VSOA Politie trekt aan de alarmbel inzake het beleid van Justitie

Brussel, 05/05/2008 – Persmededeling
VSOA POLITIE TREKT AAN DE ALARMBEL !!!
Het VSOA-Politie maakt zich meer en meer zorgen over het feit dat wanneer politiemensen overgaan tot de aanhouding en ter beschikkingstelling van individuen die zware misdrijven hebben gepleegd, deze zeer snel weer in vrijheid gesteld worden door het Parket. Tevens stellen wij, bij het nalezen van sommige vonnissen, te veel mildheid, ja zelfs vrijspraken vast ten opzichte van de daders van sommige zware gewelddelicten ten aanzien van politiemensen.

Wij stellen inderdaad vast dat sinds meerdere jaren de Parketten en zelfs de Justitie minder en minder coherente en adequate maatregelen treffen ten aanzien van zowel minderjarige als meerderjarige daders van laakbare en strafbare feiten. Het betreft ondermeer diefstallen, aanrandingen met geweld, slagen en verwondingen met wapens, dikwijls gepleegd in bende, ten aanzien van politiemensen en de burger in het algemeen, en die soms gepaard gaan met een arbeidsongeschiktheid.

De laatste maanden zijn in dit opzicht nogmaals heel leerrijk geweest! Na arrestatie van de daders door de Politie, vinden sommige magistraten met wachtdienst het, om diverse redenen, niet nodig om over te gaan tot de aanhouding van deze individuen, ondanks alle wettelijke middelen waarover zij beschikken. De voorbeelden zijn legio en de lijst helaas niet limitatief!

De magistraten doen hun beklag over het gebrek aan middelen en we kunnen hen begrijpen. Maar moet men daarom deze gevaarlijke en vaak in herhaling vallende individuen in vrijheid laten? Het is dan aan deze autoriteiten om de politieke beslissingsbevoegde personen te interpelleren.

Het VSOA-Politie bevestigt dat de huidige politiek van Justitie bij die daders, die zich dikwijls in staat van herhaling bevinden, een bepaald gevoel van straffeloosheid genereert, maar ook een gevoel van onveiligheid bij de burger! Inmiddels stellen de politiemensen op het terrein zich meer en meer vragen omtrent de wijze waarop zij verder de burger en goederen moeten beschermen indien de daders zich, enkele uren na hun arrestatie, opnieuw in vrijheid bevinden en zich tegenover hen provocerend en agressief gedragen. Of moet men gaan denken dat de gerechtelijke instanties zo ver gekomen zijn om zekere misdrijven – zie hierboven – die door IEDEREEN en ook door het Strafwetboek, als zwaarwichtig aanzien worden, te minimaliseren? Zou het bij sommigen kunnen gaan om miskenning van de politiediensten of gaat het eerder om onbekwaamheid?

Wanneer zullen sommigen begrijpen dat de aanranding op politiemensen een aanranding is op de maatschappij??? Wij zijn de mening toegedaan dat, indien voor zekere delinquenten, de gevangenis niet noodzakelijk het einde betekent, het belangrijk is om gevaarlijke individuen achter de tralies te zetten en te houden in het belang van de maatschappij en de veiligheid van onze politiemensen.

Gezien de huidige situatie zal het VSOA – Politie haar leden uitnodigen om ALLE feiten van zwaar geweld, gepleegd tijdens de uitoefening van het ambt, waarvan zij het slachtoffer werden, kenbaar te maken ten einde een databank op te starten en aldus de evolutie op gerechtelijk gebied te kunnen volgen. Desnoods zullen wij de tekorten en gebreken kenbaar maken aan het publiek.

Alain Ysebaert
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm: 0485/534158
Vertaling: Marc Tielemans

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..