Reactie van het VSOA-Politie op het “waarnemingspunt politiegeweld” bij de Ligue des Droits de l’Homme

politie

Zaventem, 13 maart 2013

Reactie van het VSOA-Politie op het “waarnemingspunt politiegeweld” bij de Ligue des Droits de l’Homme 

Enerzijds stelt de Ligue des Droits de l’Homme dat het politiegeweld in de meerderheid van de gevallen niet vervolgd wordt omdat de klager geen klacht indiende (volgens de Ligue omwille van diverse redenen die niet worden gestaafd) ; of worden volgens hen verticaal geklasseerd op het niveau van het gerecht; of zijn het voorwerp van een “politionele manipulatie” die de procedure tegen de klager doet keren; … Op deze manier wordt een waarnemingspunt gerechtvaardigd.
Anderzijds is de Ligue des Droits de l’Homme de mening toegedaan dat er te weinig cijfers in omloop zijn – dewelke eveneens moeilijk interpreteerbaar zouden zijn – waarbij dit meldpunt de “echte cijfers” zal verzamelen die een reëel beeld dienen te geven van het terrein.

Het VSOA-Politie hekelt niet alleen deze foute en lasterlijke zienswijze, maar tevens het offensief die men poogt te starten tegen een beroep waar er meer dan 40.000 mensen dagdagelijks ten dienste staan van de burger en diens veiligheid.

We herinneren er aan dat iemand die een gefundeerde klacht wil indienen wegens politiegeweld zicht steeds kan wenden tot : de politieke overheid van de politieman (Burgemeester); zijn Korpschef; de dienst Intern toezicht; de Algemene Inspectie; het Comité P; het Parket; de Onderzoeksrechter; de Kamercommissie Binnenlandse Zaken; en een hele reeks maatschappelijke organisaties (waaronder de Ligue) die in hun naam een klacht mogen indienen. Kortom, er is geen enkel beroep dat meer gecontroleerd wordt dan de politie.

Wat de cijfers betreft, zijn er genoeg die circuleren… alleen moet men ze willen lezen.

Dus, wanneer er een klacht wordt ingediend wegens politiegeweld wordt er een gerechtelijk- als tuchtonderzoek gevoerd. ALTIJD. Wij hebben dus twee natuurlijke waarnemingspunten die reeds bestaan : de Tuchtraad en het Parket.

Nemen wij bijvoorbeeld de cijfers van 2011 van de Tuchtraad. Wij stellen vast dat er 107 feiten werden gemeld van buitensporig geweld waarvan er bij 4 gevallen sprake was van vrijwillig geweld en dus ook voor ons onaanvaardbaar (telkens werd de maximale straf opgelegd) en dus 103 feiten waar er sprake is van inadequaat en/of buitensporig. Er werd dan ook telkens naargelang de context een straf opgelegd. Wij herinneren er aan dat er meer dan 40.000 politiemensen dagdagelijks actief zijn. Dit betekent dat slechts 0,25 % van hen dergelijke fouten maakt. Deze mogen dus niet vergeleken worden met de andere 99,75 % die hun job met hart en ziel uitoefenen ten dienste van de bevolking.

In dezelfde lijn is het algemeen bekend dat het Comité P ongeveer jaarlijks 2500 klachten ontvangt… waarvan er 86,6% ongegrond zijn (wanneer deze informatie niet aan de betrokken politieambtenaar wordt gemeld, kan deze dan ook niet zijn rechten laten gelden).

Aan de andere kant, wanneer men zich zou willen interesseren aan het geweld dat tegen de politie wordt gebruikt, stellen wij vast dat dit fenomeen nog maar pas sedert enkele maanden wordt bestudeerd. De cijfers die tot op heden zijn gekend zijn kunnen als eng worden bestempeld : 1.600 gevallen van geweld tegen Politie, met 8000 dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg.
En alle waarnemers zijn het erover eens dat het slechts over het topje van de ijsberg gaat !

Concluderend, reageert het VSOA-Politie tegen een nieuwe poging om de boom voor het bos te plaatsen. Maar van de kant van de Ligue verwondert ons dat niet, gezien het er op lijkt dat hun corebusiness er in bestaat de politie aan te vallen. Wat de feiten van Mortsel betreft : wij zouden het appreciëren dat de Ligue ons uitlegt hoe men een bevel van een magistraat dient uit te voeren, waar de politie in een kleine cel iemand moeten overmeesteren – die gedurende 3 uur razend reageert onder invloed van amfetamines – teneinde een arts hem een kalmeringsspuit kan toedienen… hun procedure interesseert ons !

Men wenst er dus nog een extra ding bij te creëren. Dan moet men zich afvragen wat de redenen zijn van de 103 feiten van inadequaat of buitensporig geweld, en waarom er 1600 feiten van geweld tegen politieambtenaren zijn. Het VSOA-Politie werkt er alle dagen aan.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..