« Pensioen met puntensysteem » : concept teruggebracht tot de juiste context, gekend op dit moment !

art3


Zaventem, 19 juni 2014

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten omtrent het feit dat “de pensioenen in de toekomst berekend zullen worden op basis van een puntensysteem”, krijgen wij nogal wat vragen van bezorgde leden.

De Heer Frank Vandenbroucke (voormalige SP.a, Hoogleraar aan de KU Leuven) heeft vandaag gereageerd op de kritiek die uit verschillende hoeken werd geuit in de media (beperkt tot het concept van « pensioenen op basis van het puntensysteem ») – om deze dan ook terug in de juiste context te plaatsen.
De Heer Frank Vandenbroucke maakt deel uit van de commissie Pensioenhervorming waarvan verwacht wordt om – onder andere – alle mogelijke opties in het kader van de pensioenen in de toekomst te overwegen. Deze werkgroep heeft een gedetailleerd verslag neergelegd, waarin verschillende andere pistes (alsook hun voor- en nadelen zowel voor de overheid als voor de burgers) opgenomen zijn.

Het concept die voorgesteld wordt zou er in bestaan dat men meer punten verzamelt naar gelang men langer werkt en naar gelang de hoogte van het loon. Er zou een wiskundige formule aan te pas komen waarbij men minima en maxima zou bepalen, maar waar de loopbaan zeker zou doorwegen in de berekening. Er zou dus m.a.w. een formule gehanteerd worden waarbij men voor persoon X zijn pensioen kan berekenen op moment Y van zijn leven.

De commissie stelt tevens voor dat de sociale partners zouden onderhandelen over bijkomende “bonuspunten” voor zware beroepen, werken na pensioenleeftijd, duur van de loopbaan, enz…Deze verzamelde punten worden omgezet in geldelijke waarden, wat uiteindelijk zal zou leiden tot het pensioenbedrag.

Dit zou dus een mogelijkheid kunnen zijn voor onze toekomstige pensioenberekening, maar dit is slechts een mogelijkheid voorgesteld door de commissie! Het gaat hier in geen geval over een politieke beslissing.

Wij blijven echter even alert als in de winterperiode van 2010-2011, waarbij onze reactie op het wetsontwerp van de vorige regering toen als gevolg heeft gehad dat de geïntegreerde Politie vrijgesteld werd van de gevolgen van betrokken aanpassingen, op basis van het criterium van preferentiële leeftijd.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..