OCP 299 : 25 april 2012

Dagorde:

– politiecapaciteiten – maatregelen – OKB betreffende de loonschalen van AINP

– Actieplan – Geweld tegen politieambtenaren

– Stakingsaanzegging – Salduz – personeel federale politie arrondissement Bergen – VSOA

– a. Stakingsaanzegging – VSOA – LPA Brunat

b. profiel begeleider

– OKB met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning

– OKB AIG

– OKB geldelijke anciënniteit en voorafgaande diensten

– OKB vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten

– Stakingsaanzegging gevangenissen – VSOA

– Varia :

a. Vervoer van wapens/munitie door Calog personeel

b. Recht van voorkoop voor de personeelsleden, huurders van vastgoed van de Regie

c. Evenwichtige verdeling van het gespecialiseerde opleidingsaanbod (verhoor audio – video) tussen FGP en LGP.

d. officiële bevestiging van de informatieprocedure aan de vakbonden van een selectiesessie door een mandaathouder van de federale politie.

e. Hervorming van de gerechtelijke arrondissementen

f. Prestaties voor informatiesessies “gepensioneerden”

g. Budget DSL

h. Schietstanden (algemeen beleid) en Brusselse schietstanden

Marc DE MESMAEKER opent de vergadering.

VSOA :

Ø Inzake onze ingediende stakingsaanzegging WPR Brabant nodigt de Minister ons morgen om 18.00 Hr uit op het Kabinet.

Ø Vandaag en morgen zullen alle brieven inzake syndicale premie verstuurd zijn vanuit de drukkerij van de federale politie.

politiecapaciteiten – maatregelen – OKB betreffende de loonschalen van AINP

De overheid legt de maatregelen nog eens uit :

Ø Verhoging zichtbaarheid bij het openbaar vervoer

Ø Versterking van 100 FTE’s bij het openbaar vervoer door de aspiranten die dit jaar slagen en uit school komen.

Ø Versterking van FeRes (nationale reserve) van 50 FTE’s. Dit door de aspiranten die volgend jaar uit de school komen.

Ø Verhoging van de jaarlijkse rekruteringen naar 1400.

Ø Versterking van de Brusselse zones met 250 FTE’s mensen.

Ø De nodige enveloppe voor 2012 en 2013 werden door de regering aan Justitie en Binnenlandse Zaken toegekend. Binnenlandse Zaken zal dit geld exclusief aan de politie besteden.

Ø Nog twee financieringsbronnen nodig.

o Een komt uit de winst van de verjonging van de kaders.

o De tweede bron is de tekst die nu voorligt

Voorstellen :

Ø De vraag wordt gesteld waar het geld is van aanwerving van de militairen. De overheid heeft enkel geld gekregen voor degene die echt de vorming begonnen zijn.

Ø Met deze tekst wil de overheid de lonen van de aspiranten verminderen om hiermee extra capaciteit te kunnen betalen. Dit geldt ook voor de Socprom agent naar basiskader.

Ø Wij gaan niet akkoord met het feit dat de Minister publiekelijk maatregelen aankondigt voor andere sectoren zonder ons eerst te raadplegen. Het zijn de laagste lonen die hier slachtoffer zijn. We vragen indien het geld niet ergens anders van kan komen. Wij halen hier het mobiliteitsstelsel, het boetestelsel en de scholen aan. We vragen dat dit in het protocol opgenomen wordt.

besluit : We gaan dus niet akkoord met de voorliggende tekst. Alle vakbonden zijn tegen.

Actieplan – Geweld tegen politieambtenaren

De overheid neemt dit probleem ernstig. Ze zal hierover met alle partners een actieplan opstellen. Een voorbeeld hier is zeker Nederland.

In de rand stellen wij de vraag wat met Salduz indien een politieambtenaar gerechtelijk ondervraagd wordt. Zal op volgend OCP geagendeerd worden.

LPA

a. Stakingsaanzegging LPA Brunat VSOA

De problematiek is gekend. De gemaakte afspraken op de taskforce werden niet uitgevoerd. De andere punten zijn door de overheid goed gekend zoals o.a. de capaciteitsproblemen.

Vragen :

Ø Wij vragen dat de welzijnswerkgroepen deftig in plaats gesteld zouden worden met de vakbonden

Ø Een breekpunt voor ons is zeker dat de mensen op escorte in het weekend niet betaald worden. We vragen geen weekend vergoeding maar gewoon dat de mensen hun uren krijgen. Niemand werkt gratis.

Overheid :

Ø De overheid verwijst naar de afspraken en werkzaamheden van de taskforce waar iedereen aanwezig is om de problemen die zich stellen op te lossen. Een nieuwe vergadering is voorzien op 24 mei.

Ø De overheid wil alle bestaande regelgevingen ter zake eens oplijsten en zijn wat daar tegenover staat. Dit kan in een technische werkgroep. Ze engageert zich dit voor de zomer te doen en hiermee naar het OCP te komen.

b. Profiel “begeleider”

We vragen dat er rekening gehouden wordt met de conclusies van de commissie Vermeersch.

Het profiel mag niet lager zijn dan hetgeen in de aanbevelingen staat

Overheid :

Ø De overheid stelt voor het profiel verder uit te werken.

Ø De nieuwe pas opgeleide collega’s zullen niet samen op escorte gaan.

Ø Ook zal tot de opleiding op punt staat, geen nieuwe georganiseerd worden.

besluit : We schorten onze aanzegging op.

OKB met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning

De overheid geeft uitleg bij de aanpassingen. We vragen een beperking inzake het maximale aantal. Het aantal wordt beperkt tot een totaal van 24.

besluit : We gaan akkoord.

OKB AIG

De overheid geeft een overzicht van de tekst en doet enkele aanpassingen.

besluit : We gaan akkoord.

OKB geldelijke anciënniteit en voorafgaande diensten

De overheid geeft een overzicht van de tekst en doet enkele aanpassingen.

besluit : We gaan akkoord.

OKB vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten

Geen opmerkingen.

besluit : We gaan akkoord.

Stakingsaanzegging – gevangenissen – VSOA

Werd door ons ingediend. We merken op dat geen enkele burgemeester of Voorzitter van het politiecollege aanwezig.

De problemen zijn gekend. Weeral een wilde staking waarbij het politiepersoneel moest inspringen.

Wij vrezen dat het nieuws van de laatste dagen niet van dien aard is om rust te brengen en dat er nog stakingen gaan volgen.

Voorstellen :

Ø De scenario’s zijn nog niet overal in voege of worden slecht begrepen.

Overheid :

Ø De overheid stelt dat enkel Andenne nog geen scenario heeft. De politiezone zou dit weigeren.

Ø Justitie probeert met vrijwilligers minimumdiensten te organiseren.

Ø Het veiligheidskorps geeft opleidingen aan gevangenisbewakers om op termijn de kleine incidenten zelf te kunnen oplossen.

besluit : Wij schorten voorlopig op tot 30 mei. We kunnen via een simpel schrijven aan de Minister deze terug activeren.

Varia :

a. Vervoer van wapens/munitie door CALog personeel

VSOA :

Ø Zijn de CALog-leden hiervoor gedekt ?

Ø Wie is hier verantwoordelijk in geval van problemen of incidenten ?

Ø Wij vragen indien er toen een risicoanalyse werd gedaan.

Overheid :

Verwijst naar een KB van 2007 dat toen aan de vakbonden werd gegeven.

b. Recht van voorkoop voor de personeelsleden, huurders van vastgoed van de Regie

Uitgesteld

c. Evenwichtige verdeling van het gespecialiseerde opleidingsaanbod (verhoor audio – video) tussen FGP en LGP.

Uitgesteld

d. Officiële bevestiging van de informatieprocedure aan de vakbonden van een selectiesessie door een mandaathouder van de federale politie.

Uitgesteld

e. Hervorming van de gerechtelijke arrondissementen

We vragen meer uitleg over de hervorming. We vragen de stand van zaken in dit dossier daar dit ook betrekking heeft op de politie en dan vooral de federale politie.

Overheid :

De overheid stelt dat dit een politieke beslissing is en dat de uitvoering nog jaren kan duren.

besluit : Men kan hier voor de rest nog niet zo veel over zeggen.

f. Prestaties voor informatiesessies “gepensioneerden”

Uitgesteld

g. Budget DSL

Uitgesteld

h. Schietstanden (algemeen beleid) en Brusselse schietstanden

Uitgesteld

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..