Problematiek logementen : Resultaat vergadering Binnenlandse Zaken

Brussel, 21/11/2007
PROBLEMATIEK LOGEMENTEN

Aan de afgevaardigden,
Aan de leden,

Vandaag heeft er op onze vraag een vergadering plaatsgevonden op het Kabinet van Binnenlandse Zaken inzake de problematiek van de aangekondigde verkoop van bepaalde staatslogementen bewoond door gewezen rijkswachters.
Naast de vertegenwoordiger van de Minister van Binnenlandse Zaken waren eveneens de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën (bevoegd voor de Regie) alsook vertegenwoordigers van de Federale Politie en een vertegenwoordiger van de Regie der Gebouwen aanwezig.
VSOA Politie is op haar standpunt gebleven zoals weergegeven in onze mededeling van 16 november 2007 (zie www.vsoa-pol.be). Inzonderheid hebben wij nogmaals gewezen op het uitdovende overgangsrecht en de wijze waarop dit van personeelszijde wordt geïnterpreteerd. Tevens hebben wij duidelijk gesteld dat de programmawet naar onze mening op een verkeerde wijze wordt geïnterpreteerd waardoor het artikel in kwestie (bedoeld om in geval van gedwongen woonstverlating, vb bij uitbreiding van een administratief complex, een gelijkwaardige woning te garanderen) niet meer beschermend maar eerder bedreigend wordt voor bewoners van staatslogementen.
We hebben tevens onze eis herhaald dat men vooreerst werk zou maken van de verkoop van reeds leegstaande woningen, vermits er een veel grotere leegstand is dan het aantal alternatieve woningen die momenteel worden aangeboden.
Tot slot hebben wij aan de overheid duidelijk gemaakt dat wij de nodige juridische bijstand zullen leveren aan onze leden indien zulks noodzakelijk mocht blijken.
Zonder vooruit te lopen op eventuele, voor de betrokkenen gunstige oplossingen, kan ik u zeggen dat de vertegenwoordiger van de Regie der Gebouwen zich positief heeft opgesteld. Betrokkene heeft oor getoond voor onze bemerkingen en heeft zich bereid verklaard mee te willen zoeken naar andere oplossingen die de basisverzuchting van de personeelsleden (hun woonst te kunnen blijven betrekken tot aan het pensioen) zou kunnen verzoenen met de imperatieven van de overheid (32.000.000 Eur realiseren door de verkoop van staatseigendommen).
Op zeer korte termijn zal een bijeenkomst belegd worden met alle representatieve vakorganisaties, de Regie, de Federale Politie, teneinde na te gaan of andere meer globale oplossingen kunnen gevonden worden alsook om na te gaan hoe er kan tegemoetgekomen worden aan de individuele verzuchtingen van de in het dossier betrokken personeelsleden.
Ik wens aan alle betrokkenen die hun huidige woonst niet wensen te verlaten te herhalen om dit heel nadrukkelijk kenbaar te maken middels een aangetekende brief aan de bevoegde dienst van de federale politie en dit voor de gestelde datum. Hierbij dient duidelijk te worden omschreven waarom men zijn huidige woonst wenst te behouden (nakend pensioen, sociale redenen, financiële redenen, werksituatie van de echtgenote, schoolgaande kinderen, afstand, enz…..).
VSOA Politie vraagt om in het bezit te worden gesteld van kopij van dergelijke antwoorden, zodat wij met kennis van zaken uw rechten zouden kunnen verdedigen tijdens volgende besprekingen.
Wij houden u op de hoogte van elke evolutie in dit dossier.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA Politie

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..