OCP 85 : 04 oktober 2002

1) Problematiek Brussel
2) Problematiek DAR
3) Problematiek SPN
4) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
5) Toepassing van de loonsverhoging voor de militaire personeelsleden
6) Problematiek SPC
7) Uniform voor het Calog personeel belast met de bewaking van de kwartieren
8) Nota m.b.t. de beroepsonverenigbaarheden (afwijkingen)
9) GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten
10) Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
11) Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen

Dhr Duchatelet opent de vergadering.
De adviseur van de Eerste Minister inzake de politiehervorming Dhr De Ruyver is aanwezig.

1. Problematiek Brussel
Dit punt werd uitgesteld daar het VSOA een tegenvoorstel heeft gedaan dat de overheid diende te onderzoeken. De overheid vindt het voorstel te duur maar heeft een andere voorstel. Hun voorstel is om de Brussel toelage te vermeerderen met het bedrag van het maximum van de Brussel toelage. Dit zou enkel gelden voor het basiskader daar er in de andere kaders geen rekruteringsproblemen zijn. De overheid vraagt wel dat het personeelslid zich vijf jaar engageert in de zone. Het VSOA is niet akkoord met deze oplossing. We willen alle kaders hierin betrekken. Voor ons is dit een oplossing op korte termijn. De overheid is er van overtuigd dat de andere kaders ook in de toekomst geen problemen zullen hebben inzake rekrutering. Voor het VSOA is het gewoonweg een budgettaire oplossing. Het VSOA kan niet akkoord gaan en wil dat alle kaders rechthebbende zijn. Het engagement van vijf jaar zorgt ook voor problemen. Wat met mensen die zich geen 5 jaar meer kunnen engageren door hun leeftijd. Zij dienen zich te engageren tot hun pensioen. De overheid is wel bereid om in de tekst in te schrijven dat van het moment er een tekort dreigt in andere kaders, deze ook van deze maatregel kunnen genieten. Voor het VSOA is het neen. Het resultaat dat de overheid initieel wou bereiken, wordt met dit voorstel nooit bereikt.We zullen schriftelijk ons definitief standpunt laten kennen.
De andere vakbonden kunnen leven met het voorstel van de overheid.

2. Problematiek DAR
De DAR zal gereorganiseerd worden. Er zal een structurele afdeling en een afdeling steun zijn. De mensen die deel uitmaken van de structurele organisatie van de DAR gaan de nabijheidstoelage krijgen. We wensen de overheid te wijzen op haar engagement om de dienstplanning te bespreken indien dit nodig zou blijken na een evaluatieperiode. Deze is nu om en er zijn dus wel degelijk problemen. We wensen zelfs hierover een stakingsaanzegging in te dienen daar de dienstplanning in het honderd loopt. Van de diensten die voorzien worden op het dienstrooster, blijft er in werkelijkheid niets meer over. De overheid erkent dit probleem en is bereid om hierover te onderhandelen in aanwezigheid van alle partijen. Dit zal reeds volgende week gebeuren. Het is dus onnodig de stakingsaanzegging nu al in te dienen.
De overheid wenst de nabijheidstoelage toe te kennen zoals voorzien in het statuut en is bijgevolg niet bereid om de toelage naar andere kaders uit te bereiden aangezien dit niet voorzien is in de toekenningsmodaliteiten.
Het VSOA geeft haar akkoord inzake toekenning van de nabijheidstoelage maar wil vanaf volgende week werk maken van de dienstplanning en organisatie. Dit dient dan onderhandeld te worden tot aan de finish.

3. Problematiek SPN
Het tweede luik van het ontwerp namelijk de borstvoedingspauzes keurt de overheid wel goed en zal ingeschreven worden.
De overheid is bereid om ook voor de SPN de nabijheidstoelage toe te kennen. Op het vlak van de meertaligheid is de overheid bereid deze te rekenen op basis van hetgeen vroeger gangbaar was bij de vroegere zeevaartpolitie.
Gelet op het feit dat een van de twee punten in het ontwerp worden toegekend kunnen de vakbonden zich akkoord verklaren. Zij betreuren evenwel dat het luik vaderschapverlof niet wordt gerealiseerd.
Engels zal sowieso erkend worden voor de meertaligheidspremie. De onderhandelingen met SELOR over het organiseren van de examens zijn volop bezig.

4. Omzendbrief nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
Het geweigerd verlof is in de DAR ook een probleem. Indien men dit weigert in april is de uitleg dat men nog 8 maanden de tijd heeft om dit op te nemen en dus niet overdraagbaar is. De overheid gaat dit onderzoeken.
De overheid verwerpt het punt van het vaderschapsverlof. Er is een capaciteitstekort en de budgettaire impact is te groot. Begroting zegt dat er geen enkele marge meer is. De tijd van snoepjes uitdelen is voorbij.
De maatregel van de nabijheidstoelage gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01 juli 2002.
Sommige zones kennen dit al wel toe. We vragen ons af wat er gaat overblijven van ons eenheidstatuut.

5. Toepassing van de loonsverhoging voor de militaire personeelsleden
De modaliteiten voor de toekenning zijn dezelfde als deze voor de DAR.: vanaf 01/07/02 met terugwerkende kracht.
Ook hier zegt begroting aanvankelijk “njet”.
Na discussie en engageert de overheid zich om dit punt te realiseren. Het gaat over de getransfereerde militairen. Dit werd verleden jaar reeds afgesproken en zal uitgevoerd worden zoals besproken in dit protocol. Dit geldt voor ongeveer 100 personeelsleden.
De leden van SPN zijn niet akkoord en eisen een functietoelage gezien de specificiteit en de bijkomende vormingen die men dient te volgen.
De overheid weigert om deze toe te kennen.

6. Problematiek SPC
De vertegenwoordiger van begroting koppelt de goedkeuring van dit dossier aan de twee voorgaande dossiers (Brussel en Dar). Het is dit dus slikken of anders pakt men ons het voorgaande af. Het VSOA speelt dit spel niet mee.
Dit punt werd door het NSPV ingediend. Inzake het personeelstekort zullen er mensen van de BSD en van de diensten HORECA gereaffecteerd worden naar de SPC. Deze mensen zullen al beginnen met stage te lopen in de eenheden.
De vakbonden verwerpen dit voorstel.
Het VSOA had dit liever anders gezien dan dat deze mensen hierin gedumpt worden. Een individuelere aanpak was hier beter geweest.
De overheid gaat zich beraden. Indien de SPN zich structureert met een recherche zal ook de recherchepremie uitbetaald worden.
De vakbonden vragen dat er eerst interne mobiliteit zou zijn.
Er wordt gevraagd naar een correcte OT daar deze nog altijd niet bekend is. Deze zal verspreid worden.
Het VSOA heeft een stakingsaanzegging bij voor de post Doornik die men wil afschaffen ondanks hij zeer rendabel is. De overheid neemt hiervan kennis, zal onze argumenten onderzoeken, het punt wordt verdaagd naar volgende week.
De infrastructuur is ook een groot probleem. Wat gaat de federale politie hier aan doen? Indien er geen regeling met de NMBS kan uitgewerkt worden, dient de federale politie een oplossing te zoeken. Er zal een nieuw protocol afgesloten worden. Ondertussen dient men naar andere oplossingen te zoeken in de vorm van containers. De dienst toezicht en bescherming op het werk wordt gevraagd toezicht te houden op de huisvesting van de personeelsleden. We wensen hiervan op de hoogte gehouden te worden in het BOC.
Inzake de wapendracht is er ook een probleem. Buitenlandse politieagenten kunnen zonder probleem naar hier komen met hun wapen op zak. Indien onze leden naar het buitenland moeten, is dit een hele rompslomp. Dit kan niet. De personeelsleden zitten in de onwettelijkheid. Het is niet normaal dat de overheid doet of er niets aan de hand is terwijl ze goed weten wat er aan de hand is. De overheid zal dit onderzoeken.
Wat is de bedoeling met de afschaffing van Doornik? De overheid wil de SPC organiseren naar provinciaal of semi provinciaal niveau.
Er wordt afgesproken om deze problematiek te onderzoeken. De OT is nog te onderhandelen.
De afgedeelden die in Leuven zitten, worden sinds juli niet meer betaald inzake nachturen, weekenduren en overuren. Deze mensen zouden eind deze maand hun vergoedingen krijgen. De overheid gaat dit nakijken en ons vrijdag dit officieel meedelen.

7. Uniform voor het Calog personeel belast met de bewaking van de kwartieren
De politiemensen van het operationeel kader moeten er uit. De overheid gaat hiermee akkoord. De vakbonden geven hun akkoord. Onderhoud is ten laste van de overheid.
koord.

8. Nota m.b.t. de beroepsonverenigbaarheden
Het verbod om op te treden als deskundige of tolk/vertaler bij de hoven en rechtbanken alsook bij de parketten zou het VSOA graag weg gelaten zien. De overheid gaat dit bestuderen.
Inzake het punt van de sportlessen, is de overheid te ver gegaan. Ze gaan dit bijsturen.

9. GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten.
Uitgesteld naar volgende week

10. Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Uitgesteld naar latere datum

11. Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen.
Uitgesteld naar latere datum

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..