, waarom bijkomende testen opleggen. Waarom een onderscheid man- vrouw maken.
Bespreking:
De overheid deelt mede dat deze materie is overlegd binnen het BOC 197. Dit is geen onderhandelingsmaterie. Volgens de overheid is de communicatie en transparantie in dit dossier goed geweest. De syndicale organisaties (ACV en SNPV) vragen aan de overheid dat de geleverde info omtrent dit dossier in de beide landstalen voorhanden is.
De overheid geeft een uiteenzetting omtrent het waarom deze testen werden ingevoerd.
Oplossing:
De testen van 21/09/09 kunnen doorgaan en de materie wordt op de volgende dagorde geplaatst. Het NSPV geeft geen akkoord.

Personeelstekort labo’s FGP (VSOA).
Vraag:
Het schrijnend tekort aan personeel binnen de labo’s.
Bespreking:
Er zou een structurele oplossing uit de bus moeten komen. De overheid is op hoogte van deze problematiek. Bij de volgende mobiliteit worden er reeds 9 plaatsen opengesteld.
De bedoeling is extern te werven en dit voor de 18 vacante betrekkingen op Nationaal vlak. Er zal getracht worden deze in te vullen. Met de opmerking: kredieten, budgetten moeten worden goedgekeurd en het is wachten op het verschijnen van de OT2ter. Er wordt gepleit gespecialiseerde hoofdinspecteurs aan te werven.
Oplossing:
De nodige aandacht wordt aan dit probleem geschonken. Er zal getracht worden bijkomend personeel te werven.

Kosteloze gezondheidszorgen ingevolge een arbeidsongeval.
Vraag VSOA:
Wat met de medische kosten na arbeidsongeval voor personeelsleden wanneer de personeelsleden er zelf geen enige invloed hebben. De slachtoffers van arbeidsongevallen zouden nooit moeten instaan voor de medische kosten die het ongeval veroorzaakte indien het niet de schuld is van het personeelslid – onafhankelijk van de wil van betrokkene.
Bespreking:
Overheid: het gaat hier om Nationale regelgeving van het RIZIV. Er zou een oplijsting moeten gebeuren van de specifieke gevallen. De verscheidene zones hebben zelfs uitgebreide dekking, maar de meeste zones voorzien in een minimale dekking. Bij de federale politie heeft men een lijst van medicijnen die men terugbetaald. Bij de federale politie gaat men verder. De voorzitter haalt de problematiek binnen de stad Mechelen aan “ dit moet geregeld worden”.
Oplossing:
De overheid zal de probleemgevallen binnen de federale politie oplijsten. Maar de voorzitter van het OCP denkt dat het toepassen van dit principe geen problemen zal opleveren indien de problematiek zich hier in dezelfde grootte stelt.

Vergoedingen voor werkelijke onderzoekskosten voor de operationele misdrijfanalisten.
Vraag VSOA:
Het VSOA verwijst naar de teksten UBPOL, in deze onderhandelde teksten worden de OMA (operationele misdrijfanalisten) uitgesloten. Het VSOA stelt dat de onderhandelde teksten niet exact weergegeven zijn in de wetgeving die verschenen is in het staatsblad.
Bespreking:
De overheid geeft lezing van wat deze mensen krijgen, de overheid heeft dit probleem laten onderzoeken. De misdrijfanalisten kunnen nooit de vergoeding onderzoekskosten genereren, maar deze mensen kunnen wel onder bepaalde voorwaarden de dagelijkse vergoeding bekomen (slechts 25% van deze analisten hebben deze kosten ingediend). De overheid stelt vast dat er geen budgettaire ruimte is.
Oplossing:
Misdrijfanalisten kunnen onder bepaalde voorwaarden de dagelijkse vergoeding bekomen.
Het Vsoa gaat niet akkoord maar neemt akte van het standpunt.

Varia.

· Calog “uniform voor calog onhaal medewerkers” te Antwerpen (functie- uitrusting): Dit is onderhandelingsmaterie en moet worden op het niveau van Brussel getild. Er zal geen uniformiteit in het land zijn, quid de vergoedingen betreffende het onderhoud ed. Er werd op Nationaal vlak beslist deze normen niet te regelen maar wel het gebruik van de insignes. Het debat zal gevoerd worden op23/09/09.

· Wat met de uitvoering van de diegem II- teksten: overheid; alle teksten (protocollen) zullen worden verzameld en één wettekst zal uitgevaardigd worden.

· Problematiek opleiders NSPV: wat met de recuperatie van de overuren die deze personeelsleden presteren. De overheid zal deze problematiek rechttrekken, de overheid zal duidelijkheid brengen via een schrijven.

· Toelage Brussels hoofdstedelijk gewest CSC-SP, wat met de toelage voor de ‘afgedeelden’ DAR buiten de Brusselse zones. Overheid, om van deze premie te kunnen genieten moet men werkelijk tewerkgesteld zijn te Brussel.

· Het hoge (abnormale) percentage van personeelsleden die niet slagen voor de proeven ‘functionele vorming voor de gerechtelijke politie ‘ wordt aangekaart. Een analyse zal aan DGS worden gevraagd omtrent dit gegeven.

· Een agenda betreffende de sociale promoties voor het calog- personeel wordt opnieuw gevraagd, ook met betrekking tot de tweetaligheid.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..