Hernieuwing van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding tot 31 december 2011

Zaventem, 20 november 2010

Zoals voor voorgaande jaren het geval was heeft de Ministerraad van 19 november 2010 het ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de stelsels van de vrijwillige vierdagenweek en de halftijdse vervroegde uittreding tot 31 december 2011 goedgekeurd.
Deze maatregel zal op 1 januari 2011 in werking treden.

Wat is de vrijwilligevierdagenweek:

De vrijwillige vierdagenweek is een viervijfdenarbeidsstelsel waarin contractuele en statutaire personeelsleden vier dagen werken en de vijfde dag verlof hebben. Ze hebben recht op 80% van hun loon, dat wordt aangevuld met een premie.

De regelgeving inzake de vrijwillige vierdagenweek is door middel van de verwijzing in artikel VIII.XVI.1 RPPol naar de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en haar uitvoeringsbesluiten, van toepassing op de personeelsleden van de politiediensten, en aldus zijn de wijzigingen aangebracht in het koninklijk besluit van 10 april 1995 automatisch van toepassing op de personeelsleden van de politiediensten. (cfr. nota DGS/DSJ/2009/52381/A en conform het Koninklijk besluit 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten)

Wat is de De halftijdse vervroegde uittreding:
De halftijdse vervroegde uittreding is een halftijds arbeidsstelsel voor statutaire personeelsleden vanaf 55 jaar. Ze hebben recht op 50% van hun loon, aangevuld met een premie. (Dit conform het Koninklijk besluit 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten)

Deze stelsels worden geregeld door de wet en het koninklijk besluit van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

Peter Vanisterbeek
Nationaal Informatiedirecteur

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..