OCP 95 : 02 januari 2003

1) Onderzoek door de leden van het onderhandelingscomité van de stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk front van de erkende organisaties
2) Pensioenproblematiek voor de personeelsleden met een gemengde loopbaan bij de politiediensten.
3) Problematiek van het ziektecontingent.
4) Ontwerp koninklijk besluit betreffende de voorproef.
5) Ontwerp koninklijk besluit verloven (harmonisatie met het Openbaar ambt)

Onvoorziene wending :
Wij hebben gisteren vernomen dat het niet representatief syndicaat SYPOL een vonnis in kortgeding heeft bekomen om aanwezig te zijn op dit onderhandelingscomité.Hierop hebben de representatieve organisaties overlegd voor het begin van het comité.Uit dit overleg blijkt dat dit vonnis regelrecht indruist tegen het syndicaal statuut. Het onderhandelingscomité mag enkel vergaderen met de representatieve organisaties. Wij zullen trachten een juridische oplossing te vinden voor deze problematiek.De organisaties beslissen niet deel te nemen aan het OCP en hebben aan de overheid een pamflet overgemaakt waarin zij de reden van hun afwezigheid uitleggen.
Om 10.30 uur verzoekt de overheid ons rond de onderhandelingstafel te gaan zitten zonder het syndicaat SYPOL.

Verklaring: (wettelijke basis) :
De Wet van 24 MAART 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten stelt in zijn artikel 6 dat :« Alleen de representatieve vakorganisaties hebben zitting in het onderhandelingscomité voor de politiediensten. Worden geacht representatief te zijn om zitting te hebben in het onderhandelingscomité voor de politiediensten : 1° de erkende vakorganisatie die zitting heeft in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 3°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel; 2° onverminderd het 1°, de erkende vakorganisatie die tegelijk : a) de belangen verdedigt van het personeel van zowel het operationeel als het administratief en logistiek kader van de politiediensten, bedoeld in artikel 116 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; b) een aantal bijdrageplechtige leden telt dat ten minste tien procent vertegenwoordigt van het geheel van het personeel bedoeld in artikel 2.”
Begin van de vergadering om 10.30 uur
Mr. Duchatelet A. zit de vergadering voor.

Het punt 1 werd dus besproken in afwezigheid van de 5 representatieve organisaties..

2. Pensioenproblematiek voor de personeelsleden met een gemengde loopbaan bij de politiediensten.
Dit probleem is opgelost. Het onderwerp werd besproken in de Kamer en bevindt zich nu in de Senaat.

3. Problematiek van het ziektecontingent.
Deze problematiek bevindt zich in het feit dat de ex-rijkswachters de mogelijkheid geboden werd te opteren voor een forfaitair contingent. Wij vragen dat dit ook zou van toepassing zijn voor de ex-politiemensen, waarvoor, gemeente per gemeente verschillende berekeningwijzen werden gebruikt ( sommige berekeningen werden gedaan volgens kalenderdagen, andere op basis van werkdagen of nog een pot van 666 dagen).
Het NSPV vraagt dat, voor wat betreft het contingent van de overgehevelde militairen, dit zou berekend worden op dezelfde wijze als voor de ex-rijkswachters .
Deze regel zal toegepast worden voor alle leden van de geïntegreerde politie komende van om het even welke openbare dienst.

4. Ontwerp koninklijk besluit betreffende de voorproef.
De overheid overhandigt ons een ontwerptekst betreffende de organisatie van een voorproef op de selectieproeven. De voorproef zal een schiftend karakter hebben of zal de kandidaten rangschikken op welke basis zij zullen worden opgeroepen om aan de selectieproeven deel te nemen.
Deze voorproef, aangepast aan het gevraagde niveau, zal handelen over de algemene kennis waarvan de lijst van de te kennen materies vooraf zal gepubliceerd worden.
De aankondiging van de organisatie van de proeven zal het maximum aantal toegelaten kandidaten, die mogen deelnemen aan de selectieproeven, vermelden. Indien het aantal kandidaten dit maximum overtreft, kan een voorproef ingericht worden.
Het VSOA merkt op dat deze regeling veel weg heeft van een numerus clausus. Het VSOA onderschrijft dit project niet.
Ingevolge zekere opmerkingen, stelt de overheid voor dat de kandidaat die geslaagd is voor de preselectie onmiddellijk zal doorgaan met de selectie. Er zal geen % of aantal kandidaten uitgeschakeld worden bij de preselectie. Het VSOA blijft bij zijn standpunt zijnde de huidige selectiemethode te behouden met de mogelijkheid voor de overheid een beter aanvaardbaar voorstel uit te werken in overeenstemming met de voorziene beschikkingen in deze materie. De andere organisaties stellen zich gematigder op doch sluiten zich bij het VSOA aan.

5. Ontwerp koninklijk besluit verloven (harmonisatie met het Openbaar Ambt). onderhandelingscomité
Opmerkingen van de organisaties:
Sommige voorschriften van dit project zijn tegenstrijdig met bestaande voorschriften.
De voorzitter stelt voor dit punt te verplaatsen naar de dagorde van het volgend OCP.

DIVERSEN
1. Het punt betreffende het KB dat aan sommige personeelsleden van zekere openbare diensten een integratiepremie toekent is opgeschort en naar latere datum verplaatst.
Einde OCP om 12.00 uur

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..