Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de luchtvaartpolitie

03.03.2020

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de problematiek van de luchtvaartpolitie, in het bijzijn van zijn kabinetschef en medewerkers, alsook de CG, DGA en het commando LPA. In grote lijnen kunnen we de problematiek in drie grote punten samenvatten:

  • Personeelstekort
  • Tekort aan logistieke middelen
  • Gebrekkige infrastructuur

De minister heeft volgende engagementen genomen:

1) Personeel

a) Op korte termijn
Om de periode van de zomervakantie op een deftige manier te kunnen laten verlopen, zullen +/- 55 FTE’s (voltijdse medewerkers) worden toegevoegd aan LPA BruNat: 26 aspiranten tijdens hun stage en een dertigtal vrijwillig afgedeelden.


b) Op middellange termijn
De minister engageert zich om dit jaar 1.400 Inspecteurs aan te werven (tot op heden waren er maar 800 voorzien). Bijkomend worden volgende engagementen genomen:

  • Van deze 1.400 worden de eerste 400 aspiranten voorzien voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie.
  • Van deze extra aanwervingen zullen er sowieso 100 (gespreid in verschillende groepen) worden voorzien voor de luchtvaartpolitie van Zaventem.

2) Logistieke middelen

  • De minister vraagt, zoals door ons gesuggereerd, om een inventaris op te stellen van de noden bij LPA Brunat. Dit niet enkel in het kader van de IDP-budgetten, maar ook m.b.t. de dagelijkse werking.
  • De minister engageert zich om deze lijst voor te leggen aan de ministerraad om de financiële middelen hiervoor vrij te maken.
  • Wij zullen aandringen bij de lokale overheid, om in samenspraak met de sociale partners, deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen. Het noodzakelijke materiaal (stoelen, voertuigen, …) moet zo snel mogelijk op de werkvloer terecht komen.

3) Infrastructuur
De discussie over de infrastructuur duurt ondertussen al 20 jaar. Uit het dossier van de overheid LPA BruNat is gebleken dat er nood is aan een nieuw politiegebouw anno 2020. Recent hebben de lokale politieoverheden een nieuw dossier overgemaakt aan zowel Brussels Airport Company als aan de Inspectie van Financiën. Uit zowel praktische als veiligheidsoverwegingen, blijkt de voorkeur te gaan naar één locatie waar alle diensten centraal kunnen in ondergebracht worden. Het is belangrijk dat de Inspecteur van Financiën akkoord is met deze visie en keuze.
De minister zal het initiatief nemen om eerstdaags rond de tafel te zitten met de verantwoordelijken van Brussels Airport Company om dit dossier te bespreken en te verdedigen.

Tot slot:

Het overleg verliep in een bijzonder constructieve sfeer. Gelet op de genomen engagementen zijn we dan ook tot een overeenkomst gekomen.
De acties worden dus verder opgeschort onder de voorwaarde dat:

  • De engagementen m.b.t. personeel en logistieke middelen worden nagekomen.
  • Er eerstdaags, na het overleg met de minister, een duidelijk schriftelijk engagement en concrete planning komt van BAC m.b.t. de infrastructuur.

Wij danken de minister voor het constructief overleg, alsook voor de engagementen die reeds werden genomen. Deze zijn niet enkel in het belang van de luchtvaartpolitie, maar in het bijzonder ook voor de geïntegreerde politie.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..