OCP 69 : 26 april 2002

1) Toelichting Situatie omzendbrief ZPZ 16 Bis door het sociaal secretariaat
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
3) Bepalingen programmawet 2002
4) Stakingsaanzegging ACOD Lokale politie Seraing-Neupré


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Toelichting situatie omzendbrief ZPZ 16 bis door het sociaal secretariaat
De uiteenzetting gaat over de wedde en de achterstanden van de wedden. De verantwoordelijke van het sociaal secretariaat geeft een uiteenzetting van de werking. De wettelijke basis is de wet op de geïntegreerde politie. Nemen de berekeningen over van 589 gemeenten. De gegevens werden aan de gemeenten (of aan de sociale secretariaten waar ze toen mee werkten) gevraagd in mei 2001. De communicatie loopt soms zeer stroef met de gemeentelijke overheden. De timing die realistisch is, is dat 25 tot 30 zones per maand in orde zijn. Indien deze timing aangehouden wordt, zal het oktober/november zijn eer alle zones in orde zijn.
De regularisaties voor 2002 dienen in het jaar 2002 te gebeuren maar is afhankelijk van verschillende externe factoren zoals vooral de kwaliteit van de gegevens die ze krijgen van de gemeenten. Daarna zal men pas beginnen met de regularisties van 2001.
De vooruitgang vanaf mei is te zien op het internet op www.infozone.be . Deze site is zeer interessant voor de afgevaardigden om te raadplegen.
Het VSOA vindt het schrijnend dat het personeel weer eens afhankelijk is van de goodwill van de lokale overheid en hier weer eens het slachtoffer is. Het zou aangenaam zijn moest het sociaal secretariaat hier om de die maanden verslag komen uitbrengen van de vooruitgang.

2 Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en over de nieuwe syndicale wet inzake het lokale overleg.
Volgens de lokale overheid wordt het overleg wel gevoerd. Het is inderdaad zo dat voor één punt dit niet werd gedaan. VSOA vindt dat hiervoor wel degelijk een BOC samengeroepen diende te worden en hoopt dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.
Inzake het niet naleven van de mammoet voor de betalingen oordeelt de lokale overheid dat zij de nodige stappen ondernomen hebben om alles in orde te brengen. De gegevens werden overgemaakt aan het GPI. Alles zou eind mei in orde zijn voor de betalingen van juni.
Op het volgende BOC op 03 mei 2002 zal er een punt worden ingeschreven op de dagorde met uitleg wat en wanneer er uitbetaald wordt.
Het VSOA schort haar aanzegging op tot na het BOC van 03 mei 2002.
De andere vakbonden kunnen geen steun verlenen aan de ingediende stakingsaanzegging.

3. Bepalingen programmawet 2002
Artikel A geeft de Caloggers de kans om te beschikken over een termijn van drie maanden om te opteren voor het behoud van hun oorspronkelijke rechtspositie.
Begindatum voor deze drie maanden is de eerste van de maand volgende op de maand dat de zone gepubliceerd wordt in het Staatsblad. VSOA akkoord.
Artikel B geeft de kans aan politiepersoneel om terug opgenomen te worden in het korps zoals reeds voorzien was bij de ex rijkswacht. Bij de ex gemeentepolitie was dit niet voorzien. Dit is op individuele vraag. VSOA akkoord
VSOA vraagt dat dit artikel nooit gebruikt kan worden om een tekort aan Caloggers op langere termijn op te vangen. Deze oplossing kan voor de overheid goedkoper zijn dan hun Calog korps aan te vullen. De overheid geeft de garantie dat de ambtenaar titularis blijft van zijn/haar ambt en het is gelimiteerd in tijd van 6 maanden.
Artikel C : beoogt de verhoging van het aantal officieren van bestuurlijke politie bij de aangestelde commissarissen. Dit om de dienst efficiënter en rationeler te kunnen regelen.
Voor het VSOA geeft dit artikel niet genoeg garanties en kan hier haar akkoord niet geven. Dit dient besproken te worden in het Comité C.
De overheid komt hier later op terug.
Wij willen niet dat dit tweederangs aangestelde officieren worden.
Artikel I: Handelt over de tweetaligheid daar waar die vereist is. De personeelsleden hebben 5 jaren om zich in regel te stellen. In deze vijf jaar kunnen ze hun functie niet verliezen. VSOA vraagt dan wel faciliteiten te voorzien binnen deze vijf jaren zodat de personeelsleden zich kunnen scholen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
De overheid beraadt zich over dit artikel.
Artikel D: Dit artikel handelt over de indexbevriezing tot en met 31 december 2003 voor de toelagen en vergoedingen. De overheid overhandigd een lijst met alle vergoedingen en toelagen die hieronder vallen.
Het VSOA kan hier niet mee akkoord gaan.
Artikel J: logische aanpassing. Geen probleem VSOA.
Artikel E: Technisch artikel
VSOA akkoord
Algemeen standpunt VSOA : gedeeltelijk akkoord behalve art D en H niet akkoord en een bemerking over laatste paragrafe I
Artikel F: wijzigt de tuchtwet van 13 mei 1999. Het gaat om de verlenging van de termijn van 15 dagen waar over de hogere tuchtoverheid beschikt om alles te onderzoeken en te beslissen. De vakbonden eisen dan een andere termijn die nu niet meer voorzien is.
ACOD akkoord behalve D
NSPV: akkoord met alles
CCOD : Akkoord met uitzondering D van H
De overheid is bereid om een maximum termijn van 90 kalenderdagen te voorzien.
VSOA akkoord vermits dit ook in het voordeel van een betrokken personeelslid kan spelen.

4. Stakingsaanzegging ACOD zone Seraing-Neupré
Handelt over niet correcte betalingen.
Artikel G: handelt over de benoemingen van hulpagenten die in dienst zijn genomen bij arbeidsovereenkomst. Hier was geen procedure tot benoeming voorzien. De Koning kan nu de modaliteiten vaststellen volgens dewelke deze benoeming kan gebeuren.
Akkoord VSOA
Artikel H: voorziet dat men tijdelijk en uitzonderlijk nog een beroep kan doen op de gemeentelijke administratie wanneer de situatie dit vereist.
Op lokaal niveau was er vanmorgen een BOC. Er is een akkoord over het jaar 2002, maar niet over de achterstallen 2001. Het ACOD schort de stakingsaanzegging op. VSOA is akkoord.

5. Mededelingen
VSOA overhandigt tegen ontvangstbewijs een stakingsaanzegging voor de zone Turnhout aan de verantwoordelijke over-heid. De lokale overheid geeft geen compensatoire verlofdag wanneer men op een feestdag werkt en beschouwt alle gebouwen van de zone als één gebouw.
————-
VSOA vraagt, naar aanleiding van een vraag van een afgevaardigde, indien men in het kader van de mobiliteit naar een selectie of een interview moet gaan, dit als dienst beschouwd wordt. Dit wordt niet als dienst beschouwd. Enkel de verplaatsing valt onder de regeling van de dienst of verlof te nemen wat NIET geweigerd mag worden.
Het personeelslid heeft een maand de tijd om te beslissen of hij al dan niet naar een zone gaat waar hij aangeworven is.
VSOA vraagt om aan de lokale overheden duidelijk te laten weten dat er sommige personeelsleden die om een of andere redenen voorrang genieten. (bv exedentaire zone, voorrang voor hen die komen uit een oud statuut ten opzichte van de nieuw aangeworvenen…). DGP zal een nota bijvoegen aan de mobiliteitsdossiers die aan de zones overgemaakt worden.
————-
VSOA vraagt waar geschreven staat dat een arts die aangenomen geneesheer voor een zone wil worden woonachtig en zijn praktijk in de zone dient te hebben.
Antwoord: Hij dient enkel zijn praktijk in de zone te hebben, niet woonachtig.
———–
VSOA vraagt DGP om tussen te komen in
PVE Namen waar het de syndicaten verboden is berichten uit te hangen. DGP gaat dit doen.
—————
De regeling inzake de nachturen naar aanleiding van protocol 57, 57/1 en 63 vangt aan vanaf juni 2002.
——————-
De brugdagen die de Min van ambtenarenzaken toekent aan de ambtenaren zijn niet van toepassing voor de geïntegreerde politie. Dit is tenminste het standpunt van de overheid, doch dit dient nog te worden onderhandeld.
—————–
Uitbetaling van het vakantiegeld stelt geen problemen. DGP gaat nota maken met de datum.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..