Pensioenen … Stand van zaken

art


Zaventem, 1 september 2014

Na de verlofperiode is het tijd om een overzicht te maken van het zeer belangrijke dossier “pensioenen”.

Wat zijn de gevolgen van het arrest 103/2014 ?

De preferentiële leeftijden waar ALLE politiemensen – buiten de officieren van de ex Gerechtelijke Politie en de ex Gemeentepolitie – beroep op konden doen, gelden niet meer. Vergeet dus de 54, 56, 58, … jaar en onthoud dat u enkel met pensioen kan gaan na 40 jaar dienst en ten vroegste op 60 jaar.

Dit geldt niet enkel voor de ex Rijkswachters of de oudere collega’s, dit zal in de komende maanden voor ALLE politiemensen van toepassing zijn. Er is reeds een nieuwe hervorming van de pensioenen aangekondigd. Voor de jongere collega’s , denk eraan, zoals het er nu naar uit ziet gaan jullie zeer lang moeten blijven werken…

Wat heeft het VSOA Politie sinds 10 juli reeds gedaan:

1. Wij hebben onze partners gewaarschuwd en hebben in de eerste week dit zeer complex en politiek getint arrest geanalyseerd.

2. We hebben een gemeenschappelijk front opgericht met een eenduidig verzoek: rechtzetting van de verworven rechten door te antwoorden op het arrest.

3. Wij hebben 2 mogelijke voorstellen gedaan aan de bevoegde Minister.

4. We hebben alle mogelijke communicatiemiddelen ingezet en getracht om alle verantwoordelijke politici van de diverse partijen te overtuigen.

5. We hebben in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend.

Het belang van een stakingsaanzegging :

Dit verplicht de bevoegde Minister om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om enerzijds een antwoord te geven op ons onze eis (zie bovenvermeld punt 2) en anderzijds ook klaarheid te scheppen over de mogelijke steun van de regering(en dus met de partners die momenteel onderhandelen over de toekomstige maatregelen).

Indien de antwoorden ontoereikend zijn, zijn we vrij om tot actie over te gaan. Dit zal gebeuren op het gepaste moment (vroeger zou te vroeg geweest zijn) en met de steun van allen (want het gaat over JULLIE toekomst).

We moeten er ons bewust van zijn dat we vermoedelijk overgaan tot acties tegen een regering in lopende zaken MAAR ook tegen een toekomstige regering die ook al niets goeds voorspelt.

Huidige bedreiging en de grotere toekomstige bedreigingen.

Zelfs al is het dossier pensioenen momenteel hetgeen ons het meeste bezighoudt, toch dienen we mogelijke toekomstige maatregelen van de politiek niet uit het oog te verliezen. Meer en meer duiken er geruchten op dat ook andere statutaire verworvenheden in gevaar zijn. We moeten alert zijn, want waar er rook is is er vuur…

Beoordeelt u zelf:

Het is een publiek geheim dat sommigen overwegen om het systeem van vergoedingen en toelagen grondig te wijzigen. Wanneer men in het verleden sprak over de “functionele verloning” heeft men het personeel steeds voorgehouden dat men aan het luik van de “onregelmatige prestaties” niet zou raken. Wij vernemen nu echter dat er meer en meer aan gedacht wordt op beleidsniveau om ook dit systeem te herzien.

De functionele wedden zou moeten gerealiseerd worden met een gesloten enveloppe. Opvallend daarbij is hoeveel leidinggevenden er voorstander zijn van dit systeem. Met andere woorden : sommigen van verwachten “meer”, echter met een gesloten enveloppe betekent dit dat er anderen minder zullen krijgen…. Wie zal het gelag moeten betalen ? Juist : de uitvoerders !

Sommige politici overwegen de verlenging van de carrière tot 65 jaar omdat ze de politiemensen beschouwen als gewone ambtenaren.

Niettegenstaande het meer dan bewezen is dat het beroep van politieambtenaar zwaar en gevaarlijk is, vernemen we dat ook het ziekte contigent in vraag wordt gesteld.

Men overweegt tevens om de “nieuwe carrière” van de ambtenaren toe te passen op de leden van het Calog personeel. Dit zou het einde van de gecertifieerde opleidingen betekenen en hiermee samenhangend het einde van de competentietoelagen…..

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat men het gemunt heeft op ons statuut en dat het huidige dossier “Pensioenen” de grote test is voor andere toekomstige ingrepen …

Een betoging zal worden georganiseerd op donderdag 18/09 door het gezamenlijk front bestaande uit de VSOA Politie, SNPV, ACV en ACOD. Info volgt …

Het VSOA Politie vecht voor het behoud van uw rechten vandaag en in de toekomst !!!

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..