Overdracht van de verloven – Een oplossing is in de maak

Zaventem, 26 maart 2010
 
Overdracht van de verloven – Een oplossing is in de maak
In het protocol m.b.t. de sectorale onderhandelingen, recent afgesloten tussen de overheid en de vakorganisaties voor het politiepersoneel, werd een bepaling opgenomen inzake de overdracht van verloven welke niet opgenomen konden worden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap.Deze bepaling luidt als volgt:

“ De personeelsleden die het jaarlijks vakantieverlof van het jaar X omwille van medische redenen (ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap) tijdens de overdrachtperiode niet hebben kunnen opnemen voor uiterlijk 31 maart van het jaar X + 1, kunnen dit overdragen. Datum van inwerkingtreding: 01 januari 2009 ”

Deze bepaling kwam tot stand nadat VSOA – Politie deze problematiek had aangekaart op het onderhandelingscomité, nadat wij een juridische procedure aanhangig hadden gemaakt, voor verschillende van onze leden. Deze procedure was geïnspireerd door een Europese jurisprudentie, waarbij het Europees Hof enkele lidstaten veroordeelde omdat deze lidstaten geweigerd hadden, verlof dat niet opgenomen kon worden wegens ziekte, over te dragen naar een volgende periode binnen dewelke verlof dient te worden genomen.

Onze inspanning hebben dus vruchten afgeworpen, bewijs daarvan huidige bepaling in het protocol. Meer nog de datum van inwerkingtreding van deze bepaling werd vastgesteld op 1 januari 2009. Dit betekent dus dat de procedure van al onze leden welke betrokkene zijn in dergelijk rechtsgeding, na publicatie van de reglementaire teksten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van deze protocollaire bepaling, in feite zonder voorwerp wordt.

VSOA – Politie deelt hierbij dan ook aan de betrokkenen mee dat de procedure wordt verder gezet totdat wij zekerheid hebben dat de bepaling werkelijk van kracht wordt.

Voor de leden welke zich na het opstarten van de procedure nog gemeld hebben om in te stappen in de betrokken procedure kunnen wij zeggen dat hun aanvraag pas in aanmerking wordt genomen, zo mocht vastgesteld worden dat de overheid het gegeven akkoord niet zou respecteren.

In ieder geval heeft onze kennis van de Europese rechtspraak, bekomen via onze aansluiting bij de Europese Confederatie van Politievakbonden (EuroCOP), voor het nodige resultaat gezorgd.

De overheid heeft het beslag van de lopende rechtsprocedure niet afgewacht en heeft zich akkoord verklaard om een algemeen geldende doch onderhandelde oplossing te bewerkstelligen.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..