OCP 93 : 18 december 2002

1) Stakingsaanzegging La Louvière
2) Stakingsaanzegging Turnhout
3) bepaling begrip “werkdag”
4) Problematiek sociaal secretariaat
5) Diversen


Dhr. Duchatelet opent de vergadering.

1. Aanzegging La Louvière
De aanzegging werd ingediend door de ACOD. Het gaat over een veelheid aan problemen die te maken hebbnen met de werking, uitrusting en betaling in de betrokken zone.
Burgemeester, de directrice HRM en de zonechef zijn aanwezig.
Na uiteenzetting door de ACOD vervoegen de andere vakbonden hun mening.
Na lange discussie stelt het ACOD hun basis te zullen raadplegen. CCOD verdedigt de overheid. VSOA en NSPV nemen een afwachtende houding aan in functie van de uiteindelijke beslissing ACOD.

2. Aanzegging zone Turnhout
De aanzegging is ingediend in gemeenschappelijk front van alle vakbonden. Ze behelst verschillende punten:
• Niet toekenning nabijheidstoelage aan één personeelslid,
• Problematiek geweigerde verloven.
• Geen syndicale uithangborden,
• Niet toekenning van maaltijdvergoedingen aan zekere personeelsleden,
• Niet respecteren van de regels inzake de uitnodigingen voor het BOC,
• Personeel dat ingezet wortdt voor niet politionele taken.
De burgemeester en zonechef zijn aanwezig.
Inzake het eerste punt volgt de overheid het standpunt van de juridische dienst van DGP die de vakbonden in het gelijk stelt. De overheid verbindt er zich dan ook toe dit na te leven.
Inzake de geweigerde verloven zal de overheid de regels toepassen zoals voorzien in het statuut. De overheid blijkt evenwel het probleem niet goed te begrijpen. Het gaat inzonderheid om de weigering van enkele dagen verlof uit een aangevraagde “periode van verlof” van bijvoorbeeld tien opeenvolgende dagen, omdat het personeelslid twee weken verlof wil hebben.. Het personeelslid wordt verplicht de dagen die niet geweigerd werden wel te nemen, hetgeen volgens de vakbonden niet kan. Het personeelslid vroeg immers twee weken en niet enkele dagen daarvan. Na discussie is de overheid akkoord met volgende oplossing:
• Enkel de effectief geweigerde dagen kunnen kunnen overgedragen worden.
• De andere dagen zijn niet verplicht te nemen, indien het personeelslid dit niet wenst.
Syndicale uithangborden wordenvoorzien in de begroting 2003
Wat betreft de niettoekenning van bepaalde maaltijdvergoedingen aan personeelsleden van wijkdiensten die ingezet worden in wat de vakbonden beschouwen als een piekploeg, is de overheid niet geneigd om akkoord te gaan met de stelling van de syndicaten. Er bestaat een meningsverschil over de definitie van peikploeg. Dit punt wordt terug verwezen naar de BOC.
Wat betreft de regels inzake de BOC kan de overheid zich akkoord verklaren met de stelling van de vakbonden.
Na een onderbreking en in gemeen overleg schorsen de vakbonden hun aanzegging tot 30 december 2002.

3. Definitie van het begrip werkdag.
Betreft de verderzetting van een punt dag vorige week op de agenda stond.
CCOD vraagt de rigoureuze toepasisng van de regels van mammoet en wenst hieraan niets te wijzgigen.
VSOA is vragende partij om aan de grote korpsen de facultatieve mogelijkheid te bieden dit begrip werkdag enigszins anders in te vullen. Gezien het enkel om de lokale politie gaat zouden deze dit alternatief stelsel kunnen invoeren indien zij kunnen voldoen aan de “conditio sine qua non” die erin bestaat dat een “vast uurrooster” kan toegepast worden.
ACOD volgt de stelling van VSOA.
NSPV neemt een meer gereserveerde houding aan en stelt dat zij het alternatief niet verkocht krijgt aan de basis; Zij wensen dan ook dat de regels van Mammoet zouden worden toegepast.
Er volgt een heftige discussie tussen de verschillende syndicale verenigingen waarbij vooral de berekening van de verloven in uren centraal staat.
Gelet op het feit dat geen eensgezinsheid wordt bereikt, wordt dit punt verwezen naar een intersyndicale werkgroep, die op 7 januari 2003 samenkomt in de hoop dat daar een eensluidende mening naar voren kan komen.

4. Problematiek van het sociaal secretariaat
De overheid heeft de lijst inzake de regularisaties van de zones gereractualiseerd. Met uitzondering van Elsene zijn alle gegevens binnen van iedere zone. 136 zijn in orde en 60 andere bevinden zich in andere fases. De overheid overhandigt ons de lijst met de indeling in fases en de zones die daarin voorkomen.
VSOA deelt mede dat zij contact heeft genomen met verschillende zones die in de vorige lijst in fase 32 stonden. Naar verluid zouden verschillende zones kunen betalen doch bericht gekregen hebben te wachten tot 15 januari.
VSOA dringt aan op een duidelijke stellingname vanwege de Minister, met daarin een duidelijke timing inzake de regularisaties. Indien dit niet kan worden verschillende acties voorbereid. Het personeel heeft immers genoeg van het vele wachten.

5. Diversen
Het KB houdende de oprichting van de sociale dienst is getekend. De syndicaten worden gevraagd om op vrijdag 20 december de stichtingsakte te komen ondertekenen, zodat de sociale dienst operationeel kan zijn.
Wat betreft de statutariseringsexamens van het Calog deelt de overheid mede dat deze zeer goed verlopen zijn. Er zou zeker 60 tot 70% van de perosneelsleden in de eerste examensessie kunnen gestatutariseerd worden. Het intiële doel: 70% na drie examenrondes zal misschien al na deze eerste sessie gehaald worden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..