OCP 86 : 11 oktober 2002

1) Problematiek SPC
2) Problematiek VPC
3) GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten
4) Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
5) Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen
6) Problematiek van het voormalige Waalse gemeentepersoneel in het bezit van de baremische loonschaal D4

Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Problematiek SPC
We werpen terug het punt op inzake de aanvang dienst in Doornik. Er was een engagement dat het personeel hun dienst hier nog mocht aanvangen, doch hier is op het terrein niets van te merken. De overheid zegt dat het engagement nageleefd zal worden.
Wanneer de nieuwe TO officieel goedgekeurd wordt, zullen de personeelsleden van de afgeschafte posten hun dienst niet meer van hun actuele standplaats kunnen beginnen. Nu is dit nog wel het geval.
De bespreking van de functieprofielen en de OT zal eerst intern SPC besproken worden. Indien ze er daar niet uitkomen, zal het punt terug op de dagorde van het OCP komen.
De Nationale Voorzitter merkt op dat de lokalen in Gent zo erbarmelijk zijn dat het personeel het stikbeu is en ze wel eens zouden kunnen weigeren hun lokalen nog te betreden.
De Nationale Voorzitter herinnert aan zijn brief van 13/08 waar hij een punt wil inschrijven op het onderhandelingscomité inzake de begeleidingsmaatregelen voor de mensen van de provoost. Het is hier wel in de marge aangeraakt, maar nog nooit besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité zal dit punt inschrijven op het onderhandelingscomité van volgende woensdag. Jan zal het dossier overmaken.

2. Problematiek VPC
Dit punt werd gezamenlijk ingediend door het VSOA, het NSPV en de ACMP.
De 70 mensen die de VPC gaan versterken is dit definitief of niet? In eerste instantie zijn het detacheringen. Ze worden vooral ingezet voor het gerechtelijk werk. De bedoeling is de mensen van de VPC te ontlasten van het werk dat niet eigen is aan de functie van “zwaantje”. Op termijn zullen deze 70 plaatsen via mobiliteit opengesteld worden. De plaatsen noodzaken niet dat het personeelslid in het bezit is van de bijkomende opleiding VPC. De verhoging van de capaciteit “zwaantjes” is hier niet in opgenomen. Indien de personeelsleden efficiënt gebruikt worden, is dit reeds een oplossing voor het tekort aan personeel.
De inlaatstelling van de 70 extra personeelsleden hangt af van de beslissing van de Minister. De mensen van de Horeca en van de Provoost kunnen hier ook inschuiven.
Krijgen de 70 personeelsleden als ze officieel op OT deel uitmaken van de eenheid, de nabijheidtoelage? Dit dient nog besproken te worden.
Krijgen de mensen van de post Reyers de Brusselpremie aangezien hun gebouw in Machelen ligt? De overheid gaat dit bekijken.
Inzake de veiligheid van het personeel zijn er verschillende voorstellen zoals het project FAST (File Aanpakken door Snelle Tussenkomst) en het uitgeven van de signalisatie en eventuele omleidingen bij een ongeval aan een privé instantie. Dit zou de veiligheid verhogen en ook personeel en materiaal vrijmaken. De overheid kent deze voorstellen, maar er is een budgettair probleem. Ook de federale overheid dient overtuigd te worden.
De mensen van de VPC willen een grotere betrokkenheid bij beslissingen die hen aangaan (materiaal, kledij). Wij vragen hiervoor een engagement van de overheid. De overheid wil meer en meer het personeel VPC (dagelijkse gebruikers van het materiaal)betrekken bij beslissingen inzake het materiaal. We willen dit in het protocol ingeschreven zien.
Het laten invullen van statistieken is niet de taak van de leden van de VPC. Waarom doen de mensen van de statistieken dit niet op de parkings? Dit was opgelegd door de regering. DGA had reeds een negatief antwoord overgemaakt, maar de regering beslist.
Inzake het gebruik van een schokabsorbeerder is er een verschil tussen de gewesten. Voor Vlaanderen is dit bijna geregeld (vanmiddag wordt er gesproken over een verlenging van het contract), in Wallonië is de toestand schrijnender. Hier is niets geregeld. De overheid zoekt intern naar oplossingen maar voor het einde van het jaar zal dit niet geregeld zijn.
Wij vragen om een syndicale vertegenwoordiger als observator te mogen sturen naar de werkgroep VPC. Dhr Draux gaat dit eerst bespreken met de mensen van de werkgroep.

3. GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten.
Geen probleem voor het VSOA.

4. Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Wordt uitgesteld naar latere datum

5. Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen.
Dit punt handelt over de vergoedingen voor de personeelsleden in Bosnië. De vakbonden geven hun akkoord. Geen probleem.

6. Problematiek van het voormalige Waalse gemeentepersoneel in het bezit van de baremische loonschaal D4.
Dit is een zeer technisch dossier. Dit voorstel is een voordeel voor het betrokken personeel. De mensen zijn gerekruteerd onder niveau 2 maar zaten niet in een weddeschaal van dit niveau. Dit wordt hiermee geregeld.
De vakbonden gaan akkoord.

7. Varia
Foto’s van collega’s in externe brochures kunnen niet. Het personeelslid dient zelf zijn akkoord te geven. Wel voor intern administratief gebruikt.
Men dient zich er wel van bewust te zijn dat indien men kiest voor een functie van wijkagent, zijn/haar foto in een infobrochure gepubliceerd zal worden. Dit dient men dan wel in te schrijven in het profiel.
Bij verkoop van de logementen heeft de zone gedurende tien jaar een voorkooprecht. Dit staat in de programmawet.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..