Categories
Laatste nieuws

De waarheid heeft haar rechten

Gisterennamiddag werden de vakorganisaties uitgenodigd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wij kregen de gelegenheid om het verloop van het sectoraal akkoord 2022 toe te lichten en een aantal andere belangrijke onderwerpen, o.a. de rekrutering bij de politie.

De volksvertegenwoordigers werden in kennis gesteld over de wijze waarop het sectoraal akkoord 2022, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie op 28 januari 2022 een protocolakkoord hadden gesloten met 2 vakorganisaties, op 11 oktober 2022 niet werd uitgevoerd zoals onderhandeld. Het kwantitatief luik werd gespreid over 3 jaren en de uitdoving van de NAVAP-regeling werd gekoppeld aan de invoering van de loonsverhoging. Van een telewerkvergoeding wordt zelfs geen woord meer gerept.

Ook het feit dat de minister van Justitie blijft ontkennen dat hij wel degelijk covoorzitter is van het onderhandelingscomité voor politiediensten werd uitvoerig toegelicht met de nodige documentatie. Juridisch is hierover geen enkele interpretatie mogelijk. Toch blijft minister Van Quickenborne dit in de kamer bij hoog en laag ontkennen.

Minister Van Quickenborne die in januari 2022 zijn akkoord gaf om het KB eindeloopbaanregeling van 2015 te respecteren, waar deze regering onder zijn impuls in oktober 2022 zonder enige onderhandelingsmarge een uitdoofscenario door onze strot drukte.

Het bericht van minister Verlinden over de 1.600 aanwervingen in 2022, terwijl er in werkelijkheid 300 inspecteurs minder werden aangeworven deed bij de commissieleden de wenkbrauwen fronsen.

De financiering van de politie blijft een prioriteit indien deze regering werk wenst te maken van meer veiligheid en een goed werkend politieapparaat.

In ieder geval ligt nu de bal in het kamp van het parlement. Zij werden volledig en correct geïnformeerd in tegenstelling tot hetgeen zij in het parlement vernemen van onze voogdijministers.

Een eerste stap om het vertrouwen tussen deze regering en de vakorganisaties (en bij uitbreiding heel het politiepersoneel) te herstellen kan enkel maar door het respecteren van de gesloten akkoorden.

Respect voor het gegeven woord en het politiepersoneel.

Categories
Laatste nieuws

Wat is er meer intimiderend? Een getekend akkoord niet nakomen, leugens hierover verspreiden, de politie viseren of betogen?

Gisterenavond betoogde het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel aan de nieuwjaarsreceptie van Open VLD.

Na moeizame onderhandelingen van bijna één jaar werd er door twee van de vier vakorganisaties een akkoord getekend m.b.t. 3 onderwerpen:

  • een loonopslag vanaf 1 januari 2023
  • het respecteren van het KB NAVAP (eindeloopbaanregeling) van 2015
  • een telewerkvergoeding voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie

Dit protocolakkoord werd getekend door de minister van Binnenlandse Zaken én Justitie.

Dit akkoord werd echter door de Vivaldi regering tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022 éénzijdig opgeblazen. Twee van de drie akkoorden worden zelfs helemaal niet uitgevoerd, de loonopslag wordt gespreid over drie jaren. (45-45-10%)

Dat de politie boos is en geen vertrouwen meer heeft in deze regering verbaast blijkbaar menig politici. De voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert (een partij die staat voor vrijheid van meningsuiting) bestempelde onze betoging als intimidatie. Zelfs tijdens een interview in het VTM Nieuws kon hij het niet laten om het politiepersoneel en de vakorganisaties te schofferen met onwaarheden. Enkele van zijn oneliners zullen wij dan ook intellectueel correct corrigeren.

“De vakbonden vinden dat het normaal is om te stoppen met werken op 58 jaar, iedereen moet langer werken”

Sedert 2014 is de vervroegde pensioenleeftijd voor het operationeel politiepersoneel 63 jaar. Enkel de operationele personeelsleden die voor 10 juli 2014 een preferentiële pensioenleeftijd hadden kunnen op 58/59 jaar vervroegd instappen in een systeem van non-activiteit, dat enkel maar aantrekkelijk is indien je nog aan een aantal specifieke voorwaarden voldoet. Over andere sectoren waar zelfs een gunstigere vervroegde uittrederegeling bestaat wordt uiteraard vakkundig gezwegen. Het is duidelijk dat de Open VLD enkel de politie viseert.

De spelregels wijzigen tijdens het spel is voor bepaalde Open VLD politici not done. Dit geldt blijkbaar enkel voor parlementairen en andere politici, maar niet voor het gewone werkvolk.

“De vakbonden moeten eerlijk zijn, onze begroting heeft geen geld over en op dat moment krijgen zij een loonopslag die verschillende 100-den miljoenen kost”

De regering heeft in oktober 2021 groen licht gegeven aan de minister van Binnenlandse Zaken om een loonakkoord met de politie te onderhandelen. Het bedrag voor dit akkoord was op voorhand gekend. Tijdens verschillende onderhandelingscomités heeft de voorzitter (in naam van de minister van Binnenlandse Zaken) steeds geantwoord dat er geen enkel signaal was dat het budget voor het loonakkoord enig probleem stelde.

Maar onze regering heeft blijkbaar wel geld om bijvoorbeeld een deal te sluiten met het bedrijf Engie over de verlenging van de kerncentrales zonder te weten wat dit gaat kosten en wat de opbrengsten hiervan zullen zijn.

“De politie is de enige beroepsgroep die een grote opslag krijgt bovenop de index, niemand in de privésector krijgt dit”

Na meer dan 20 jaar krijgt de politie een loonopslag. Wij zijn inderdaad de enige beroepsgroep die meer dan 20 jaar niets heeft gekregen. In de privésector wordt dit jaar de indexatie ook toegekend, in één keer. En in bepaalde sectoren krijgen de werknemers terecht ook meer loon.

Egbert Lachaert spreekt van een “grote opslag”. Voor CALog medewerkers gaat dit louter over een aanpassing van hun weddeschalen aan de referentie weddeschalen binnen het openbaar ambt, niets meer of minder. Een regelrechte schande zelfs dat CALog medewerkers binnen de politie reeds jaren minder betaald krijgen dan hetzelfde niveau binnen het federaal openbaar ambt.

Premier De Croo verklaarde in het parlement dat operationele personeelsleden 2.000 euro per jaar meer krijgen. Hij verzwijgt natuurlijk dat dit bedrag bruto geïndexeerd is en dat maar liefst tot 63% terugvloeit naar de staatskas. Een operationeel personeelslid houdt er per maand amper netto 70 euro aan over. Na meer dan 20 jaar stilstand!

“Het is niet onze verantwoordelijkheid dat hier vakbonden staan die aan hun leden gezegd hebben dat er iets ging komen dat niet in de begroting was afgesproken. De deal is redelijk, ze zouden die moeten verdedigen tegenover hun leden”

In navolging van andere leugens die al verspreid werden over dit sectoraal akkoord, is dit wel de grofste leugen die wij tot nu toe al gehoord hebben.

Nog nooit werd een getekend akkoord door de twee voogdijministers niet uitgevoerd. Deze week tweette Egbert Lachaert nog “dat afspraken er zijn om na te komen”. Niet voor een sectoraal akkoord bij de politie dus, dat trouwens getekend werd door zijn eigen minister en vicepremier. En die dan nog durft te ontkennen dat hij dit getekend heeft …

Het akkoord werd inderdaad door twee vakorganisaties tegenover hun leden verdedigd, maar dan wel de deal of het akkoord zoals dit werd getekend. Dat dit akkoord achteraf wordt opgeblazen is de volle verantwoordelijkheid van deze Vivaldi regering, niet die van de vakorganisaties!

De voorzitter van Open VLD Egbert Lachaert riep in zijn nieuwjaarsspeech op om meer positief te zijn en minder te doemdenken.

Hoe kan je dit nog vragen als je belogen, bedrogen en bedot wordt door deze regering? Een regering die geen respect heeft voor de politie, woordbreuk pleegt en onbetrouwbaar is?

Categories
Laatste nieuws

NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen!

Vandaag vond het onderhandelingscomité 567 plaats met als enig agendapunt: ontwerp KB NAVAP.

Bij aanvang van de vergadering van het hoog overlegcomité van deze morgen ontvangen wij een schrijven van de advocaat van de minister van Justitie waarbij onze stelling wordt bevestigd: de minister van Justitie is wel degelijk covoorzitter van het onderhandelingscomité en de vertegenwoordiger van het ATS Justitie heeft met volledig mandaat het protocolakkoord getekend.

Dit staat uiteraard in schril contrast met hetgeen door de minister van Justitie werd verklaard, en de antwoorden van de premier in het parlement op vragen van parlementsleden.

Deze namiddag werd het agendapunt van het ontwerp KB NAVAP besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité legt een tekst op tafel en zegt dat over de inhoud van deze tekst niet meer kan onderhandeld worden.

Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de overheid om terug contact op te nemen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de kern correct in te lichten van het feit dat de minister van Justitie wel degelijk mee onderhandeld heeft en het protocol rechtsgeldig heeft getekend.

Na de pauze kwam de overheid terug aan tafel met de mededeling dat men geen enkele marge tot onderhandelen kreeg, dat de minister van Binnenlandse Zaken het mes op de keel kreeg en, indien dit ontwerp KB niet wordt aanvaard, er geen financiering voorzien zal worden voor het loonakkoord, noch voor de NAVAP-regeling.

Wij hebben gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de onderhandelingstafel plaatsnemen omdat beide vertegenwoordigers geen enkel mandaat hebben om te onderhandelen. We hebben het recht om hieraan te twijfelen, zeker na alles wat er al gebeurd is…

Gezien de uitlatingen van de minister van Justitie dat hij het protocolakkoord van de sectorale onderhandelingen nooit heeft getekend, en de verklaringen van de eerste minister in het parlement dat de handtekening van de vertegenwoordiger van Justitie enkel een kennisname was, terwijl de advocaat van de minister van Justitie zelf dit tegenspreekt, deed de sfeer tot onder het vriespunt zakken.

Belangrijk te vermelden is dat zowel de VCLP als de Raad van Burgemeesters eveneens een negatief advies hebben gegeven op deze ontwerptekst.

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in onze overheden. Verdere acties zullen zeker volgen!