Categories
Copernicus

Copernicuspremie : verslag van de zitting dd 24-03-2011

Zaventem, 25 maart 2011

Copernicuspremie : verslag van de zitting dd 24/03/2011

Zoals aangekondigd was de zitting voor de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (ivm de copernicuspremie – vervolg) vastgelegd op datum van 24 maart 2011.

Deze zitting ging over de gedwongen tussenkomst van de 196 zones. Een twintigtal advocaten uit de drie regio’s van het land vertegenwoordigden de verschillende zones.

Wij hebben ondertussen vernomen van de raadsman van de Belgische staat dat er op 25/02/2011 beroep werd aangetekend tegen het vonnis van 28 september 2010. Deze zaak, waar wij niet in betrokken zijn, doch die zonder twijfel veel invloed zal hebben op onze actie, zal ingeleid worden op 1 april 2011 voor het Hof van Beroep te Brussel.

De voorzitter van de 21 ste kamer van de Rechtbank van eerste aanleg, heeft geoordeeld dat het opportuun was om een nieuwe datum vast te leggen voor een volgende zitting op datum van 29 september 2011. Op deze datum zal er een tijdschema, mbt het uitwisselen van de besluiten, bekrachtigd worden.

Het spreekt voor zich dat we u op de hoogte zullen houden van het dossier en eventuele termijnen.

Lispet Emmanuel
Vast afgevaardigde

Verantwoordelijke juridische dienst
VSOA Politie

Categories
Copernicus

Copernicus….. Nieuws van de dag

Heden 23/03/11 werd de eerste zitting gehouden aangaande het dossier Copernicus. Deze zitting van de rechtbank betrof de technische modaliteiten in verband met de rechtspleging en duurde niet zeer lang.

Inderdaad, de Voorzitter van de 21ste kamer bij de rechtbank van de eerste aanleg te Brussel besliste om de zitting ten gronde uit de stellen naar de maand september. Het doel van dit uitsel is alle partijen ( lees politizones) de tijd te geven zich voor te bereiden op de debatten.

Verder nieuws zal volgen …

Categories
Copernicus

Copernicus – Resultaat eerste zitting

Zaventem, 31 januari 2011

Copernicus – Resultaat eerste zitting
De voorafgaande zitting voor onze procedure Copernicus heeft zojuist plaatsgevonden.

Het belang van deze eerste zitting is niet louter administratief, het gaat immers om meer dan alleen maar een agenda vast te leggen.

Men moest Immers eveneens op de twee hiernavolgende vragen antwoorden.

De eerste vraag was of het om één collectieve dagvaarding ging of om 11.500 individuele dagvaardingen. En in functie van het antwoord op deze eerste vraag, ging het er vervolgens om het bedrag van de rechtsplegingvergoeding te bepalen (die door uw organisatie in uw plaats betaald zou worden als wij op het einde in het ongelijk zouden worden gesteld).

Het besluit is dat het een collectieve dagvaarding betreft en dat het bedrag van de rechtsplegingvergoeding is vastgesteld op het wettelijke minimum.

Een ding is zeker, u zal geduld moeten hebben want deze procedure dreigt zeer lang te zullen duren.

Tenslotte is het mogelijk – indien op een dag uit de huidige politieke discussies een regering gevormd wordt – dat deze toekomstige regering aan zijn advocaat de opdracht geeft om de discussie verder te zetten tijdens onderhandelingen. In dergelijke geval is het ook duidelijk dat we terug bij jullie komen om onze houding te bepalen.

De volgende zitting wordt op 24 maart vastgesteld. Wij houden u op de hoogte.

Categories
Copernicus

Copernicus – Einde verzameling mandaten – ERRATUM

Communicatie – 20110128

Copernicus – Einde verzameling mandaten – ERRATUM

In de vorige mededeling inzake Copernicus hadden wij 11 februari als uiterste datum vastgelegd voor het indienen van de mandaten.

Het nationaal comité van donderdag 27/01 heeft deze beslissing herroepen en geen uiterste datum meer bepaald, tenzij het einde van de lopende procedure.

Aldus kan iedereen, die vergeten is om ons zijn mandaat toe te sturen, dit alsnog doen wetende dat het mandaat zal aanvaard worden en neergelegd worden gedurende elk moment tijdens, en tot het einde van de procedure.