Regeerakkoord : VSOA ZAL NOOIT AKKOORD GAAN MET DERGELIJKE REGELING !

art3


Zaventem, 09 oktober 2014

Vandaag kon iedereen via de media kennis nemen van de teksten die deel uitmaken van het regeerakkoord. Daar waar men de vakorganisaties vorige week, tegen alle afspraken in, nog in het ongewisse liet over het voorstel die de nakende regering had voorbereid mbt de pensioenregeling voor politieambtenaren, gooit men nu de teksten losweg op het internet.

“Het overleg” met de sociale partners is op die manier reeds met een valse noot gestart …

Wij maken een eerste analyse over, die zich zal beperken tot de pensioenregeling. Een verdere analyse m.b.t. nakende statutaire veranderingen wordt eerstdaags verspreid.

Overgangsmaatregelen Politie

De regering zal het arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 uitvoeren, zodat verschillen in behandeling tussen de pensioenreglementering van het personeel van de geïntegreerde politie en de pensioenwetgeving van het algemeen stelsel die niet objectief te verantwoorden zijn, opgeheven worden.

Personeelsleden bij de politie die voor de datum van het arrest (10 juli 2014) hun pensioen hadden kunnen aanvragen, zullen onder de bestaande voorwaarden voor het pensioen blijven vallen.

Er zal voor politiepersoneel dat 53 jaar is op 10 juli 2014 in een niet verplichte overgangsregeling voorzien worden via de invoering van een eindeloopbaanregime (het aanvragen van een aangepaste functie) en, bij gebrek hieraan, een tijdelijke en uitdovende bezoldigde afwezigheid in non activiteit in het statuut van de politie op 58 jaar en ten vroegste vanaf het moment dat ze minder dan 4 jaar van hun mogelijke opname van het vervroegd pensioen verwijderd zijn.

De loopbaanduur voor de berekening van een volledig pensioen bij voordelige tantièmes.

Als deze maatregel wordt genomen zullen pensioenrechten die opgebouwd zijn ingevolge voordelige tantièmes behouden blijven. In de loop van deze legislatuur zal een maatregel worden genomen zodat alle pensioenrechten opgebouwd worden, zowel voor de berekening als voor de toegang tot het vervroegd pensioen, aan tantième 1/60e uitgezonderd bij zware beroepen in de publieke sector.

Zwaar beroep ?

De regering zal in overleg met de sociale partners specifieke pensioenmaatregelen treffen voor zware beroepen in de privésector (werknemers en zelfstandigen) en de openbare sector, op basis van de volgende principes:

• Er zullen objectieve criteria worden opgesteld op basis waarvan een voor herziening vatbare lijst met zware beroepen en preferentiële tantièmes zal worden opgesteld;

Voordeliger modaliteiten inzake loopbaanvoorwaarden voor het (vervroegd) pensioen en de berekening van het pensioen zullen mogelijk zijn.

Er zullen specifieke maatregelen worden genomen om het mogelijk te maken om de loopbaan verder te zetten nadat men gedurende een bepaalde periode een zwaar beroep heeft uitgeoefend.

De sociale partners bepalen op interprofessioneel niveau een maximum aantal beroepen dat in aanmerking komt als zwaar beroep.

Voor het VSOA-Politie is deze tekst en bijhorende overgangsmaatregel teleurstellend en absoluut onvoldoende. Wij vragen klaar en duidelijk een herstel van de preferentiële leeftijdsgrenzen welke tevens een antwoord biedt op het arrest, en laten daarbij geen enkele categorie van personeelsleden vallen!

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..