OCP 90 : 13 november 2002

1) Overbrenging van bepaalde ambtenaren van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie naar de federale politie
2) Definitie van “werkdag”
3) Verlofkalender 2003
4) SPN
5)Varia


Dhr Duchatelet opent de vergadering. Het punt 3 wordt wegens de werkzaamheden van de regering uitgesteld naar volgende week. De bespreking zal n u wel gebeuren, maar de afronding is voor volgende week.

1. Overbrenging van bepaalde ambtenaren van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie naar de federale politie
Dit artikel moet het mogelijk maken dat een aantal statutaire personeelsleden van het vroegere Ministerie van Ambtenarenzaken overgaan naar het CALOG kader van de geïntegreerde politie in diensten zitten die anders georiënteerd worden. Het gaat om een 20 tal personen.
Het VSOA vraagt dit uit te bereiden naar het geheel van de geïntegreerde politie en niet alleen de federale politie. De regering kan dit gezien de huidige politieke context niet doen.
De vakbonden gaan akkoord met het voorstel.

2. Definitie van “werkdag”
Het probleem stelt zich voor de mensen die werken in een vol continu systeem. In de Mammoet is een werkdag van maandag tot en met vrijdag. Deze mensen kunnen in het weekend geen verlof vragen daar hun strikt regime het verlies van uren niet meer kan goed maken. De overheid wil, in gezamenlijk overleg met de vakbonden, het begrip werkdag ook toepassen op zaterdag en zondag.
Het VSOA vraagt dat dan wel de 32 verlofdagen in uren worden geteld. Anders is deze maatregel niet mogelijk. Ook het ziekteverlof dient volgens ons onder deze maatregel te vallen.
VSOAvraagt dat dit systeem facultatief zou zijn te onderhandelen op de BOC’s.
De overheid gaat de besproken voorstellen onderling bespreken.De vakbonden kunnen akkoord gaan dat de overheid deze piste gaat onderzoeken.
De overheid vraagt een schorsing van een kwartier.
De overheid zal binnen twee weken een alternatief uitwerken in de zin zoals hierboven geschreven. Er zal een systeem uitgewerkt worden om misbruiken te voorkomen.

3. Verlofkalender 2003
Het voorstel van de overheid is om de reglementaire feestdagen die op een weekend vallen (voor 2003 zijn dit er 3) vast te leggen als brugdagen. Dit is voorzien in de mammoet dat de Minister dit kan. De vakbonden willen dan wel dat de twee dagen van de korpschef vrij te nemen zouden zijn. Ook de halve dag verlof inzake part time werken wegens ziekte willen wij in dit pakket meenemen.
Ook de nota van DGP die zegt dat indien een wettelijke of een reglementaire feestdag op een zondag valt men geen twee, maar één compenserende verlofdag krijgt zit in het pakket.
De denkpiste van alle dagen vrij te laten is ook nog open. We gaan dit nagaan.

4. SPN
Dit punt staat niet op de dagorde, maar de overheid wil toch een voorstel doen. Voor de overheid is dit een ultiem voorstel. De overheid is bereid om haar beloftes die reeds gedaan werden te behouden en nog enkele voorstellen te formuleren:
*bijkomende15 benoemingen tot adjudant gaan door
*Recht op de nabijheidstoelage (basiskader, met uitsluiting van de administratieve of secretariaatsbetrekkingen in een onderzoekseenheid) vanaf 01 juli 2002
*Erkenning van de tweetaligheid op basis van de vroegere attesten
*organiseren van examen Engels indien mogelijk voor einde 2002 (uitwerking vanaf 1 janua-ri 2003, indien examen later, met terugwerkende kracht
*recht op de immigratietoelage
*Aanpassing van het stelsel van het riviergeld (optrekken met 250 bfr aan 100 %, doch cumul met maaltijdvergoedingen uitgesloten)
*het oprichten van een recherchedienst (nog te bepalen contingent a rato van 5 %) = recht op de forfaitaire recherchevergoeding (uitwerking 01 januari 2003)
*Recht op forfaitaire maaltijdvergoedingen voor piek-en interventieploegen.
De bedoelde maatregelen zijn toepasselijk op SPN en kunnen in geen geval automatisch aanleiding geven tot een gelijkaardige toepassing in andere diensten.
De vakbonden vragen een schorsing.
Wij vragen dat de voorstellen op papier zouden komen zodat we een éénduidend voorstel hebben.
We gaan dit vrijdagmorgen in ZeeBrugge voorleggen. Indien de personeelsleden akkoord gaan, is dit een einde van het sociale conflict.

5. Varia
Wat met de situatie van de mensen die kandidaat PVE zijn, maar een bril hebben. Er is een werkgroep opgericht met de arbeidsgeneesheer die dit onderzoekt. De resultaten zullen op het HOC voorgelegd worden.
Inzake de huisvestiging van de SPC is er een contact geweest tussen de Eerste Minister en de spoorwegen om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen.
Inzake de toestand van de regularisaties: 7 zones hebben reeds geregulariseerd. 63 zijn nu bij de CDVU. Dit geeft dat voor begin december 70 zones geregulariseerd zullen zijn. Dan zijn er nog 40 die dit jaar ook nog in orde gaan komen. Voor 28 zones zijn er kleine problemen maar deze zouden ook nog voor eind 2002 geregulariseerd worden. Dit is dan een totaal van 138 zones die dit jaar in orde zouden zijn. De anderen (58) zijn voorzien voor april 2003 daar ze foute of zelfs nog geen gegevens overgemaakt hebben.
We vragen de lijst van deze zones zodat we daar druk kunnen zetten om hun gegevens zo snel mogelijk en correct over te maken.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..