Verlenging vrijwillige vierdagenweek verschenen in het Staatsblad

Zaventem, 9 februari 2011

Vandaag verscheen in het staatsblad het koninklijk besluit dat de verlenging regelt van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uittreding tot 31 december 2011.

******

4 FEBRUARI 2011. – Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, inzonderheid op artikel 27, § 2 en § 3;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 oktober 2010;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 5 november 2010;
Gelet op het protocol nr. 171/1 van 23 december 2010 van het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verlenging van de stelsels van de vrijwillige en van de halftijdse vervroegde uittreding reeds moet ingaan op 1 januari 2011 en dat er momenteel veel aanvragen voor beide stelsels niet kunnen worden behandeld;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 27, § 2, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, vervangen bij de wet van 3 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 december 2000, 3 oktober 2003, 1 februari 2005, 22 februari 2006, 14 februari 2008 en 19 december 2008 worden de woorden « 31 december 2010 » en de woorden « 1 januari 2011 » respectievelijk vervangen door de woorden « 31 december 2011 » en de woorden « 1 januari 2012 ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Ambtenarenzaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 februari 2011.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Ambtenarenzaken,
Mevr. I. VERVOTTE

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..