DE VERPLICHTING OM HET VAKANTIEGELD TE HERZIEN (stand van zaken 17 mei 2011)

Persmededeling – 17 mei 2011

DE VERPLICHTING OM HET VAKANTIEGELD TE HERZIEN

Het VSOA Politie heeft een belangrijke overwinning geboekt dmv het arrest van de Raad van State (nr 212.774) dewelke de artikelen 3 en 4 van het K.B. 2009 (resultaat van een protocol van akkoord 235Bis van 19/09/2008, hetgeen het VSOA Politie niet heeft getekend) heeft vernietigd. Concreet gaat het over de verhoging van het vakantiegeld naar 92 % van de maandwedde dewelke gespreid, naargelang de graad, werd ingevoerd. 92% voor de Agenten van Politie in 2009, in 2010 voor de Inspecteurs, en in 2011 voor het Midden- en Officierenkader. Deze tekst voorziet ook dat de collega’s Inspecteurs en Hoofdinspecteurs dewelke de leeftijd van 57 jaar bereikt hadden op datum 1 oktober 2008, eveneens onmiddellijk de 92 % kregen.

In de late voormiddag vond er een eerste dringende vergadering van het Onderhandelingscomité plaats,dewelke niet goed is verlopen…

De vertegenwoordigers van de overheid hebben een stand van zaken gegeven mbt het hierboven vermelde arrest. Het voorstel dewelke op tafel werd gelegd (in de vorm van een project Koninklijk Besluit) werd gebaseerd op vijf principes.

De vijf principes (volgens de overheid) waarop het K.B. gebaseerd is :

– Respect voor het arrest;
– Vrijwaring van de budgetten en middelen (werking) van de geïntegreerde Politie;
– Het bewaren van de sociale vrede en de dialoog met de sociale partners;
– Het respecteren van voorgaande belangrijke akkoorden;
– Het respecteren van de bevoegdheden van een regering in lopende zaken.

Het voorstel is het volgende, vertaald in een project Koninklijk Besluit :

– Het behoud van de spreiding, naargelang de graad, van de verhoging naar 92 % vakantiegeld;
– Het weglaten van de discriminatie mbt de leeftijdsgrens van 57 jaar.

Wanneer we al zouden aanvaarden dat er verschillende juridische wegen bestaan om dit arrest te respecteren en uit te voeren, moet het duidelijk zijn voor de politieke verantwoordelijken – en we hebben het duidelijk laten verstaan – dat het hier om een legitieme verwachting gaat ter uitvoering van een arrest tot vernietiging. Het antwoord mag dan ook geen juridische spitsvondigheid zijn.

We hebben duidelijk gemaakt dat de personeelsleden die in aanmerking komen, geen idioten zijn, en perfect de impact en de ermee gepaarde rechten die dit arrest heeft teweeggebracht hebben begrepen.

Gelet op het afspringen van de onderhandelingen, heeft de politieke overheid beslist om bij hoogdringendheid een nieuw Onderhandelingscomité samen te roepen op 25 mei 2011 om 10:00 uur in de “Kroontuinen” (Kroonlaan te Elsene).

Wij gaan op deze voormiddag een eerste actie organiseren. Wij roepen de collega’s op om ons te vervoegen en hun ongenoegen te uiten.

Het gaat om een waardige manifestatie, zonder agressiviteit : Het loon van de Politieambtenaren is niet in gevaar. Het gaat hem wel om een recht op een volwaardig vakantiegeld terug te krijgen.

Maar het moet ook duidelijk zijn voor de politieke overheden dat we gemobiliseerd zijn en we onze eis niet zullen laten vallen, ongeacht de inzet en wat de gevolgen op bredere schaal zullen zijn.

Sedert meer dan 10 jaar, stellen we bijna elke dag vast dat ons statuut in elkaar werd geknutseld, en de opeenvolgende Politiek verantwoordelijken van Justitie en Binnenlandse zaken er zeer goed van op de hoogte zijn. Het is tijd om de 10 jaar van stilte te betalen !

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter
Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..