Stakingsaanzegging voor het geheel van de geïntegreerde politie (update)

Zaventem, 10 februari 2010

FLASH
De stakingsaanzegging voor de 6 zones van Brussel werd ingetrokken door het gemeenschappelijk front. Rekening houdend met de weinig concrete beslissingen zijn de specifieke problemen van Brussel voor een groot deel gelijk voor het geheel van de geïntegreerde politie. Om deze reden heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist om een nieuwe nationale stakingsaanzegging in te dienen voor het geheel van de geïntegreerde politie (lokaal en federaal)

Het verslag van de onderhandelingen zal morgen gepubliceerd worden op de website VSOA-Politie.

Hierna het document dat de nieuwe stakingsaanzegging weergeeft en die ook gaat over het punt 3 van het OCP betreffende de voorstellen van de overheid inzake het sectoraal akkoord 2009-2010.


Aan Mevrouw Annemie TURTELBOOM
Minister van Binnenlandse zaken
Rue de la loi, 2
1000 BRUXELLES Brussel, 10 februari 2010

M.de Minister, M. Burgemeester, M.Voorzitter van het Politie CollegeIn toepassing van artikel 126 van de wet van 7 december 1998 en het koninklijk besluit van 23 december 1998 houdende uitvoering van deze wet, hebben wij de eer u mee te delen dat de personeelsleden van de geïntegreerde en op twee niveaus gestructureerde politie, aangesloten bij de representatieve vakorganisaties, van plan zijn hun stakingsrecht uit te oefenen overeenkomstig de bepalingen van de wet en het besluit, hierboven vermeld.

Deze beslissing is ingegeven door de ernstige “veiligheids” problemen, die momenteel rijzen en waarover openbaar een debat gevoerd wordt. Na analyse blijkt echter dat deze stakingsaanzegging in feite wordt gemotiveerd door een dieperliggende malaise die bij al het politiepersoneel van het land leeft.

De hoofdmotieven zijn:
– Het gebrek aan financiële middelen, personeel en uitrusting, zowel op federaal als op zonaal niveau.
– De kwaliteit van de basisopleiding en voortgezette opleidingen, die te wensen overlaat.
– De weigering van de overheden om zich te buigen over de eisen, die de vakbonden op de onderhandelingstafel hebben gelegd.
– Het feit dat het wijkwerk niet wordt gewaardeerd, hoewel het de hoeksteen is van de buurtwerkwerking is.

Volgens ons brengen deze fundamentele problemen de kwaliteit van de openbare dienstverlening in het gedrang, en het kwaliteitswerk die de politiemensen nauw aan het hart ligt en absoluut aan de bevolking willen brengen evenals de arbeidsvoorwaarden en dus ook de veiligheid van het personeel.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is zich bewust van het feit dat niet alle problemen onverwijld kunnen worden opgelost. Toch eist het dat bij de politiewerking betrokken machtsniveau onmiddellijk een krachtig signaal geeft.

Op het niveau van de federale regering:
– Verwachten wij dat wordt afgezien van beslissing om de aanwervingen bij de federale politie met 600 mensen per jaar in te krimpen
– Dat de leden van de GIS van de DAR onmiddellijk worden ingezet om de collega’s in de moeilijke wijken te ondersteunen
– Dat het college van procureurs – generaal bijeenkomt om de behandeling van de klachten wegens geweldplegingen t.a.v. politiemensen te coördineren en dit in heel het land
– Dat de gerechtvaardigde eisen van personeel ernstig worden bekeken en opbouwende onderhandelingen over de eisenbundels worden gestart.

Op het niveau van de zones:
– Behoud van de budgetten die aan de politie worden besteed;
– Naleving van de voorziene aanwervingen en vooral ingevolge de pensioneringen
– Naleving van alle veiligheidsnormen, vooral inzake beschermingsuitrusting
– Organisatie van de patrouilles rekening houdend met de terreinervaring van de mensen.

Vervolgens dient men zich ernstig te buigen over de problemen, die verband houden met de opleiding en het wijkwerk. Dit werk moet absoluut worden gewaardeerd en zo het stadium van de politieke mooipraterij overstijgen. Ook willen we eraan herinneren dat al het personeel, zowel operationeel als Calog, respect verdient en dat we er nauwlettend zullen op toezien dat noch de ene, noch de andere personeelscategorie het slachtoffer wordt van ongelukkige politieke keuzes. Hierop zou onmiddellijk een syndicale reactie komen.

De staking kan verschillende vormen aannemen en zal op verschillende plaatsen worden georganiseerd en zal kunnen starten vanaf 1 maart om 0.00U en lopen tot 30 oktober 2010.
We willen met klem benadrukken dat we bereid blijven om met (alle) overheden ernstige en opbouwende onderhandelingen over deze dossiers te voeren en dat onze acties de veiligheid van onze medeburgers uiteraard niet in het gedrang zullen brengen.
Met de meeste hoogachting,

Philippe Van Hamme Liliane Lemauvais Jan Adam Alain Ysebaert

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..