OCP 302 : 30 mei 2012

Dagorde:

1. Stakingsaanzegging NSPV ZP 3

2. Art 52 WPA – Rechtshulp in het raam van Salduz

3. Objectivering van de beslissingen betreffende de kredieturen “opleiding”

4. extractfiches functionele opleidingen CGSU

5. Functionele opleiding schietmonitor

6. Varia :

a. Recht van voorkoop voor de personeelsleden, huurders van vastgoed van de Regie

b. Evenwichtige verdeling van het gespecialiseerde opleidingsaanbod (verhoor audio – video) tussen FGP en LGP.

c. officiële bevestiging van de informatieprocedure aan de vakbonden van een selectiesessie door een mandaathouder van de federale politie.

d. Prestaties voor informatiesessies “gepensioneerden”

e. Budget DSL

f. Schietstanden (algemeen beleid) en Brusselse schietstanden

g. Taaltesten Selor art 9§1

 

Marc DE MESMAEKER opent de vergadering.

Versterking naar de MIVB toe: blijkbaar zou hierdoor de datum voor de soc prom Calog uitgesteld worden.

Wij vragen hoe het staat met de beslissing indien het dossier ronde het persoonlijk dossier nu overleg of onderhandelingsmaterie zijn?

Beide punten zullen in de varia behandeld worden.

1. Stakingsaanzegging NSPV PZ 3

Naar aanleiding van een informeel overleg schort het NSPV de aanzegging op.

 

2. Art 52 WPA – Rechtshulp in het raam van Salduz

De overheid wil hier een wetgevend initiatief nemen.

Er zal in de wet ingeschreven worden dat men vanaf het begin van de procedure recht heeft op een advocaat en dit in het raam van Salduz rekening houdende met de uitsluitingen zoals zware fout. Dit zal in het komende KB gespecificeerd worden.

We vragen dat er aan de eenheden en zones een nota gestuurd zou worden dat dit nu al van toepassing zou zijn.

overheid :

Ø deze maatregel vanaf vandaag in voege.

vakbonden :

Ø inwerkingtreding vanaf 01/01/12.

besluit : akkoord (inwerkingtreding vanaf 01/01/12)

 

3. Objectivering van de beslissingen betreffende de kredieturen “opleiding”

Wij merken op dat weigeringen veel te weinig gemotiveerd worden wat dan beroepen bij de Raad van State uitlokt. Wij vragen dat er een betere objectievere motivering zou komen en ten tweede dat er hier een beroepscommissie zou worden opgericht.

De overheid verwijst naar de GPI 26 en wil geen algemene richtlijnen opstellen. De overheden zijn individueel verantwoordelijk.

Indien er motivering zijn die echt niet kunnen, kan men bijstand van DSJ inroepen.

Het voorstel zou wel meegenomen kunnen worden in het project “de lerende organisatie”.

besluit : De overheid zal een reminder rondsturen om punt 3 van de GPI 26 te respecteren.

 

4. Extractfiches functionele opleidingen CGSU

De overheid licht deze fiches toe. Het brevet vervalt na zeven jaar afwezigheid op de dienst. Men dient dan opnieuw het brevet te halen. De overheid gaat een OKB opstellen met een aantal vrijstellingsregels.

Vakbonden :

Ø De vraag wordt gesteld wanneer inzake de premies het recht geopend wordt.

Ø We vragen hoever het staat met het dossier van de verkeersovertredingen die zeker zullen gebeuren tijdens deze cursussen.

Ø Voor ons is het niet aan hen maar aan de regering om de wet te veranderen.

Ø We vragen welk niveau de opleiders dienen te hebben.

Ø Wij dringen er op aan dat deze aangepast zou worden naar een volledige Kinneymethode.

Ø We vragen dat de Minister nu ook een duidelijke risicoanalyse laat maken voor het dossier Amok.

Overheid :

Ø De overheid gaat onderzoeken wanneer dit recht geopend wordt

Ø Er is nog geen resultaat in het dossier van verkeersovertredingen. De Procureurs Generaal zijn hierover aan het reflecteren. De overheid zal nagaan hoever dit staat.

Ø De overheid stelt voor om een wetsvoorstel uit te werken en dit aan het college van PG’s voor te leggen.

Ø Dit is in principe hoger niet universitair.

Ø De bijgevoegde risicoanalyse is nog niet af. Het is een vereenvoudigde Kinneymethode.

besluit : Verdere bespreking op 27 juni.

 

5. Functionele opleiding schietmonitor

Mensen die kandidaat zijn als schietmonitor bij DGA dienen een soort van ingangsexamen te doen. De theorie van 15 dagen zou als zelfstudie dienen te gebeuren zonder aanrekening van de uren.

FDe overheid geeft uitleg. Het gaat niet over 15 dagen. Het gaat over een tiental dagen. Na onderzoek blijkt dat de winst voor de overheid slechts een drietal dagen is en de zelfstudie zal wegvallen.

In het najaar zal de overheid met de nieuwe geactualiseerde concepten komen.

De ingangstest blijf in principe 2 jaar geldig. We vragen dat deze zouden blijven tellen. De overheid komt in het najaar met nieuwe voorstellen.

 

6. Varia :

a. Recht van voorkoop voor de personeelsleden, huurders van vastgoed van de Regie

Hier werden in het verleden engagementen gemaakt maar niets uitgevoerd. We vragen nu wanneer deze engagementen in voege treden.

In juni is er een geplande vergadering met de regie waar dit ten berde zal komen.

b. Evenwichtige verdeling van het gespecialiseerde opleidingsaanbod (verhoor audio – video) tussen FGP en LGP

Een lid van de LGP heeft geen toegang tot het tweede gedeelte van de opleiding. Wanneer gaat dit gebeuren.

Het gaat hier om een upgrade voor de mensen van de federale politie die niet van toepassing is voor de mensen van de LGP.

c. Officiële bevestiging van de informatieprocedure aan de vakbonden van een selectiesessie door een mandaathouder van de federale politie.

Punt opgelost en behandeld.

d. Prestaties voor informatiesessies “gepensioneerden”

Wij vragen hier een algemene gelijke behandeling. We vragen hier een dienstprestatie voor iedereen.

Wordt in beraad gehouden.

e. Budget DSL

We stellen ons serieus vragen indien er nog budgettaire mogelijkheden zijn om de veiligheid te garanderen.

DSL stelt dat ze voldoende budget hebben. Er was enkel een probleem het nodige geld vrij te krijgen. Dit is ondertussen bijna allemaal geregeld.

f. Schietstanden (algemeen beleid) en Brusselse schietstanden

Het BOC 197 is op de hoogte van de situatie van de schietstanden.

Er zullen nog twee schietstanden gesloten blijven (Geruzet en Kwartier Dewitte-Dehaele).

We merken op dat dit tot gevolg zal hebben dat er nog lang schietstanden gehuurd dienen te worden. De overheid heeft aan de regie gevraagd deze twee schietstanden in orde te brengen.

We vragen hoe het staat met de opmaak van een normenboek. De overheid gaat dit nagaan.

g. Taaltesten Selor art 9§1

We willen weten wat de overheid gaat doen nu dit artikel geannuleerd is.

De overheid stelt dat de kandidaten nu vooral georiënteerd worden naar het Art 10 en 12.

Er is contact geweest met Selor om het anders aan te pakken door zich in te schrijven in Art 9§2. Dit is nog altijd mogelijk om zich hiervoor in te schrijven. Maar er is een risico dat dit ook geannuleerd zou worden.

h. VDNL

De werken aan de boxen starten komende dinsdag.

i. SOC Prom Calog

De overheid gaat vragen om er toch enkele te organiseren voor het verlof.

j. Persoonlijk dossier

De overheid stelt voor dit te linken aan de onderhandelingen inzake de evaluatie

k. Risicoanalyse WPR

Zal voor midden juni overgemaakt te worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..