Technische vergadering met de Minister van Binnenlandse zaken 06/09/2012

politie2

Technische vergadering met de Minister van Binnenlandse zaken 06/09/2012

« Globaal plan tegen het geweld tegen politieambtenaren »

 

De ronde tafel was druk bezet: Minister van Binnenlandse zaken, Directeurs Generaal SAT, Binnenl. zaken en Justitie, vertegenwoordiger van het College van Procureurs-Generaal, De Voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, CG, DGS/DSJ, …

Eén afwezige naar onze mening: een vertegenwoordiger van de adviesraad van Burgemeesters.

De Minister informeert ons over haar standpunt en haar algemene intenties:

o Zij wenst een globaal plan (de richtlijnen) op te stellen voor het einde van het jaar dewelke op zijn beurt zullen vertaald worden in een wettelijke basis (ttz alle stappen doorlopen – wat uiteraard zijn tijd zal vragen)

o Zij wil een duidelijke agenda opstellen voor de komende drie maanden. Tevens zal de Minister voor het begin van november de werkzaamheden in twee vergaderingen laten opvolgen door de “opvolgingscommissie” (huidige vergadering);

o De Minister stelt ons op de hoogte dat de volledige regering dit initiatief steunt;

o Zij vraagt tevens aan alle vakorganisaties hoe zij de methodologie zien, de thema’s, de frequentie van vergaderen, de timing, de einddatum;

De vakorganisaties geven hun antwoord. Wat ons betreft overhandigen wij een voorstel van methode waarbij de betrokken partijen werden aangeduid ; de rollen van de verschillende actoren werden uitgetekend ; onderverdeling in vier thema’s : herstel van extern en intern respect, reële bijstand ; reële bestraffing ; details staan volledig uitgewerkt in het globaal plan dewelke enkele maanden werd overhandigd. In dit verband is er een organisatie die beweert dat het dank zij haar actie is dat we eindelijk zo ver zijn in dit dossier. Het is mogelijk dat de actie waarop zij zich baseert heeft bijgedragen in het geheel, maar men mag niet vergeten dat de motor van deze beweging het neerleggen is van een voorstel voor een “globaal plan ter bestrijding van het geweld tegen politieambtenaren” door het VSOA Politie. Ere wie ere toekomt.

Na een kort debat, waaruit blijkt dat iedereen in dezelfde richting kijkt (uitwerking van een min of meer gedetailleerde visie), wordt het volgende overeen gekomen:

o In plaats stellen van vier werkgroepen (Elke werkgroep mag en kan nog nieuwe visies ontwikkelen):

– Sensibilisering en preventie : Herstel van extern respect, alsook herstel van intern respect door de politieman zelf alsook van de managers; Betere preventie/arbeidsvoorwaarden ;

– Fenomeenanalyse : verzamelen van gegevens, analyseren, ontwikkelen van dashboard met indicatoren voor de toekomst ;

– Verbeteren van de bijstand : controle van hetgeen reeds bestaat – in de brede zin bekeken, Verbeteren door installeren van nieuwe dispositieven, en door de verschillende dispositieven op elkaar af te stemmen ;

– Justitie en sancties : Bekijken wat er moet gebeuren ter verandering en ter versterking van de rechterlijke macht met het oog op een betere bescherming

o Opvolgingscommissie zal regelmatig samenkomen (+/- 1x maand) teneinde alle werk en maatregelen te verzamelen en op elkaar af te stemmen. Na elke vergadering zal er een tussentijds protocol worden opgesteld.

o De volgende opvolgingscommissie gaat reeds door op 26/09, die tevens Onderhandelingscomité zal zijn waar de nationale stakingsaanzegging zal worden behandeld (waarvan de activeringsdatum werd uitgesteld tot 27/09);

o Indien de voorgestelde maatregelen tijdens de opvolgingscommissie een wetswijziging of nieuwe wettelijke basis zou vragen, zal de Minister (vermoedelijk samen met de Minister van Justitie) vragen aan de regering of een meerderheid zich achter deze maatregel kan scharen. Indien problemen zal dit opnieuw worden terug gekoppeld naar de opvolgingscommissie.

Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vincent’s

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..