OCP 78 : 05 juli 2002

1) Stakingsaanzegging VSOA politiezone Vlas (Kortrijk)
2) Stakingsaanzegging CCOD politiezone Lessines
3) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
4) Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie
5) Brugdagen openbaar ambt als statutair recht
6) Omzendbrief GPI betreffende de externe opleidingen in de politiediensten
7) Herziening van de verdeling van de officiers in de gerechtelijke arrondissementele diensten tussen de voormalige leden van de gerechtelijke politie en BOB’s
8) Reflectie over de bijzondere situatie van de laureaten examen 2D van de gerechtelijke politie, voormalige eerste opperwachtmeesters in bezit van brevet adjudant alsook bepaalde leden van de gemeentepolitie titularis van het brevet officier
9) Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR


Dhr Koekelberg zit, bij afwezigheid van Dhr Duchatelet, de vergadering voor.

1. Stakingsaanzegging VSOA politiezone Vlas (Kortrijk)
Het VSOA geeft uitleg bij de stakingsaanzegging. Het gaat over het niet uitbetalen van achterstallen, nog geen kennisgeving inzake de nominatieven lijst met de namen van de rechthebbenden voor het bekomen van zekere toelagen en/of vergoedingen, over de niet naleving van het syndicaal statuut, overdracht van min uren op het einde van de periode. Gedetailleerd overzicht inzake de dagen verlof 2001 of overuren 2001 werd beloofd, maar is er nog niet. De personeelsleden hebben andere gegevens dan de lokale overheid.
De lokale overheid vertegenwoordigd door Dhr Declercq geeft uitleg. De plek om deze punten te behandelen is het BOC. De punten die vandaag worden aangebracht zijn maar bijzaak. De lokale overheid vindt dat de nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront de hoofdzaak is en niet deze kleine puntjes. De lokale overheid vindt de aanzegging niet terecht en geeft punt per punt een overzicht. Alleen het punt voor het laattijdig opsturen van de verslagen BOC kan de overheid het VSOA gelijk geven. De lokale overheid vraagt het VSOA haar aanzegging in te trekken om zo de punten op het BOC te bespreken.
Het CCOD vraagt het sociaal secretariaat de stand van zaken voor Kortrijk. De wedde worden correct uitbetaald.
Er wordt besloten een BOC te organiseren op 19 juli 2002 met op de dagorde de punten die door het VSOA aangebracht werden. Ook vraagt het VSOA voortaan af te zien van zekere geschriften op de site van de zone waar onze afgevaardigden als leugenaars afgeschilderd worden. Stakingsaanzegging wordt opgeschort tot de vergadering BOC.

2. Stakingsaanzegging CCOD politiezone Lessines
Dit punt werd door het CCOD op de dagorde gezet. Het gaat over het niet correct betalen, over het niet respecteren van de mammoet inzake de arbeidstijdregeling wegens personeelsgebrek, gebrek aan materiaal om te kunnen werken. Ook de vergaderingen BOC zijn om te lachen. Men heeft slechts één uur beschikbaar om te vergaderen.
VSOA vindt dat een goed lokaal overleg ver-schillende problemen kan oplossen.
Het CCOD vindt dat er niet genoeg garanties gegeven zijn en ze behoudt derhalve haar aanzegging. Ze zal een BOC aanvragen.
Het VSOA en het ACOD treden het CCOD bij.
Het BOC vindt plaats op 23 juli 2002.

3. Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie.
Punt 6 van deze aanzegging inzake de pensioenen wordt ingetrokken daar dit verleden week in orde gebracht werd.
Er wordt overgegaan tot een opsomming van de punten in de stakingsaanzegging. We gaan nog geen discussie ten gronde doen.
Na een korte pauze neemt het gemeenschappelijk vakbondsfront akte dat het punt zoals wettelijk
voorzien reeds geopend werd, maar vindt het wenselijk dit te verdagen naar volgende week en dit als enig agendapunt. De overheid gaat hiermee akkoord.

4. Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie (copernicuspremie).
Begroting zou vanaf 2003 65% willen toekennen aan het operationeel kader (hulp en basiskader), in 2004 voor middenkader en 2005 voor officierenkader. Er dient echter een mechanisme voorzien te worden dat niemand hierdoor minder vakantiegeld zou hebben als nu. Dit is voor de vakbonden niet aanvaardbaar. VSOA vraagt hetgeen voorzien is voor de militairen (82% nu en daarna 92%). Dit punt zal nog behandeld worden tijdens de nationale stakingsaanzegging.

5. Brugdagen openbaar ambt als statutair recht
De Minister heeft inzake deze brugdagen het argument gebruikt dat hij ze niet zal toekennen om de uniformiteit van het statuut niet te schenden. Volgens ons dient hij ze hiervoor net wel toe te passen. Volgens de vakbonden kan men ze als dienstvrijstellingen toekennen. Er bestaat geen enkele wil van de overheid om dit te realiseren.

6. Omzendbrief GPI betreffende de externe opleidingen in de politiediensten
De Minister wil een circulaire voorleggen aan het OCP inzake de externe opleidingen daar er vele vragen komen uit de lokale zones. De nuttige opleidingen zouden volledig in rekening gebracht worden terwijl de niet nuttig geachte opleidingen geen aanleiding zouden geven tot enige terugbetalingen. Er zal een kleine lijst opgesteld worden met hierin de nuttig geachte opleidingen. De andere opleidingen dienen door de lokale overheden bekeken te worden indien ze nuttig zijn of niet.
De vakbonden kunnen zich mits wijzigingen akkoord verklaren.

7. Herziening van de verdeling van de officiers in de gerechtelijke diensten arrondissement tussen de voormalige leden van de gerechtelijke politie en BOB’s
Evaluatie in 2005 (gelinkt aan punt 8).

8. Reflectie over de bijzondere situatie van de laureaten examen 2D van de gerechtelijke politie, voormalige eerste opperwachtmeesters in bezit van brevet adjudant alsook bepaalde leden van de gemeentepolitie titularis van het brevet officier.
De overheid heeft hier een nieuw voorstel uitgewerkt. Al de hierboven vernoemde categorieën zouden naar O2 doorstromen na de huidige M7 en M7 bis en dit onder dezelfde modaliteiten. Deze kandidaten zijn niet meer onderworpen aan een selectie met betrekking tot de vorming maar wel aan een selectie inzake de mobiliteit.
Hierdoor komt de M6 in concurrentie met deze personeelsleden. Voor de gebrevetteerden in het basiskader is er door de overheid niets voorzien.
Het VSOA wil een tegenvoorstel uitwerken daar wij vinden dat deze discussie uitgebreid dient te worden naar het geheel van de gebrevetteerden.
De overheid schort dit punt op en zou de discussie terug openen in 2005.

9. Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
De Ministerraad heeft beslist een toelage te geven aan de personeelsleden van de DAR ter compensatie van het onregelmatige werk. Volgend jaar zijn er verschillende Europese toppen te Brussel. Het is in het kader van deze discussies dat de premie toegekend wordt. Het gaat om de nabijheidstoelage (alleen basiskader). De vakbonden vragen om de premie anders te noemen zodat iedereen er van kan genieten.
Zal later nog besproken worden.
VSOA merkt op dat verschillende engagementen door de overheid genomen tijdens het HOC niet nageleefd worden. De overheid gaat dit nakijken.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..