OCP 267 : 10 maart 2010

Dagorde – eisenbundel – stakingsaanzegging:

De 3 breekpunten voor het gemeenschappelijk vakbondsfront.
1. De intrekking van de 2 X 300 personeelsleden die niet worden vervangen bij hun pensioen.
2. De openstelling van de mobiliteit.
3. Het eisenbundel.

De Minister geeft uitleg: veiligheid is een basisrecht!
Volgens de Minster is er een groot draagvlak binnen de regering om de maatregel van intrekking van de 2 X 300 personeelsleden ongedaan te maken, de mobiliteit is ook een onderdeel van deze maatregel. Voor de federale politie zullen er opnieuw mobiliteitsronden georganiseerd worden. De budgetcontrole zal geschieden op 21 maart. Voor 2010 is deze maatregel dus van de baan. Voor 2011 zal de Minister bij de begrotingsopmaak dezelfde benadering hanteren. Zij benadrukt dat er echter nu al een politieke consensus bestaat ter zake.

De Minister geeft te kennen:
1. Het dragen van zware wapens, het wetsvoorstel tot zwaardere bestraffing is goedgekeurd door de ministerraad. (het voorstel ligt bij de Raad Van State)
2. Spijbelaars: maatregelen worden besproken.
3. Politiecapaciteit, rekrutering: De opstart van een sensibiliseringsactie tot het aanwerven van mensen uit het Brusselse en deze naar de politie leiden.
4. Vrijmaken van de politionele capaciteit door de inzet van het leger voor bepaalde taken.
5. Kosteloze rechtsbijstand voor de politiemensen garanderen met uitbreiding naar de ongevallen van en naar het werk, het desbetreffende wetsvoorstel ligt in de kamer.
6. De KUL norm: het rapport is besteld.
7. Veiligheidskorps: wordt versterkt met 25 personeelsleden.
8. Een projectmatige aanpak van geweldsdelicten zal geschieden.
9. Er komt een werkgroep strafuitvoering.
10. Er wordt een werkgroep MFO1 betreffende de kerntaken van de politiediensten opgestart.

Standpunten van de vakbonden:
1. NSPV: Vindt het een positief voorstel maar wilt garanties voor 2010.
2. VSOA: Wilt een spijkerharde garantie voor de “aanwerving” van 300 personeelsleden in 2010 en 2011.
3. ACV: Gaat akkoord met het voorstel.
4. ACOD: Het ACOD zal een afweging maken na het resultaat van een globale bespreking van de eisenbundel.

De heer DE TROCH neemt na het reces het voorzitterschap waar.

1. Eindejaarstoelage: Men streeft naar een volwaardige 13e maand. De overheid gaat hiermee akkoord.

2. Duurzame ontwikkeling: Fietsgebruik 0,20 cent per km. (lokaal en Federaal): De overheid verklaart zich akkoord.

3. Aanwerving op basis van competenties via Selor brevetten voor het Calog personeel plus een controle van de vakorganisaties wordt ingeschreven in de teksten. (cfr openbaar ambt – fiche 4 openbaar ambt)

4. Generatiepact: bevorderen tewerkstellingsgraad: De spreiding vanaf 58 jaar van 9% van het leeftijdscompliment op de pensioenen in plaats vanaf de leeftijd van 60 zoals thans het geval is. Onze overheid verklaart zich akkoord. Dit voorstel ligt ter studie bij de Minster van pensioenen

5. Generatiepact: Het aanpassen verlofstelsel voor de oudere werknemers. Bijkomende verlofdagen vanaf het jaar waarin men 59 jaar (BK-MK) of 61 jaar (Off) wordt. In voege vanaf 01/01/11.

6. Verlof voorafgaand pensioen voor de officieren aan 58 jaar (one shot): Een recht voor alle officieren maar de overheid kan weigeren voor operationele redenen. Dit moet echter gemotiveerd worden. Duurtijd 5 jaar.

7. Levenskeuze: Het omstandigheids verlof, uitzonderlijk verlof en vaderschapsverlof wordt toegestaan ongeacht de levenskeuze. (vanaf 01/01/11)

8. Pleegzorgverlof: ook voor statutaire personeelsleden.

9. Uniformisering van het omstandigheids verlof bij geboorte van een kind voor de contractuele personeelsleden conform de regeling van het statutair personeel. (vanaf 01/01/11)

10. Nationale uitbreiding van de specifieke arbeidstijdregeling cfr Brussel na overleg. (vanaf 01/01/11) De 38 uren werkweek presteren op 4 werkdagen en de vrijwillige 4 dagenweek presteren over 5 dagen.

11. Rekrutering opleiding en directiebrevet: Een debat zal plaatsvinden einde maart 2010 over dit onderwerp.

12. De tucht: Een regeling zal voorgelegd worden in mei 2010.

13. Evaluatie: Het onderzoek AIG zal eindigen einde mei en de overheid zal het nadien voorleggen.

14. De wijk: Het rapport van de vaste commissie wordt niet als basis gebruikt maar er zal een nieuw rapport worden opgesteld in samenwerking met de vakbonden en de vaste commissie. Het huidig rapport van de vaste commissie gaat niet naar het Parlement.

15. Sociale promotie CALOG en geldigheid brevetten: De brevetten sociale promotie zullen 7 jaar geldig blijven. Nieuwe niveauproeven zullen worden gepland voor het groot verlof 2010 en de andere proeven in het 2e semester.

16. Kinderopvang: nieuwe initiatieven zullen worden uitgewerkt. (juni 21-01-10)

17. Ontwikkelen van werklastinstrumenten en bepalen personeelsnoden: deze materie zal uitgewerkt worden.
18. Tele- thuiswerk: Deze mogelijkheid wordt uitgebreid.

19. Arbeidsintensiteit – flexibiliteit: Op vraag van het personeelslid wordt de mogelijkheid geboden tot overdracht van een aantal overuren ten belopen van maximaal 30 uren. (voor de ganse geïntegreerde politie) (start 01/11/10)

20. Overdracht van jaarlijks vakantieverlof: De overdracht van verlof dat niet kon worden opgenomen wegens ziekte of ongeval wordt mogelijk, zonder beperking van het aantal dagen. (start 01/01/2010 en retroactief tot 01/01/2009.)

21. Sociale promotie Hoofdinspecteurs: De duur van de scholing tot HINP zal worden gevaloriseerd als loonschaalanciënniteit.

Opmerkingen:
· Het voorstel van de overheid tot invoering van de mogelijkheid tot verlenging van de referentieperiode tot vier maanden, wordt door de overheid ingetrokken.
· De overheid verbindt er zich toe voor 15 mei onderhandelingen aan te vatten met de vakbonden met betrekking tot de bewapening van de agenten van politie.

Standpunten syndicaten:
1. ACV – CSC: Gaan hun achterban raadplegen.
2. VSOA – SLFP: Wenst twee protocollen te bekomen, één wat betreft de stakingsaanzegging, tweede betreffende de eisenbundel. Zal de achterban raadplegen.
3. ACOD – CCOD: deze organisatie gaat haar achterban raadplegen. Een aandachtspunt wordt gevraagd betreffende de rekrutering en het personeelsbestand bij de lokale politie.
4. NSPV – SNPS: Wenst eveneens twee afzonderlijke protocollen. Gaat hun achterban raadplegen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..