OCP 91 : 04 december 2002

1) Stakingsaanzegging SPN
2) Definitie van “werkdag”
3) Verlofkalender 2003
4) Problematiek van de verloven voor de militairen in dienst
5) Toerustingsmagazijn : definitieve liquiditeitsbalans en verdeelsleutel
6) Sociaal secretariaat : administratieve procedure bij regularisatie


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
We beginnen eerst met het punt 5 inzake het toerustingsmagazijn.

1. Stakingsaanzegging SPN
Dhr Schuurmans van begroting is aanwezig voor dit punt.
De overheid stelt een dagtoelage voor.
We wensen het bedrag van de toelage om te zetten naar een maandtoelage. Het bedrag is ook aan de lage kant. Ook de vorming dient men te officialiseren.
Onze achterban zou bereid zijn om het zeegeld te laten vallen indien men er een maandtoelage van kan maken en een hoger bedrag.
Voor degene die het zeegeld in hun pensioen hebben zitten, zou men bij vrijwaring de keuze kunnen laten.
Na een onderbreking komt de overheid met een ultiem voorstel inzake punt 2 (functiepremie). De overheid stelt voor om een functiepremie toe te kennen aan 2567 Bfr/maand (30800 Bfr per jaar) aan 100%. Met de index komt dit neer op 3255 Bfr per maand. Van het maandelijks zeegeld zal eerst deze toelage afgetrokken worden. Indien er dan nog iets overblijft krijgt men ook nog het restant van het zeegeld. Er komt ook een erkende functionele vorming SPN. Daar het een toelage is, vraagt het VSOA dat deze ingevolge ziekte (niet arbeidsongeval) onderworpen wordt aan de regelgeving van de andere toelage (30 dagen ononderbroken ziekt vervalt het recht op de toelage tot men weer komt werken).
Het VSOA merkt op dat met dit voorstel de overheid ten opzichte van verleden vrijdag geld bespaard men bespaart 20X het zeegeld uit). We wensen het verschil ook opgenomen te zien in de functietoelage. De overheid vraagt een schorsing.
Inzake de aanrekening van de ziektedagen houdt de overheid zich aan de reglementering terzake.
De overheid wil gaan naar een jaarlijks bedrag van 31240 Bfr. Een tweede voorstel zou zijn een bedrag van 33000 bfr maar dan afschaffing van het zeegeld. Het zeegeld telt voor sommige mee voor het pensioen, maar dan alleen de laatste vijf jaren voor het pensioen.
Het VSOA wil dit eerst voorleggen aan de basis. We willen ondertussen dan wel het engagement aangaan om geen acties te voeren. NSPV en CCOD zijn van dezelfde mening.
De vertegenwoordiger van de Minister van Begroting meldt ons dat dit het ultieme voostel is. Er zal niets meer bijkomen. De limieten zijn bereikt.
Inzake het tweede voorstel nuanceert de overheid haar voorstel in de zin van dat degene die nu deel zeegeld krijgen dit kunnen behouden maar krijgen dan geen functietoelage. Ze kunnen indien het niet meer interessant is, kiezen voor de functietoelagen, maar niet andersom.
Een nieuw personeelslid dat bijkomt, krijgt automatisch de functietoelage. De overheid wil vandaag een beslissing.
NSPV, ACMP, CCOD en VSOA kunnen hun akkoord geven en trekken hun stakingsaanzegging in. ACOD geeft haar niet akkoord en trekt haar aanzegging niet in. Gezien de omstandigheden kan de overheid niet akkoord gaan en veegt alle voorstellen van tafel.
Het VSOA vindt deze werkwijze onaanvaardbaar en vragen dat de overheid de betrokken ministers inlicht over de gang van zaken. Vier van de vijf vakbonden zijn akkoord en toch wil de overheid niet doorgaan. Wij willen zo snel mogelijk een antwoord van de ministers.
De overheid vraagt een schorsing.
De overheid is bereid om het akkoord gesloten met vier van de vijf syndicaten na te leven. De overheid deelt nog eens mee dat dit het ultieme voorstel was. Er komt niets meer bij. Het is dit of niets.
VSOA wil ook in het protocol geschreven zien dat de mensen die al een taaldiploma hebben of van de hogere zeevaartschool komen op gelijke voet zouden gesteld worden met degene met de attesten van Selor. Dit is voorzien in de mammoet, maar de overheid is bezig dit te onderhandelen met Selor daar zij getuigschriften kunnen erkennen. De overheid zal in het protocol inschrijven dat het zich engageert om dit met Selor te bespreken.

2. Definitie van “werkdag”
Uitgesteld naar latere datum.

3. Verlofkalender 2003
De overheid heeft een voorstel uitgewerkt : Het is een pakket en te nemen of te laten.
Het voorstel van de overheid is om de reglementaire feestdagen die op een weekend vallen (voor 2003 zijn dit er 3) vast te leggen als brugdagen. Voor 2003 zijn dit 2 mei, 30 mei en 10 november.
De twee dagen van de korpschef zijn vrij te nemen (federale politie). Voor de lokale politie is dit te overleggen in het BOC. Indien de korpschef ze vastlegt, zijn het feestdagen.
Indien men met halve dagen werkt wegens medische redenen, dient men maar een halve dag verlof te nemen. Degene die aan 60 of aan 80% werken, zullen proportioneel berekend worden.
Inzake zijn nota die zegt dat indien een wettelijke of een reglementaire feestdag op een zondag valt men geen twee, maar één compenserende verlofdag krijgt, wil DGP geen toegeving doen alhoewel dit voor ons niet zo is. We kunnen akkoord gaan met het pakket. Er zijn enkele negatieve elementen maar andere zijn te belangrijk om op te geven.

4. Problematiek van de verloven voor de militairen in dienst
Dit punt handelt over de verlofregeling van de echte militairen bij de politie. Er werd een regeling uitgewerkt maar blijkbaar is deze niet voor iedereen aanvaardbaar.
Het reg A12/1 zal toegapst worden. De vakbonden zijn akkoord.

5. Toerustingsmagazijn : definitieve liquiditeitsbalans en verdeelsleutel
De overheid geeft een overzicht van de cijfers van de vereffening
De overheid is nog niet gemandateerd om een beslissing te nemen maar wil samen met de vakbonden tot een concreet voorstel komen. De overheid heeft wel een richting waarin ze aan het denken zijn. Het bedrag dat de leden hebben ingebracht (voornamelijk ex-rijkswachters) zullen ze terugbetalen per lid. Dan blijft er nog een zeker bedrag over waar men nog enkele zaken dienen af te trekken (enkele vorderingen zoals niet betaalde facturen door de klanten, gederfde interetsen). Van het bedrag dat dan overblijft zou men nog drie vierde (30 €) verdelen onder de leden en één vierde (10 €) zou naar de nieuwe sociale dienst gaan. De reden waarom niet alles verdeeld wordt onder de ex leden is dat de overheid zegt dat ze nooit kosten heeft gevraagd voor personeel, behuizing, verwarming, enz en dat daardoor het bedrag zo hoog is. De leden die nog onbetaalde facturen hebben, dienen, worden uitbetaald na aanzuivering van hun schulden.
De vakbonden vragen wel dat de contracten met andere leveranciers voor bv sportkledij ed ook naar de sociale dienst zouden gaan zodat op termijn het personeel de tien euro in allerhande kortingen kan terug recupereren.
De overheid zal dit voorstel steunen en het zo overmaken aan de Minister

6. Sociaal secretariaat : administratieve procedure bij regularisatie
Wordt uitgesteld naar latere datum. De Directeur GPI is wegens familiale omstandigheden verontschuldigd.
We vragen wel dat GPI de stortingen naar de bank iets eerder doet daar sommige banken enkele dagen meer nodig hebben alvorens het op de rekening staat.

7. Allerlei
Het NSPV vraagt dat het wetsvoorstel om van de mensen van Comité P allemaal hoofdcommissaris te maken zou afgeschaft worden. De vertegenwoordiger van begroting deelt mee dat dit nooit een meerderheid zal halen en desgevallend niet in voege zal treden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..