OCP 99 : 19 maart 2003

1) Stakingsaanzegging VSOA zone Seraing
2) Medische profielen voor bepaalde functies
3) Integrale uitvoering protocol 57 en 57/1
4) Problematiek van de onderrichters CAV bij de diensten van de DAR
5) Problematiek statutarisering CALOG : gevolgen van de mobiliteit vaar het contractueel personeel, contractueel personeel onder het regime van twee halftimes, problematiek van de laureaten examen niveau C van de griffies en de parketten
6) Afschaffing tussentijdse examens van de basisopleidingen en van het opgelegde chronologische verloop van de modules in luiken, in het raam van de basisopleidingen
7) Statuut van de hulpagent en de onmiddellijke benoeming zoals voorzien in protocol 11 van het HOC
8) Kwalitatieve maatregelen voor de wijkagenten
9) bewapening en uniform – stand van zaken
10) Gratis medische zorg
11) Procedure arbeidsongevallen
12) Evaluatiecommissie voor de functie van korpschef – Aanpassing van het KB van 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
13) Rustpensioen – personeelsleden definitief ongeschikt – Overbruggingskrediet
14) Gebruik AINP ten behoeve van de zones : voorwaarden van indienstneming bij operationele opdrachten


Dhr Duchatelet opent de vergadering.
Er is een wetswijziging goedgekeurd inzake de pensionleeftijden van de pensioenen van de ex personeelsleden van de bijzondere politiekorpsen geïntegreerd in de rijkswacht zoals voorzien in de overgangsmaatregelen.

1. Stakingsaanzegging zone Seraing

2. Medische profielen voor bepaalde functies
Hetgeen in de tekst staat zijn de criteria die nu bij de werving gebruikt worden.
De criteria voor hulpagenten en basiskader zijn dezelfde behalve voor de gezichtsscherpte en het gewicht.
VSOA vraagt dat de terminologie inzake de tatoeages zou veranderen zodat de toepassing ervan duidelijker wordt. De overheid gaat akkoord.
Inzake de minimum lengte van 1,52 M heeft het VSOA een probleem. Wij zouden dit opgetrokken willen zien. De overheid gaat hier niet op in.
Inzake de medische criteria van de schippers en matrozen van de SPN vraagt het VSOA dat er normen vastgelegd zouden worden. In de zeevaart bestaat er een medisch profielwaar iedereen aan dient te voldoen. We zouden deze criteria moeten aanhouden. We vragen zeker geen verstrenging. De overheid gaat dit herbekijken.
De selectiecriteria voor de bijzondere functies dienen voor het geheel van de geïntegreerde politie hetzelfde te zijn. Indien dit niet kan, kan het VSOA niet akkoord gaan met deze tekst.
Wij geven pas ons advies over deze tekst indien we zeker weten dat het voor iedereen van toepassing is.

3. Integrale uitvoering protocol 57 en 57/1.
Is nog niet gepubliceerd. Wanneer? Zal een van deze dagen gepubliceerd worden.
Er zijn data voorop gesteld voor de inwerkingtreding. Deze data worden lokaal niet gerespecteerd. De vertegenwoordiger van de vaste commissie wordt verzocht dit aan de zones door te geven om reeds uitvoering te geven aan de vooraf afgesproken data.
Voor het VSOA is dit technisch ook een probleem, maar principieel niet daar wij dit protocol niet getekend hebben.

4. Problematiek van de onderrichters CAV bij de diensten van de DAR
Er blijven er twee organiek voorzien. De andere die onderrichter willen blijven kunnen vragen om naar de school te gaan om onderrichter te blijven, maar geen CAV meer. Zij worden op hun vraag gereaffecteerd.
Bij de CAV gaat men werken met gastdocenten (max. 100 uren per jaar) zodat ze ook voor andere diensten ingezet kunnen worden.

5. Problematiek statutarisering CALOG : gevolgen van de mobiliteit vaar het contractueel personeel, contractueel personeel onder het regime van twee halftimes, problematiek van de laureaten examen niveau C van de griffies en de parketten
Federaal werden er reeds in eerste fase een 795 tal Calog leden gestatutariseerd.
Voor de lokalen werden alle kandidaturen aan de zones overgemaakt.
Rond september zullen er examen plaatsvinden voor sociale promotie en rond november nieuwe statutarisatieexamen.
De problematiek van de Gesco’s kan hier niet naar voren gebracht worden daar de gewesten bevoegd zijn en hier nooit aanwezig zijn.
Twee halftijdsen in de federale politie in dezelfde dienst zal opgelost worden naar een voltijds contract.
Het probleem van de laureaten niveau C bij de griffies en parketten zal door de overheid bekeken worden. Het gaat over de mensen die een andere functie uitoefenen dan ze een brevet hebben. VSOA vraagt dat dit naar het geheel van het Calog zou uitgebreid worden.

6. Afschaffing van de tussentijdse examen van de basisopleidingen en van het opgelegde chronologische verloop van de modules in luiken, in het raam van de basisopleidingen.
Dit is een voorstel van de overheid en niet van de vakbonden.
De overheid gaat hierover een voorstel uitwerken.
Wij gaan ons hier volgende keer over uitspreken.

7. Statuut van de hulpagent en de onmiddellijke benoeming zoals voorzien in protocol 11 van het HOC
Het ACOD vraagt een aanpassing van het wettelijk kader zodat de hulpagenten bijkomende taken kunnen uitoefenen zonder zelf een risico te nemen.
Ook vragen ze de toepassing van het protocol 11 dat voorziet in de vaste benoemingen van de hulpagenten. Er werd afgesproken dat ze geen bijkomende testen dienden af te leggen voor de benoeming.
Het VSOA sluit zich hierbij aan.
Voor het eerste punt is het wettelijk kader nog niet rond. Er is een wetsontwerp. De overheid gaat hierover terugkomen.
Voor het tweede punt is er een ontwerp KB waarin de mensen in kwestie vast benoemd zullen worden via een systeem van mobiliteit of interne verschuiving.
De syndicaten kunnen hiermee niet akkoord gaan.
Het KB zal de volgende vergadering voorgelegd worden
Het VSOA vraagt dat er nu nog een interne mobiliteit komt voor de verschillende diensten (VPC, SPN, SPC,..) en dit voor de mobiliteitscyclus. De overheid gaat dit doen.

8. Kwalitatieve maatregelen voor de wijkagenten
Uitgesteld naar latere datum

9. bewapening en uniform – stand van zaken
Uitgesteld naar latere datum

10. Gratis medische zorg
Uitgesteld naar latere datum

11. Procedure arbeidsongevallen
Uitgesteld naar latere datum

12. Evaluatiecommissie voor de functie van korpschef – Aanpassing van het KB van 30/03/2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Technische aanpassing. Wij gaan akkoord.

13. Rustpensioen – personeelsleden definitief ongeschikt – Overbruggingskrediet
Wij hebben vastgesteld dat iemand die gereformeerd wordt de volgende maand al op pensioen is en dat dit personeelslid naar het OCMW dient te gaan voor zijn centen, daar de zone hem niet meer betaalt. Dit is een structureel probleem en dient opgelost te worden. Een voorlopige oplossing is de sociale dienst. Voor een structurele oplossing dient de wet aangepast te worden.
De overheid stelt voor om dit voor de toekomst wettelijk te regelen en voor nu te werken met voorschotten van het sociaal secretariaat dat van de oppensioenstelling op de hoogte gebracht dient te worden.

14. Gebruik AINP ten behoeve van de zones : voorwaarden van indienstneming bij operationele opdrachten.
AINP nemen reeds deel aan sommige acties. Dit is in het kader van de stage tevens voorzien. DGP heeft een nota aan de scholen gericht met hierin de richtgeving dat de inzet in het kader van de vorming moet zijn en niet een gratis mankracht. Hetgeen nu gebeurt is dat de stagiair een volwaardig lid vervangt in een ploeg en als tweede man optreedt en dit kan voor ons niet. De overheid treedt ons hierin bij voor het geval van de eerste observerende stage.
De dienst welzijn op het werk gaat dit onderzoeken.

15. Allerlei

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..