Verhoging eindejaarstoelage, niet zeker!

Deze materie werd aangehaald op het OCP 259 van 27/10/09. Niettegenstaande het openbaar ambt deze verhoging bekwam in het kader van hun sectoraal akkoord 2008-2010, wil onze overheid deze niet doorvoeren voor het politiepersoneel wegens “geen” geld.

Het resultaat van deze onderhandelingen kan men dus moeilijk positief noemen. Voor de politie zou er geen geld beschikbaar zijn om deze verhoging door te voeren, daar er een bijkomend budget op federaal vlak van 3.200.000 euro en op lokaal vlak van 7.600.000 euro moet worden gevonden. Het schoentje knelt hier op 2 manieren, federaal en lokaal.

Het VSOA eist niets meer of minder dan de toepassing van de wettelijke teksten opgenomen in de mammoetwet, art XI.III.4, “Onverminderd de bijzondere bepalingen door Ons bepaald voor wat 2°, betreft, genieten de personeelsleden, volgens de bedragen en voorwaarden vastgesteld voor de toekenning ervan aan de personeelsleden van de federale ministeries: 1° de haard- of standplaatstoelage; 2° de kinderbijslag; 3° (K.B. van 29-04-2009, art. 2 – opgeheven); 4° de eindejaarspremie; 4°bis de integratiepremie”. Dit artikel zegt niets meer of minder dat wij het openbaar ambt volgen wat betreft de opgesomde premies en toelagen in dit artikel vermeld.

Bijkomend stelt het VSOA vast dat het politiepersoneel nominatief opgenomen werd betreffende deze verhoging in het sectoraal akkoord 2009 – 2010 voor het openbaar ambt. Dit impliceert dat dat de politie moet kunnen genieten van deze maartegel, zonder verdere onderhandelingen. ” Op het sectoraal akkoord (openbaar ambt) 2007-2008 kwamen de minister van Ambtenarenzaken en de vakbondsorganisaties overeen dat er tijdens de onderhandelingen over het volgende sectoraal akkoord maatregelen genomen zouden worden m.b.t. de eindejaarstoelage « die zullen leiden tot het markeren van fasen naar een volwaardige dertiende maand voor alle categorieën van ambtenaren ». Na de herwaardering van 2008 vertegenwoordigt de eindejaarstoelage het volgend percentage van een volwaardige dertiende maand. Akkoord: De eindejaarstoelage van elk federaal personeelslid met 7% van zijn brutomaandloon verhogen met de volgende 2 correcties:
• De verhoging wordt op €150 gebracht als het resultaat van de berekening geïndexeerd lager ligt dan dit bedrag;
• De verhoging wordt tot €300 beperkt als het resultaat van de berekening geïndexeerd hoger ligt dan dit bedrag.
Deze bedragen zullen vanaf 2010 geïndexeerd worden.”

Daar de overheid niet wil niet ingaan op de vraag van de vakorganisaties, hebben deze als antwoord in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging ingediend. Laat het echter duidelijk zijn, gezien de economische toestand van het land en de houding van onze overheid, zullen we waarschijnlijk onze rechten moeten afdwingen, laat staan deze gaan opeisen op straat…….!!!!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..