27.06.2010

Verhoging van de kilometervergoeding voor fietsgebruik

Krachtens artikel XI.IV.1, 2°, RPPol, genieten de personeelsleden van de politiediensten een vergoeding voor het gebruik van de fiets voor woonwerkverkeer, en dit volgens de voorwaarden en de tarieven die gelden voor het personeel van de federale ministeries.

Tot nu toe genoten de personeelsleden die hun fiets gebruiken om zich te verplaatsen van hun woonplaats naar hun werkplaats en terug, voor zover de enkele afstand minstens een kilometer bedraagt, een vergoeding van 15 eurocent per afgelegde kilometer.

In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2010 is het koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van een fiets aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt bekendgemaakt. Bij dit besluit wordt het bedrag van die vergoeding op 20 cent per afgelegde kilometer gebracht met ingang van 1 januari 2010. Het SSGPI zal in dit raam van ambtswege zo snel mogelijk de nodige regularisaties uitvoeren.
(bron FedPol)

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle