Categories
Copernicus

Dossier Copernicus : stand van zaken 01 augustus 2012

art1

Update 01/08/2012 – Dossier ‘Copernicus’ Beste leden, Beste afgevaardigden,   Na een periode van maandenlange stilte rondom de gerechterlijke evolutie in het copernicusdossier, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel uiteindelijk een ordonnantie uitgevaardigd, dewelke door ons advocatenbureau ‘Vincent De Wolf & associés’ werd genotifieerd op 23 juli 2012. Deze betekening is gebeurd in naam van alle leden mandatarissen. De ordonnatie acteert een kalender waarin duidelijk wordt wanneer de betrokken partijen in deze zaak in een eerste fase hun hoofdzakelijke besluiten , in een tweede fase hun aanvullende en een derde fase hun eindbesluiten kunnen neerleggen en communiceren. De volgende inplaatsstellingskalender werd geacteerd  : -31/12/2012 : eerste besluiten door de Belgische Staat ; -01/07/2013 : eerste besluiten door Politiezones ; –03/12/2013 : ONZE eerste besluiten (door advocatenbureau ‘DeWolf’) ; -01/04/2014 : aanvullende besluiten door de Belgische Staat ; -01/10/2014 : aanvullende besluiten door de Politiezones -02/02/2015 : ONZE aanvullende besluiten met ONS synthesbesluit ( door advocatenbureau ‘De Wolf) ; -01/06/2015 : synthesebesluit door Politiezones ; -01/10/2015 : synthesebesluit door Belgische Staat De zitting voor de pleidooien is vastgelegd op 17/12/2015 om 08.45 uur voor de 21°Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Ter info : Voor de leden van ons syndicaat VSOA-Politie die ons advocatenbureau ‘Vincent De Wolf & associés’ gemandateerd hebben (zie mandaat copernicus !!!) om hun belangen te verdedigen in dit dossier, werd de officiële kennisgeving van de verordening reeds verricht door het advocatenbureau zelf !!! Het is evident dat de rechtbank tevens deze verordening laat betekenen aan de tegenpartijen, zijnde de belgische staat en alle betrokken politiezones. Sommige politiezones hebben deze procedure niet goed begrepen en zij laten hun personeelsleden officieel kennisnemen van de aan de politiezone zelf gerichte verordening. Welverstaan dient u, als personeelslid, niet de verordening van de tegenpartij te betekenen !!! Dit is totaal absurd. Rappel De mogelijkheid bestaat om aanwezigheid te checken van uw copernicusmandaat in ons dossier, op de website www.vsoa-pol.be onder de rubriek ‘nieuws’, ‘mandaat copernicus’. In geval van een probleem aangaande de aanwezigheid van uw mandaat, gelieve een mail te sturen naar info@vsoa-pol.be gericht aan afgevaardigde Sacreas Benny (0477-465313).   Emmanuel LISPET Vast afgevaardigde VSOA-Politie Nationaal beheer Juridische dienst

Categories
Copernicus

Copernicus : evolutie van de procedure

justitiepaleis
Beste leden,

Met betrekking tot de evolutie van de procedure die U met de steun van onze vakorganisatie heeft ingeleid tegen de Belgische Staat, wat de federale politieagenten betreft, en tegen de verschillende politiezones, wat de lokale politieagenten betreft, bevestigen wij U het volgende :

Tijdens de laatste zitting van de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, op 29 september 2011, heeft het advocatenkantoor Vincent DE WOLF & Associés verzoekschriften in vrijwillige tussenkomst en besluiten neergelegd voor de politieagenten die de volmacht te dien einde niet hadden overgemaakt op 31 december 2010.

Op 29 september jl. heeft de Voorzitter van de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel beslist om de zaak naar de rol te verwijzen teneinde een instaatstellingskalender op te stellen op grond van art. 747 van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze kalender zal de termijnen vastleggen waarop de verschillende partijen in deze procedure hun besluiten zullen kunnen neerleggen en meedelen.

Volgens onze inlichtingen, zou de beschikking tot vastlegging van besluittermijnen binnenkort worden uitgesproken door de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

De nieuwe leden (1) mogen overigens uiteraard, ongeacht of zij reeds lid zijn van een andere vakorganisatie of nog steeds niet gesyndiceerd zijn, wanneer zij onze vakorganisatie via hun aansluiting zullen vervoegen, tussenkomen in de procedure die thans hangende is voor de 21e Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel.

(1) Opgelet : enkel voor personeelsleden operationeel kader vóór 2009…  EN :

– Waarvan de naam niet voorkomt in de zoekmodule op onze site. (zoekmodule copernicus)

– Ons nog geen enkel ander mandaat hebben overgemaakt.

– Nieuwe leden overgekomen van een andere syndicale organisatie.

Ingeval zij reeds partij waren in een procedure, zullen wij aan onze raadsman vragen om het advocatenkantoor dat voorheen hun belangen behartigde te verzoeken het dossier over te maken, nadat het nieuwe lid het mandaat zal hebben ingevuld. Om het mandaat te openen klik hier :  Mandaat Copernicus

De leden die voorheen niet gesyndiceerd waren, zullen in de lopende procedure kunnen tussenkomen door het mandaat in te vullen. Om het mandaat te openen klik hier :  Mandaat Copernicus

Wij vestigen niettemin de aandacht van onze toekomstige leden op het feit dat de stuiting van de verjaring slecht geldig kan tussenkomen door de neerlegging van een procedureakte.

Zaventem, 16 februari 2012

Manu Lispet

Juridische dienst

VSOA Politie

 

Chers affiliés,

En ce qui concerne l’évolution de la procédure que vous avez intentée avec le soutien de notre organisation syndicale contre l’Etat Belge en ce qui concerne les policiers fédéraux et contre les différentes zones de police en ce qui concerne les policiers zonaux, nous vous confirmons que :

Lors de la dernière audience de la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le 29 septembre 2011, le cabinet Vincent DE WOLF & Associés a déposé des requêtes en intervention volontaire et conclusions pour les policiers qui n’avaient pas rentré la procuration pour ce faire au 31 décembre 2010.

Le 29 septembre dernier, le Président de la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles a décidé de renvoyer l’affaire au rôle afin d’établir un calendrier de mise en état judiciaire sur base de l’art. 747 du Code Judiciaire.

Ce calendrier devra déterminer les termes et délais pour permettre aux différents intervenants dans cette procédure de déposer et communiquer leurs conclusions.

D’après nos renseignements, l’ordonnance fixant les délais pour conclure devrait prochainement être rendue par la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

Par ailleurs, en ce qui concerne les nouveaux membres(1), qu’ils soient déjà membres d’une autre organisation syndicale ou qu’ils ne soient pas encore syndiqués, ils peuvent bien évidemment, lorsqu’ils rejoindront notre organisation syndicale par leur affiliation, se joindre à la procédure actuellement pendante devant la 21èmechambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

(1)Attention:uniquement pour les membres opérationnels avant 2009et:

-Ne figurant pas dans le module de recherche présent sur notre site.

-Ne nous ayant pas déjà transmis un quelconque mandat.

-Ayant quitté une autre organisation syndicale.

Dans l’hypothèse où ils étaient déjà parties à une procédure, nous demanderons à notre conseil de demander au cabinet d’avocat qui les défendaient antérieurement de transmettre le dossier après que le nouveau membre ait rempli le mandat ci-dessous .

En ce qui concerne les membres qui n’étaient pas antérieurement syndiqués, ils pourront rejoindre la procédure en cours en remplissant le mandat ci-dessous.

Nous attirons toutefois l’attention de nos futurs membres sur le fait que l’interruption de la prescription ne peut valablement intervenir que par le dépôt d’un acte de procédure.

Manu Lispet

Service Juridique

SLFP Police

Categories
Copernicus

Copernicus : Stand van Zaken

justitiepaleis

Eind september, hebben wij u ingelicht omtrent de eerste debatten, dewelke plaatsvonden in de 15de Kamer op de Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL.

Om een goed beeld te kunnen vormen wat onze procedure inhoudt, moet u zich voorstellen dat enkel al de lijst van al de leden VSOA Politie dewelke zich gemeld hebben om op de dagvaarding te staan, zo’n 500 pagina’s telt ! Er zijn meer dan zeventig (!) advocaten betrokken in deze zaak om de Belgische staat of één of meer van de 196 zones te verdedigen.  Bij elke conclusie die zal neergelegd worden, dient men bovenop de 20 pagina’s van conclusies, telkens de 500 pagina’s met aanvragers (leden VSOA) toe te voegen en telkens naar de 197 verweerders (Belgische Staat en zones) te zenden.  De agenda die vooropgesteld werd betreft 6 maand, hetgeen betekent dat tussen elke neerlegging van besluiten er zes maand tijd wordt gegeven om een wederantwoord te bieden.  Wat in de praktijk betekent dat onze procedure op zijn minst 24 maand zal duren … en heel wat papier zal doen verzetten.
Maar er zijn ook andere procedures.  Die van ACV-OD, ACOD en NSPV dewelke een veel mindere omvang kennen.  Daaromtrent werd u misschien reeds gecontacteerd door een lid van één van deze organisaties dewelke wil overstappen naar onze organisatie.  Men moet duidelijk stellen aan deze kandidaat leden dat dit mogelijk is, maar dit enige administratie vergt en het risico inhoudt dat  men een deel van zijn rechten kan verliezen. Immers, wanneer men deel uitmaakt van de lokale politie – gelet op de wettelijke en specifieke verjaringstermijn – is elke maand die voortaan voorbijgaat verloren. En dus de overgang naar het VSOA Politie, en de toetreding tot onze procedure, op geen enkele manier kan garanderen dat dit verlies kan gerecupereerd worden.  We staan er op om duidelijk en eerlijk te zijn met iedereen.
Vervolgens blijft er ook nog de procedure in beroep van Sypol over.  Deze werd nog steeds niet op de rol ingeschreven.  Dit betekent dat deze procedure nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van enig debat.  Dit kan dus nog enige tijd in beslag nemen.

Dit element weegt uiteraard zeer zwaar door in de onderhandeling met de Minister van Binnenlandse zaken (en van de regering gezien de budgettaire impact van Copernicus).  Daar moeten we uiteraard rekening mee houden, niettegenstaande dit ons niet zal beletten om initiatieven te nemen.

Want wij zullen initiatieven nemen en zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden.

 

Vincent Gilles                                                                                             Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                                                                                   Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                                                                          +32485184952

 

Categories
Copernicus

INFORMATIE DOSSIER « COPERNICUS »

Beste Collega’s,

In het kader van wat wij gemeenzaam « Copernicus » noemen, moet U voor 18 augustus 2011 Uw mandaat naar de nationale zetel te sturen.

Teneinde Uw rechten te kunnen vrijwaren moeten onze advocaten deze inderdaad voorleggen voor de zitting op 24 september 2011. U begrijpt wellicht dat de periode tussen sturen en voorleggen wordt verklaard door de omvang van de administratieve procedure.

Na dit tijdsinterval kunnen onze raadsheren een grotere ontvankelijkheid van deze interventie garanderen.

Voor verdere inlichtingen kunt U steeds terecht bij :

Lispet Emmanuel
Manu.lispet@slfp-pol.be
Permanente afgevaardigde
nationaal verantwoordelijke van de juridische dienst
VSOA-Politie