Onderhandelingen inzake veiligheid/capaciteit en sectorale onderhandelingen – VSOA bekwam belangrijke tekstverbeteringen

Zaventem, 29/03/2010

Onderhandelingen inzake veiligheid/capaciteit
Sectorale onderhandelingen.

VSOA bekwam belangrijke tekstverbeteringen

.

Op onze website kon u de laatste weken de evolutie volgen van het dossier met betrekking tot de onderhandelingen die te maken hadden met de veiligheids- en capaciteitsproblematiek van de federale- en lokale politie alsook de sectorale onderhandelingen om te komen tot een CAO voor de jaren 2009-2010.

Waar ACOD onmiddellijk na de onderhandelingen te kennen gaf dat zij het voorakkoord niet kon aanvaarden, kon u vaststellen dat twee andere vakbonden vrij vlug na de onderhandelingen wel te kennen gaven dat de toen voorliggende teksten, hun goedkeuring kon wegdragen.

Nationaal Comité 18 maart 2010

VSOA – Politie hield het been een week stijf en meldde op 18 maart 2010 dat zij vooralsnog geen akkoord kon toezeggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken omdat de teksten op dat ogenblik nog te veel onduidelijkheden inhielden en bijgevolg opheldering behoefden. Dit laatste betrof dan heel in het bijzonder de termijnen van uitvoering van zekere bepalingen van het sectorale luik. Eveneens waren naar onze mening een aantal engagementen van de overheid in dat luik te vaag gesteld waardoor zij geen zekerheid boden met betrekking tot hun finale uitvoering.

De voornaamste struikelsteen was voor ons evenwel dat inzake capaciteitstekorten binnen de politiediensten, de teksten veel te vaag waren. VSOA – Politie wenste spijkerharde garanties te bekomen met betrekking tot de besteding van de beloofde budgetten om een eerder aangekondigde personeelsbesparingsmaatregel binnen de federale politie ongedaan te maken (niet vervanging van 2 X 300 personeelsleden welke op rust gaan) en wenste daarenboven heel in het bijzonder te vernemen welke maatregelen er zouden worden genomen om de capaciteit van de lokale politiediensten en dan vooral in de Brusselse Regio omhoog te brengen. Dit laatste was voor VSOA belangrijk omdat de discussie inzake veiligheid en capaciteit, op gang gebracht door een aantal veiligheidsincidenten, zijn oorsprong vond in het Brusselse Gewest.

Onze bemerkingen werden op 19 maart 2010 aan de Minister ter kennis gebracht en het moet gezegd dat zij niet in dovemansoren terechtkwamen.

Verschillende belangrijke tekstverbeteringen werden aangebracht aan het initiële ontwerp van akkoord. Deze verbeteringen/verduidelijkingen beantwoorden in hoge mate aan onze verwachtingen.

Capaciteit – Mobiliteit

Zo bevat het huidige ontwerp van protocol bepalingen met betrekking tot de herziening van de zogenaamde K.U.L. norm alsook kregen we de verzekering, dat de resultaten van de bevraging van de Minister aan de lokale overheden omtrent hun geactualiseerde behoeften, aan de vakbonden zouden worden meegedeeld. Dit laatste is voor de syndicale organisaties van bijzonder belang want slechts zo kunnen wij vaststellen of lokale overheden het openstellen van vacante bedieningen zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de reële behoeften inzake personeel.

Wat betreft de Lokale politie kregen we zekerheid dat op federaal niveau middelen worden vrijgemaakt (7,73 miljoen Eur) teneinde 175 FTE bijkomend te kunnen aanwerven binnen lokale politiezones die met capaciteitsproblemen kampen. Deze zullen in hoofdzaak toekomen aan politiezones binnen de Brusselse Regio alsook de politiezones Condroz-Famenne, Hermeton et Heure en Hamme-Waasmunster.

Ook wat betreft de federale politie is duidelijk komen vast te staan dat er middelen zijn (7,92 miljoen Eur) om de eerder beoogde niet vervanging van 300 personeelsleden ongedaan te maken, hetzij via mobiliteit, hetzij via externe aanwerving.

Veiligheid en ondersteuning

In dit luik van de teksten werden verfijningen aangebracht aan de bepalingen met betrekking tot het toekennen van een individuele kogelwerende vest aan elke aspirant. Ook werd het luik “uitbreiding van de rechtshulp en zaakschadevergoeding” verduidelijkt. Een aantal ontwerpteksten die betrekking hebben op de strafverzwaring bij geweld tegen politieambtenaren, de zwaardere bestraffing voor het bezit en gebruik van zware wapens, alsook de rechtshulp, werden zoals door ons gevraagd, bijgevoegd bij het ontwerp van protocol.

Het sectorale luik

Alhoewel een vraagstelling aan de Minister van Pensioenen geen enkele zekerheid biedt met betrekking tot het finale resultaat, toch ging de overheid in op onze suggestie om nog voor het zomerverlof van pensioenen een klaar en duidelijk antwoord te kunnen bekomen wat betreft de vraag om het leeftijdcomplement voor gepresteerde diensten tussen 60 en 65 jaar (ten belope van maximaal 9%) , te spreiden over de periode van 58 tot 65 jaar.

Ook onze vraag tot verduidelijking van een der modaliteiten van het aangekondigde verlof voorafgaand aan de pensionering voor de officieren vanaf de leeftijd van 58 jaar, werd ingewilligd. Het percentage waarop men recht heeft (75% van het barema) slaat wel degelijk op de laatst toegekende jaarwedde (inclusief vakantiegeld en eindejaarstoelage) voor volledige prestaties.

Wat betreft de geldigheid van de brevetten sociale promotie Calog, werd eveneens een verduidelijking verschaft. Vermits de eerste brevetten dateren van juli 2005 en de geldigheidsduur verlengd wordt tot 7 jaar, zullen op de datum van het protocol, alle bestaande brevetten die nog niet konden gevaloriseerd worden nog geldig zijn en kunnen de betrokkenen vooralsnog in de tweede semester van dit jaar deelnemen aan de selectieproeven.

Onze vraag tot deelname aan de werkzaamheden wat betreft de ontwikkeling van werklastmetingsinstrumenten + het bepalen van personeelsnoden op basis van objectieve criteria, werd eveneens ingewilligd.

Nationaal Comité 25 maart 2010

Op de vergadering van 25 maart 2010 heeft het Nationaal Comité zich opnieuw gebogen over de teksten. Na analyse van de tekstverbeteringen kon het Nationaal Comité zich akkoord verklaren. Er zullen enkele opmerkingen geformuleerd worden ten overstaan van de tekst welke evenwel niet van aard zijn om het geheel te verwerpen.

VSOA – Politie heeft dit dan ook naar de Minister en de buitenwereld gecommuniceerd.

We kunnen stellen dat onze houding ertoe bijgedragen heeft dat er enkele belangrijke wijzigingen aan het initiële ontwerp werden doorgevoerd waardoor er meer duidelijkheid verschaft werd. Ook kunnen we zeggen dat er wat betreft de lokale politie in het akkoord thans hele duidelijke bepalingen staan wat betreft capaciteitsverhoging, hetgeen onze voornaamste betrachting was.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..