VSOA Politie roept op om te stoppen met lucht. Vous trouvez que c’est un agenda électoral ? Aan de Minister te bewijzen dat het niet zo is !

milquet
Zaventem, 15 september 2013

Wij hebben kennis genomen van het  interview van Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet met de kranten van de groep Sudpresse, waarin ze nog eens haar pleidooi voor een efficiëntere politie kracht bijzet.

Meer blauw op straat

De Minister wil meer blauw op straat …. Waar hebben we dat nog gehoord.  De Minister is blijkbaar van zeer korte memorie.  Was het de Minister zelf niet die met een eigen optimalisatieplan afkwam, dewelke-  in tegenstelling tot het plan van de Werkgroep Bruggeman-De Bolle – voorzag in veel meer mandaathouders en tussenstructuren ?

Moderne communicatiemiddelen

Astrid

Zowat iedereen is er over eens dat het Astrid project veel te duur is en niet naar behoren functioneert.  Men vergeet daarbij vaak dat de veiligheid van de hulpdiensten in gevaar wordt gebracht.  Wanneer het verkeerd zal lopen zal het VSOA Politie niet aarzelen om de politieke verantwoordelijken op hun verantwoordelijkheid te wijzen, maar anderzijds de betrokken werkgever(s) op hun persoonlijke verantwoordelijkheid te wijzen.  Het welles – nietes spelletje rond de communicatie en veiligheid heeft nu lang genoeg geduurd.

Marshallplan voor communicatie

Maar anderzijds vallen we van onze stoel wanneer de Minister van Binnenlandse Zaken tevens verkondigt  dat ze zou willen dat de Politie meer gebruikmaakt van moderne communicatiemiddelen.  Inderdaad, behalve een paar fantasten aan de top, beschikken de uitvoerders niet over modern materiaal !  Maar dat heeft meer te maken met deontologie dan over efficiënt werken…
De Minister oppert dat agenten een smartphone zouden kunnen gebruiken voor het opstellen van pv’s en pleit voor een ” marshallplan voor telecommunicatie “.

Diegene die dergelijke onzin in de Minister haar oor gefluisterd heeft, getuigt van weinig terreinervaring, laat staan van PV’s opstellen. “ Il gagnerait pas mal de temps à y rédiger directement son p.-v.”  In zones waar ze reeds dergelijke experimenten hebben uitgeprobeerd, liggen de gadgets reeds terug in de kast. Stel u voor …. Een proces-verbaal opstellen met een smartphone…

Wij fronsen eveneens onze wenkbrauwen voor het “marshallplan voor telecommunicatie”.  Uiteraard moet er een inhaalbeweging gebeuren op informaticagebied bij de politie. Wie kan daar nu tegen zijn ?  Maar spreekt de Minister zichzelf niet tegen wanneer we vaststellen dat de Federale Politie zo’n 100 Miljoen euro (!!) minder krijgt dan in 2012 ?  De investeringen worden fors afgeremd, welke de werking van de diensten in gevaar brengt. Hoe geloofwaardig is men, wanneer men vaststelt dat men op een bepaald moment zelfs geen geld meer heeft voor basisbehoeften zoals WC-papier, wanneer men dan in het weekend begint te orakelen over smartphones voor het opstellen van processen-verbaal ?

Bovendien hebben wij reeds in april 2012 gevraagd wat er is gebeurd met de ettelijke miljoenen uit het boetefonds die werden gebruikt voor een nieuw computerprogramma voor de wegpolitie en hoe het komt dat daar geen resultaat mee werd geboekt (er werd zelfs niet eens een werkend programma afgeleverd…) . Wat er zal gedaan worden om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden?  Tot op heden wachten wij nog steeds op een antwoord …

Pleisters

Wij stellen vast dat de Minister nogal de neiging heeft om snel te reageren op actualiteit en de tactiek gebruikt van de “brandweerpolitie”.  Behalve links en rechts een pleister plakken en veel beloven, zien wij weinig concrete projecten die finaal worden afgewerkt.

Verhoogde rijvaardigheid

Zo was er bijvoorbeeld begin februari 2013 een “initiatief” van de Minister (dewelke eigenlijk schaamteloos werd overgenomen uit ons memorandum welke haar 2 jaar geleden werd overhandigd), om “verhoogde rijvaardigheid” een essentieel onderdeel te laten vormen van de basisvorming.

Uiteraard werd “haar” voorstel door ons positief onthaald.  De vraag om dit zo snel als mogelijk te agenderen op het onderhandelingscomité werd beantwoord met de melding dat dit “spoedig” zou behandeld worden …. Spoedig zegt u ?  We zijn zeven maand verder, en van dit “initiatief” hebben we niets meer gehoord…  Zit men dan in met de veiligheid van de mensen op het terrein, of wil men af en toe gewoonweg wat ideeën lanceren ?

Globaal plan geweld tegen politie

Tijdens de vergadering dd 06/09/2012 op het kabinet van de Minister van Binnenlandse zaken werd er beloofd om werk te maken van het globaal plan geweld tegen politie.  Dit werd beloofd onder druk van een nationale stakingsaanzegging, niettegenstaande dit item werd opgenomen in de beleidsnota van de Minister zelf.

Met alle betrokken partijen werd beslist om vier werkgroepen in plaats te stellen.  Nadat iedere werkgroep 2 maal had vergaderd vond er op 26 september 2012 een tweede vergadering plaats van de stuurgroep, waar beide Voogdijministers aanwezig waren.  Op deze vergadering werden eerste engagementen voorgesteld, waar wij uiteraard achter staan.  Er werd duidelijk gecommuniceerd dat dit slechts de eerste engagementen en maatregelen waren, en dat de stuurgroep op regelmatige basis zou samen worden geroepen om de werkzaamheden en voortellen van de vier werkgroepen te bespreken, en nieuwe engagementen voor te stellen.

Echter, tal van engagementen werden nog niet uitgevoerd, wetteksten zitten reeds een jaar in de “pipeline”, de stuurgroep is sedert meer dan een jaar niet meer samengeroepen, er werden geen nieuwe engagementen voorgesteld …

Ondertussen gaat er geen week voorbij, of er worden collega’s verwond.  Het is triest te moeten vaststellen dat het geweld toeneemt en steeds driester wordt, maar voor de politieman op de straat is er nog steeds niets gewijzigd.

Deontologie

De Minister spreekt in hetzelfde artikel over meer deontologie.  Het klopt dat de Minister een tekst heeft voorgelegd aan de vakorganisaties.  Echter, … men vergeet er bij te vertellen dat het VSOA politie deze tekst naar de prullenmand heeft verwezen omwille van het feit dat hij enerzijds onaanvaardbaar is en anderzijds juridisch met haken en ogen aan mekaar hangt.

Pleisters dus …

Wij pleiten al langer voor een meldpunt bij de Deontologische Commissie  naar Nederlands model, waarbij de Deontologische Commissie een belangrijke rol dient te vervullen en tot taak zou hebben iedere melding te onderzoeken en het bevoegd gezag naar aanleiding van dat onderzoek te informeren en desgevallend te adviseren.

Dergelijk systeem zou niet alleen zorgen voor een sociale controle, maar tevens voor de nodige bescherming voor de melders zelf, daar we nu al te vaak zien dat de “klokkenluiders” zelf weggepest of verplaatst worden.

Maar de Minister geeft “niet thuis”. Heeft men soms angst om dergelijk meldpunt op te richten?

Kwaliteit

Een hervorming van de opleidingen is absoluut noodzakelijk.  Om de kwaliteit te verbeteren denkt ze aan een volledige hervorming van de politie-examens, “met echte examens”.
De Minister weet nochtans heel goed wat het probleem is : De politiescholen dienen te fungeren onder een federale structuur en gezag.  Deze dienen te worden geïntegreerd in een geheel van federaal gestructureerde opleidingscentra.  Het systeem van onafhankelijke VZW’s is in de praktijk onwerkbaar.  Maar om aan deze heilige huisjes te raken is er uiteraard politieke moed nodig.
Tot slot

Het interview start met volgende opmerking : « Vous trouvez que c’est un agenda électoral ?», ironise-telle.  Het zou bijzonder naïef zijn van de Minister om niet te geloven dat de burger, en in het bijzonder de politiemensen, dit niet zouden denken. De reacties op de internetpagina van SudPresse zijn alleszins zeer duidelijk : de bevolking heeft de ministeriële bedoeling wel degelijk begrepen !

Aan de Minister te bewijzen dat het niet zo is !

De Minister pleit in haar interview voor : Proximité, efficacité, modernité et qualité.  Het VSOA-Politie vraagt duidelijk Exucuté !

Wij vragen aan de Minister om te stoppen met lucht te verkopen en :

– Haar eerdere engagementen uit te voeren.

– De wetteksten en akkoorden van 2006, 2008, 2010, alsook de recente reeds onderhandelde teksten mbt wijzigingen aan de regelgeving met bekwame spoed te laten verschijnen.

– Haar gewicht te gebruiken in de regering om te teksten die in de zogenaamde “pipeline” (lees : veelal bij de staatssecretaris voor het openbaar ambt geblokkeerd) te laten verschijnen.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..