Stiptheidsacties luchtvaartpolitie nationale luchthaven Zaventem

26.02.2020

Wij werden gecontacteerd door het kabinet van de minister van Binnenlandse zaken m.b.t. de problematiek van de luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven van Zaventem. (LPA BruNat)

We hebben duidelijk gemaakt dat zowel wijzelf als de betrokken personeelsleden bijzonder teleurgesteld waren dat er, na drie lange onderhandelingen en verschillende acties, nog steeds geen afdoende oplossingen en middelen op tafel werden gelegd. Op deze manier geraakt men verder in een impasse.

Wij zijn dan ook verheugd dat de minister van Binnenlandse Zaken het dossier naar zich toe zal trekken. We rekenen er dan ook op de minister er alles zal aan doen om de akkoorden van 2015 en 2016 te laten respecteren zowel qua personeel als qua logistieke middelen.

  • Personeel

Eén van de oplossingen bestaat er in dat de federale politie het groen licht krijgt om de rechtstreekse aanwerving te kunnen doen van minstens 400 voltijds tewerkgestelden. De middelen en noodzakelijke budgetten zijn voorzien. We zullen er uiteraard op staan dat er van deze aanwerving voldoende personeel wordt voorzien voor de aanvulling van de grote tekorten op de luchthaven, zodat er nu voor eens en voor altijd een structurele oplossing komt. Dit alles conform de akkoorden van 2015-2016, rekening houdende dat LPA BruNat een prioritaire eenheid is.

Wij staan er ook op dat m.b.t. de andere aanwervingen er een degelijke onderhandeling wordt georganiseerd met de sociale partners om de personeelsleden daar te krijgen waar het meest prangend is. Wij beseffen dat de concrete invulling een lange termijn oplossing is. Daarom is het ook noodzakelijk om bijkomende middelen te voorzien om deze periode te overbruggen.

Bijkomend herinneren we er aan dat de meeste politieke partijen tijdens de campagne verkondigden dat er jaarlijks minstens 1.400 Inspecteurs dienden aangeworven te worden bij de geïntegreerde politie. Wij vragen dat deze woorden omgezet worden in daden.

Politieke impasse en lopende zaken mogen geen invloed hebben op de veiligheid van dit land. Wij rekenen er dan ook op dat de Kern onze minister zal steunen wanneer er initiatieven worden genomen.

  • Logistieke middelen

Er dient een inventaris gemaakt te worden van alle noden om een kwaliteitsvol politiewerk te kunnen leveren. Deze lijst, gekoppeld aan de lijst van onderbenutte middelen die in het verleden terugvloeiden naar de staatskas en nieuwe bijkomende initiatieven, dient opgesteld te worden in de schoot van het onderhandelingscomité.

Wij rekenen op de verantwoordelijke overheden dat zij de koe bij horens vatten, en dat we garanties krijgen dat deze moderne en noodzakelijke middelen op relatief korte termijn op de luchthaven zullen toekomen.

  • Infrastructuur

Wat de infrastructuur betreft heeft de luchthavenuitbater, Brussels Airport Company (BAC) hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Al jaren wordt de politie aan het lijntje gehouden en belooft men steeds beterschap.

Echter na jaren van veel geduld stellen we vast dat de politie nog steeds in “koterijen” moet werken. Deze infrastructuur is een regelrechte schande en illustreert het gevoel van de betrokken personeelsleden dat BAC de politiediensten aanziet als een noodzakelijk kwaad.

Wij vragen met aandrang dat BAC nu met een concreet en waardig project komt, zodat de betrokken collega’s een toekomstperspectief hebben op een volwaardige werkplek.

  • Verdere acties

Vooreerst dient aangestipt te worden dat de acties die gevoerd worden op de luchthaven helemaal niet tot doel hebben om de reizigers te pesten. Het is namelijk de realiteit dat de huidige controles gebeuren op de manier zoals het eigenlijk hoort. Alleen zorgt enerzijds de organisatie van de luchthaven alsook het grote personeelstekort ervoor dat de “gewone” manier van werken niet haalbaar is.

Wij zijn ervan overtuigd dat geen enkele passagier, noch de luchthavenuitbater, noch de politieke overheden, willen dat de controles niet grondig gebeuren. Dit in het belang van de veiligheid van iedereen en alle betrokken partijen. Echter, indien men de controles wil uitvoeren zoals het hoort, dan vereist dit meer personeel én een betere organisatie.

Aanstaande vrijdag stond er opnieuw een actie gepland. Gezien de grote bereidwilligheid gaat deze actie dan ook effectief door. De overheid mag zich zeker niet vergissen, indien het overleg onvoldoende garanties oplevert, dan zal een nieuwe aanzegging worden gedaan en nieuwe acties worden gepland. Ten slotte hebben de verantwoordelijke overheden al een aantal weken gehad om meer concrete oplossingen op tafel te leggen.

Na vrijdag worden alle acties dan ook opgeschort omdat wij het overleg met de minister alle kansen willen geven.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..