Categories
Newsletter NL

De stakingsaanzegging “Federale Politie” is geactiveerd …

De minister van Binnenlandse Zaken heeft het onderhandelingscomité van vandaag voorgezeten.

De twee belangrijkste onderwerpen die door de minister werden aangehaald zijn de volgende:

  1. b.t. de sectorale onderhandelingen: “Ik zou jullie willen informeren dat ik bereid ben om oplossingen te zoeken MAAR weet dat er geen geld is.”;
  2. b.t. de NAVAP: “de politieambtenaren moeten beseffen dat de zaken veranderen. Indien de NAVAP verdwijnt zal een ander systeem in plaats gezet worden voordelig voor de politie en voor de bevolking, rekening houdende met het feit dat de regering niet kan aanvaarden dat politieambtenaren hun loopbaan kunnen beëindigen op de leeftijd van 58 jaar”.

Jullie zullen begrijpen dat er geen afdoende antwoord is gekomen op jullie eisen en daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten de stakingsaanzegging “Federale Politie” te activeren.

De stakingsaanzegging “Lokale Politie” zou op woensdag 17 november 2021 onderhandeld moeten worden. Wij houden jullie op de hoogte van het resultaat.

Onmiddellijk na deze nogmaals teleurstellende onderhandeling hebben de vier vakorganisaties hun nationale en provinciale verantwoordelijken samengeroepen om een actiekalender op punt te zetten en zodoende de eerste acties te bepalen die op 15.11.2021 zullen starten.

De provinciale verantwoordelijken zullen in die zin communiceren naar alle afgevaardigden.

Categories
Laatste nieuws

Het is tijd om de druk op te voeren ….

Na het slechte nieuws van het begrotingsconclaaf werd een stakingsaanzegging ingediend. Een eerste debat vond plaats op 14 oktober en de overheid zou op 27 oktober een nieuw voorstel doen.

Sedertdien hebben wij vernomen dat de minister op zoek was naar de budgettaire middelen die haar ontbraken, en dat er achter de schermen manoeuvres plaatsvonden om de politiezones een groot deel van de lasten te laten dragen.

Vandaag liggen de kaarten op tafel en hebben wij vernomen dat de minister van Binnenlandse Zaken haar eigen laatste voorstel niet kon financieren, aangezien haar partners (politiezones en lokale overheden) de nodige budgetten niet kunnen voorzien.

Daarom ACTIVEERT het gemeenschappelijk vakbondsfront de stakingsaanzegging die in eerste instantie de collega’s van de federale politie de gelegenheid geeft om alvast tot 1 december te staken om jullie ongenoegen kenbaar te maken. In tweede instantie zullen wij oproepen aan alle leden van de geïntegreerde politie om deel te nemen aan latere acties. Maar jullie moeten bewust zijn dat dit een lange strijd zal worden.

We herinneren jullie eraan dat de NAVAP op de kapblok ligt. Daarom nodigen wij alle collega’s die in de voorwaarden vallen uit om onverwijld hun dossier in te dienen. Het is duidelijk dat de verschillende partners van de regering en de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een aantrekkelijke en efficiënte politie willen: alles wat de politici verkopen zijn leugens.

Indien de overheid haar houding niet verandert en geen nieuw bevredigend voorstel indient, verzoeken we jullie om mee de druk op te voeren in het kader van een bredere stakingsaanzegging en krachtige acties.

Categories
Laatste nieuws

“Respect” voor de mensen die de samenleving veilig houden

Deze regering heeft besloten de NAVAP (non-activiteit voorafgaande aan de pensionering) te beëindigen. Hoe gaat dit gebeuren?

De minister van Binnenlandse Zaken wordt belast met het vinden van een systeem ter vervanging van de NAVAP waardoor deze zal verdwijnen. Zij moet dit in maart 2022 voor uitvoering vanaf januari 2023 aan de Kern voorleggen. Dit betekent dat zij zal moeten onderhandelen.

Deze beslissing is echter volledig in strijd met wat er staat in het verslag aan de Koning van het Koninklijk Besluit betreffende de eindeloopbaanregeling want deze overgangsmaatregel zou pas kunnen verdwijnen wanneer alle bijzondere pensioenstelsels van het openbaar ambt geharmoniseerd zijn. Opvallend is dat de andere bevoegde ministers zich blijkbaar niet aangesproken voelen, wetende dat er nog tal van andere sectoren een voordelige uitstapregeling hebben. Meer nog‚ ook deze regering heeft het alweer enkel op de politie gemunt.

M.b.t. de sectorale onderhandelingen wachten wij op een uitnodiging van de minister om een mogelijke herstart te bespreken op basis van een nieuw voorstel van haar kant. In de basisdocumenten die uit dit begrotingsconclaaf voortvloeien staat echter niets geschreven.

Dit betekent dat zij, evenals mevrouw Dedonder die vaak in de pers wordt genoemd, de nodige middelen in haar eigen begroting zal moeten vinden. Dit is een moeilijke oefening en de minister zal in de toekomst keuzes moeten maken. In ieder geval hebben wij donderdagmorgen een spoedvergadering van het onderhandelingscomité n.a.v. een stakingsaanzegging “sectorale onderhandelingen” die wij afgelopen vrijdag hebben ingediend. We wachten de ontmoeting met de minister en/of deze vergadering van het onderhandelingscomité af om duidelijkheid te krijgen i welke richting dit zal evolueren.

Tenslotte moet u weten dat er een ontmoeting is gepland met het gemeenschappelijk vakbondsfront om ons tel beraden over mogelijke acties. Wij zullen jullie hierover uiteraard tijdig informeren. Enkel een grootschalige actie kan de nodige impact hebben.