OCP 290 : 19 oktober 2011

Dagorde:

-Stakingsaanzegging Ans/Saint-Nicolas – NSPV

-Stakingsaanzegging gevangenissen – VSOA

-Opleiding AMOK

-Erkenningsdossier – VSOA

-Opleiding LPA -, NSPV

-Gevolgen van de wet van 13-08-2011 – ACOD

-Ontwerp FALL – VSOA

-Ontwerp van het systeem van het evaluatiesysteem

-Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd in continudiensten – VSOA

-Varia:

-Salduz – bereikbaar en terugroepbaar – VSOA

-Huidige en toekomstige situatie van de personeelsleden Calog B van de labo’s FGP -VSOA

-Toelatingsattest tot opleiding AINP – NSPV

-De drie groene lichten procedure en akkoord CEM

-Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd voor contractuele en deeltijds tewerkgestelde personeelsleden – NSPV

-SPC – roadmap

-Motivatie van het personeel – ACV-OD

-Pensioen van het personeel Calog – ACV-OD

-Data voor het comité van november

———————————————————————————————————-

Dhr De Troch opent de vergadering.

ACV-OD merkt op dat het punt in de varia inzake het pensioen Calog voor hen meer is dan een varia punt. Ze willen dit als volwaardig punt behandelen.

ACV-OD gaat aan de Minister het dossier inzake de functionele vergoedingen opvragen om te bekijken , nog niet om te onderhandelen. Dit is voor een nieuwe regering.

Wij betreuren dat de Minister inzake het voorstel Daerden onze pensioenen niet heeft verdedigd.

We kondigen aan dat we een nationale stakingsaanzegging inzake de CIC’s gaan neerleggen.

Stakingsaanzegging Ans/Saint-Nicolas – NSPV

Deze aanzegging is in gemeenschappelijk front met ons. Het gaat over het niet respecteren van de wet op het welzijn.

De overheid geeft uitleg en engageert zich om alles in orde te brengen.

Na het horen van de uitleg van de overheid stellen wij vast dat de zone zich engageert om de problemen op te lossen.

Stakingsaanzegging wordt opgeschort tot volgend BOC om te kijken indien de engagementen nageleefd zijn.

Bijkomend merken we op dat er nog verschillende zones zijn die niet in orde zijn en geen preventieadviseurs hebben. De overheid zal dit nagaan en een lijst opstellen.

Stakingsaanzegging gevangenissen – VSOA

Deze aanzegging heeft tot doel onze personeelsleden te beschermen.

Bij stakingen worden de voorziene scenario’s niet au sérieux genomen

Ook worden er fouilles georganiseerd bij de politiemensen bij het betreden van de gevangenissen bij inzage of overbrengen van dossieren.

Ook vragen wij een duidelijke uitleg over het artikel in de WPA inzake de politietaken bij staking.

De overheid stelt dat op de meeste plaatsen de scenario’s wel werken maar dat inderdaad op enkele plaatsen de scenario’s niet zijn wat ze moeten zijn. Hier is overleg geweest dat deze tegen het einde van het jaar in orde dienen te zijn. Inzake de toegangscontrole zijn er nota’s opgesteld en deze dienen gerespecteerd te worden.

Wij stellen duidelijk dat er hier spelletjes gespeeld worden en dit dient te stoppen.

We vragen duidelijk de wettelijk basis waar de overheid zich op baseert dat de politie dient binnen te gaan in de gevangenissen en niet enkel de veiligheid dient te waarborgen.

Voor de overheid is dit een preventief gegeven. De politie dient kort op de bal te zitten.

We stellen vast dat in de komende tijd de gevaren voor het welzijn voor de politieambtenaren niet geweken zijn en daarom behouden wij onze aanzegging.

Opleiding AMOK

We vragen indien er hier en risicoanalyse werd gemaakt en zo ja indien we deze dan mogen zien. De overheid geeft toe dat er nog geen is, maar dat dezemidden augustus werd aangevraagd.

De overheid geeft een korte uiteenzetting van de opleiding.

We stellen vast dat het niet meer gaat om een ministeriële omzendbrief maar over richtlijnen. Wij vrezen dat de reden hiervoor is dat er geen verantwoordelijkheden willen genomen worden. Wij vragen de Minister dit stil te leggen totdat we een deftige risicoanalyse hebben en duidelijke antwoorden hebben over de verantwoordelijkheden.

De overheid stelt voor om voorlopig met de vormingen te stoppen tot dat alles uitgeklaard is en er een risicoanalyse is. Dan komt dit dossier terug op het OCP.

Erkenningsdossiers – VSOA

Wij vragen de :lijst met alle erkenningsdossiers inzake de opleidingen. Ook vragen we documentatie over hoe het niveau van een cursus bepaald wordt.

Alle dossiers zullen in november worden voorgelegd op het OHC.

Opleiding LPA – NSPV

Blijkbaar is er een fiche opgesteld inzake een opleiding LPA. Deze opleiding is hier nog nooit gepasseerd. De opleiding bestaat uit 8 modules.

Het personeel vraagt deze vorming op te splitsen naar de verschillende modules apart en ze laten meetellen als baremische vorming.

Gevolgen van de wet van 13-08-2011 (Salduz) – ACOD

Blijkbaar hebben de orde van de Vlaamse balie een nota opgesteld hoe zich te gedragen inzake het Salduz gegeven en zijn ze bezig met vormingen te geven. Deze nota zou zeer agressief opgesteld zijn. Nu stelt zich de vraag hoe het zit met de opleidingen van het politiepersoneel.

Eind oktober zullen de cursussen(cursus van 4 uur)train de trainer afgerond worden waarna de opleidingen kunnen beginnen. De opleiding voor de end-users is van 3 naar 4 uren gegaan.

Met betrekking tot de nota van de Vlaamse balies zou er vanmiddag nieuws zijn. We zullen schriftelijk antwoord krijgen inzake hun gedragscodes.

Ontwerp FALL – VSOA

Verderzetting van de bespreking van vorig OCP. We delen de adviezen hierin van DGJ niet. We vragen dan ook aan de Minister om dit stop te zetten. Misschien zal een volgende regering heel anders tegen dit project aankijken.

De overheid geeft een overzicht van hoe deze samenzetting van de twee CSD’s tot stand is gekomen.

We stellen dat dit wel een fusie is en geen samenwerking zoals de overheid ons wil doen geloven. Indien de minister dit niet stopzet, zullen we een stakingsaanzegging indienen.

De overheid gaat het dossier eerst uitwerken en dan terug aan het OCP komen.

Ontwerp van het systeem van het evaluatiesysteem

ACV-OD stelt dat de werkgroepen toegezegd werden hieromtrent maar niet de onderhandelingen. Dit zijn lopende zaken en dienen nu niet ter tafel te komen.

Punt wordt verdaagd naar een nieuwe regering.

Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd in continudiensten – VSOA

Voor ons stelt dit geen probleem. De andere vakbonden willen dit punt uitstellen naar volgend OCP maar deze nota kan wel al gebruikt worden als basis voor de zone BruNo.

Varia

-Salduz – bereikbaar en terugroepbaar – VSOA

Wij hebben vernomen dat in dit kader het aantal bereikbaar en terugroepbaar verhoogd zou worden. De vertegenwoordiger van DGJ ontkent dit. Moest het toch nodig blijken, zal er hier een voorstel komen.

Ook vragen wij dat voor de lokale politie de minister een omzendbrief zou schrijven wie in de lokale hier bereikbaar en terugroepbaar moet zijn.Voor ons is dit de OGP/OBP.

-Huidige en toekomstige situatie van de personeelsleden Calog B van de labo’s FGP -VSOA

Hier stellen zich enkele problemen oa met de GPI 48, uitrusting en materiaal. Ook blijft de vraag wat met hun toekomst.

De GPI 48 voorziet niets voor deze personeelsleden. Op 10 november zal er werkgroep starten die zich onder andere hiermee gaat bezighouden. Het materiaal is gelinkt aan de kledijpunten . Dit kan nu, in lopende zaken, niet opgelost worden. Hun toekomstmogelijkheden kunnen gaan tot een bevordering naar een operationeel lid van de politie. Uiteraard kan dit nu in lopende zaken niet gebeuren.

-Toelatingsattest tot opleiding AINP – NSPV

Wordt geval per geval bekeken indien problemen. Engagement werd verleden OCP reeds genomen.

-De drie groene lichten procedure en akkoord CEM

DSW vraagt om dit punt uit te stellen daar er op dit moment er een probleem is met de aanpassingen van de notadaar de persoon die dit deed vervangen werd en de nieuwe beheerder hier nog niet toe gekomen is. Dit wil niet zeggen dat het engagement dat terzake genomen werd, niet meer geldig is.

-Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd voor contractuele en deeltijds tewerkgestelde personeelsleden – NSPV

De nota’s worden nog voorgelegd.

-SPC – roadmap

De vertaling is nog niet binnen. Punt volgend OCP.

We willen toch opmerken dat we afgaande op de huidige roadmap een stakingsaanzegging zullen indienen.

-Motivatie van het personeel – ACV-OD

Punt staat geagendeerd op het BOC op 22 november.

Er bestaat een nota binnen de WPR inzake de motivatie van het personeel.

Wij vragen dat dit punt en de bespreking van de nota naar het HOC gebracht zou worden. De nota wordt ondertussen opgeschort.

De overheid engageert zich om alle nota’s hieromtrent in te trekken tot na het overleg.

-Pensioen van het personeel Calog – ACV-OD

Er is hier een formeel, engagement van 2007 maar nog geen uitvoering. Het engagement van pensioen is er maar nog geen uitvoering.

-Data voor het comité van november

30 november volgend OCP.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..