Categories
Hoog Overlegcomité Laatste nieuws Newsletter Newsletter NL

Newsletter “Hoog Overlegcomité 123”

art2


Zaventem, 12 februari 2014

Newsletter 2014-17 :Hoog Overlegcomité 123

Afwijking arbeidstijd – Ronde van Vlaanderen
Afwijking arbeidstijd – Outremeuse – festiviteiten van 15 augustus 2014
Erkenningsdossier – arbeidsongevallen – deel “geweld politie”
Einde van de functie van preventieadviseur psychosociale aspecten
Interne richtlijnen DTSC
Bereikbaar en terugroepbaar – personeel CIC – sneeuwplan
Brieven FOD WASO
Jaarverslag arbeidsongevallen 2011-2012
Schoonmaakpersoneel – procedure werving, selectie en indiensttreding

Categories
Hoog Overlegcomité Laatste nieuws Newsletter Newsletter NL

Newsletter “Hoog Overlegcomité 122”

art2


Zaventem, 16 december 2013
Newsletter 2013-03 : Hoog overlegcomité 122

Muziekfestival “The continent 2014”
Welzijnsonderzoek DAH
Presentatie globaal preventieplan
Opsplitsing DGS/DSW
Profielen CG-audit
SPC : functieprofielen – evaluatie arbeidstijdorganisatie – nieuwe structurele organisatie
Verdeling van de prestaties
Onderzoek KU Leuven : diversiteit op het werk – de situatie van de vrouw binnen de politie
Gehoorbescherming
Fedoclean
Omzendbrief verloven 2014

 

Categories
Hoog Overlegcomité Laatste nieuws

Initiatief Minister van Binnenlandse zaken positief onthaald bij VSOA-Politie! De opleiding verhoogde rijvaardigheid dient een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming

post_img_3

Zaventem, 17 februari 2013

Initiatief Minister van Binnenlandse zaken positief onthaald bij VSOA-Politie! De opleiding verhoogde rijvaardigheid dient een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming. 

Wij hebben kennis genomen van het voorstel van Minister Milquet om politiemensen een bijkomende rijvaardigheidscursus te laten volgen.

Meestal zonder bijkomende vorming, behalve een theoretische cursus over de wettelijke bepalingen, worden de nieuwe agenten en inspecteurs na de basisopleiding onmiddellijk de baan op gestuurd met een prioritair voertuig. Een rijbewijs B volstaat, hetgeen eigenlijk niet verantwoord is.

Daarom pleit het VSOA-Politie al jaren – zie ons memorandum en eisenbundel – voor een degelijke opleiding rijvaardigheid voor alle Politiemensen. Uit risicoanalyses is gebleken dat er wel degelijk een noodzaak bestaat om de bestuurders van prioritaire voertuigen een bijkomende rijvaardigheid en attitudevorming te laten volgen. Dit kan zowel door sensibiliseringsacties, als het correct en vooral veilig te leren sturen tijdens cursussen verhoogde rijvaardigheid..

Het comité P voerde reeds in 2009 een verkennend onderzoek naar het aantal ongevallen met dienstvoertuigen in de periode 2005-2007. Dit onderzoek kwam er na opgevangen signalen over de onrustwekkende proporties die dit fenomeen zou aannemen. Gegevens verkregen uit 184 lokale politiezones wijzen voor deze periode op een jaarlijkse stijging met 7,5 % (van 2 391 naar 2 762).

Bij de federale politie (op basis van de cijfers van Interne dienst voor Preventie en bescherming op het werk) kon in dezelfde periode echter een gestage jaarlijkse daling worden opgemerkt van 5,5 à 7 % (van 296 naar 260). De overgrote meerderheid van deze ongevallen deden zich voor in de functionaliteit interventie. 3 à 4 % van deze ongevallen leiden tot verwondingen van medewerkers of derden. In een derde van deze gevallen gebeurde dit n.a.v. een verplaatsing met sirene  en/of zwaailicht.

Verder werd vastgesteld dat het preventiebeleid hieromtrent sterk verschilt van zone tot zone en dat een aantal zones geen specifiek beleid hadden ontwikkeld.

Op het niveau van de Federale Politie worden cursussen verhoogde rijvaardigheid georganiseerd.  Voorlopig is de doelgroep vooral Speciale eenheden en Wegpolitie. Wat de lokale politie betreft, hebben een aantal korpsen het initiatief genomen om hun personeelsleden naar een cursus anti-slip of defensief rijden of het nieuwe rijden te sturen. Er zijn echter ook andere korpsen die niet investeren in een dergelijke cursus.

Reeds in 2006 werd in Nederland de “profcheck –rijveiligheid” gelanceerd. Hetgeen een onderdeel is van het preventieplan van Verkeer van de Raad van Hoofdcommissarissen. Het is voor de Nederlandse politie ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de politiefunctionaris en het aantal verkeersongevallen met politievoertuigen of waar politiefunctionarissen bij betrokken zijn te verminderen.

Uit een onderzoek van het Britse Transport Road Research Laboratory blijkt dat bij een onderzoeksgroep die aan een cursus voortgezette rijopleiding heeft deelgenomen de daling van het aantal ongevallen 25 % bedroeg. In de Verenigde Staten kwam men zelf tot een daling van 32 %.

Wij zijn de mening toegedaan dat het curriculum van de politiescholen in de basisvorming aanvullende vormingen rijvaardigheid dienen te voorzien. Deze vormingen voertuigbeheersing en defensief rijden dienen een essentieel onderdeel te vormen van de basisvorming. Dit kan eventueel deel uitmaken van de cursussen Geweldbeheersing onder de noemer “tactische interventies”.

Hierin moet de nadruk liggen op het niet nemen van onnodige risico’s, maar op een veilige (maar daarom niet minder snelle of effectieve ) manier van verplaatsen.

 

Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

 

Categories
Hoog Overlegcomité

HOC 109 : 02 mei 2012

Dagorde :

1. Afschaffing van de keuken van het kwartier Wilrijk – VSOA (opvolging HOC 108)

2. Passen van de uniformen in scholen – ACOD (opvolging HOC 108)

3. Onaangepaste Holster – NSPV (opvolging HOC 108)

4. Aankopen van corrigerende zonnebrillen door DAH (opvolging HOC 101)

5. Achterstallige pensioendossiers – NSPV (opvolging HOC 108)

6. Recuperatie kleine bedragen

7. Functieprofiel diensthoofd VDKP

8. Functieprofiel piloot DAFA (opvolging HOC 108)

9. Functieprofiel voor DAH (INP Mocy)

10. Weging betrekking niveau A van de beheerder van grote complexen – ACV-OD

11. Varia

HCP Jean-Marie VANBRANTEGHEM zit de vergadering voor en opent de vergadering.

1. Afschaffing van de keuken van het kwartier Wilrijk – VSOA (opvolging HOC 108)

Toestand nu : refter is aangepast. Ploegen DSL recupereren schermen en schermen af. Drankautomaten worden voorzien. Warme maaltijden worden aangevraagd maar nog geen advies (geen warme maaltijden in ringcentrum (technisch onmogelijk)).

conclusie : vraag wordt opnieuw gesteld wanneer de tijd daar is.

2. Passen van de uniformen in scholen – ACOD (opvolging HOC 108)

VSOA :

Ø Verschillende uitrustingsstukken niet leverbaar

Ø Kogelwerende vesten ?

Overheid :

Ø inhaalmanoeuvre bezig

Ø 1300 reeds maatname, 1ste levering 500 stuks, 1 vest gestolen, de rest is op komst.

3. Onaangepaste Holster – NSPV (opvolging HOC 108)

technische onvolkomenheid bij Smith & Wesson, tests worden nu uitgevoerd en het stuk wordt aan de bestaande holster toegevoegd in het begin van juni 2012. Het aangepaste holster zal sneller ter beschikking zijn dan de procedure om het oude wapen terug te bezorgen. Ondertussen ligt de verdeling van S&W stil.

VSOA :

Ø S&W worden niet afgehaald

Anderen :

Ø Ctl

Overheid :

Ø persoon die afhaalt was in verlof en probleem met dienstpaspoort : binnenkort afhaling

4. Aankopen van corrigerende zonnebrillen door DAH (opvolging HOC 101)

Discussie : nu zonneclip i.p.v. corrigerende zonnebrillen. Nu kan iedereen er van profiteren. Monsters worden nu getest door WPR in samenwerking met DGA. Het vizier voor motards is reeds corrigerend.

VSOA :

Ø Zijn arts positief voor clips ? Documentatie ?

Ø Quid KB gezondheidstoezicht : dokter kan bepaalde beschermingsmiddelen voorschrijven, ook corrigerende zonnebril.

Ø Risicoanalyse ?

Ø Beslissing op basis van 1 mail 10-04-2012?

Ø Quid met voorgeschreven van corrigerende zonnebril ?

Anderen :

Ø Mensen zonder corrigerende bril ?

Ø Sommige clips beschadigen de bril !

Overheid :

Ø Artsen zijn akkoord.

Ø Analyse DSW wordt overgemaakt.

Ø Er is een markt voor gewone zonnebrillen.

Ø Er bestaat alleen een go van de arbeidsgeneesheer (1 mail).

Ø Risicoanalyse wordt nog opgestart n.a.v. de genomen beslissing en passeert hier opnieuw.

Ø Problematiek is groter dan enkel WPR, iedereen die een Vtg bestuurt, kan beroep doen op zo’n beschermingsmiddel.

Ø Terugbetaling van voorgeschreven corrigerende zonnebril op lokale budgetten (individuele)

conclusie : studie/risicoanalyse wordt gemaakt en passeert aan onderhavige vergadering in het kader van 3-groene-lichten-procedure

5. Achterstallige pensioendossiers – NSPV (opvolging HOC 108)

HOC van 7 maart 2012 werd achterstallen vastgesteld. Dankzij uitstekend werk van overblijvend personeel hebben aanzienlijk ingelopen (zonder overgangsmaatregelen). De afwezigen zijn teruggekeerd + 1 extra personeelslid dus terug

VSOA :

Ø Sinds 1 januari 2012 “lichamelijk ongeschikt” niet geregeld.

Ø Capelo opstarten ?

Overheid :

Ø Voor lichamelijk ongeschikten moeten voorschotten gebruikt worden, daar moet zo snel mogelijk werk van worden gemaakt.

Ø Capelo wordt zo snel mogelijk opgestart (1 niveau A en 4 niveau C geëngageerd)

6. Recuperatie kleine bedragen

Vereenvoudiging van de administratie. Loonbeschermingswet respecteren ! Opentrekken ook naar lokale zones. Tijdswinst genereren om tijd vrij te maken voor grote uitgaven (20 minuten nodig voor ctl). Achterstand van 2000 tot 1400 gevallen teruggebracht sinds nieuwjaar.

Ø Kleine bedragen (< 25 euro) geen brieven meer opstellen (enkel op loonbrief of Srt en via puma/teamware een berichtje sturen indien negatief saldo)

Ø Maandelijkse schijven kunnen geplafonneerd worden (per kader), 3 maanden tijd voor recuperatie

Ø Voor FedPol 12 000 dossiers waarvan 63% onder plafond van 25 euro : serieuze tijdswinst

VSOA :

Ø Personeelslid moet altijd voorafgaand worden ingelicht (enkel formeel “geen aangetekend” schrijven richten, wel op aanvraag of verlaten korps)

Ø 30 dagen tijd om te reageren.

Ø Mensen hebben soms geen toegang tot “Puma”.

Ø Is dit onderhandelingsmaterie, geen overleg !

Anderen :

Ø Dit moet gecommuniceerd worden

Overheid :

Ø Proefperiode van enkele maanden enkel voor de FedPol ? (om later toe te passen in de geïntegreerde politie)

Ø Welke plafonds kunnen ?

conclusie : Proefperiode van 6 maanden, ingaand na 3 maand met plafond 25 euro en max 10 euro per schijf, enkel voor FedPol, na 3 maanden evaluatie.

7. Functieprofiel diensthoofd VDKP

VSOA :

Ø In plaats van proefperiode : afdelen en vervangen in eenheid van oorsprong.

Anderen :

Ø Statutaire koppeling tussen functie en evaluatie (generiek functieprofiel) ?

Ø Waarom is kennis D minder belangrijk dan kennis GB ?

Ø Niet statutair : proefperiode van 1 jaar ?

Overheid :

Ø Laatste alinea (proefperiode) herschrijven

Ø “inschikkelijk overkomen” herformuleren.

conclusie : laatste alinea herschrijven/herformuleren en opnieuw hier passeren.

8. Functieprofiel piloot DAFA (opvolging HOC 108)

VSOA :

Ø reglementair kader verduidelijken

conclusie : reglement kader verduidelijken en opnieuw passeren.

9. Functieprofiel voor DAH (INP Mocy)

conclusie : ok.

10. Weging betrekking niveau A van de beheerder van grote complexen – ACOD-OD

Weging reeds 2 jaar hangende, het gaat over 2 à 3 personen. Nu nadenken over terugwerkende kracht van besluit.

VSOA :

Ø stand van zaken op 06 juni 2012

Overheid :

Ø Weging voor FedPol is reeds volledig opgeheven (RvS)

conclusie : komt terug op 06 juni 2012.

11. Varia :

Ø HOC dd 16 mei 2012 valt weg, vervangen door 06 juni 2012

Ø Wanneer vakantiegeld ? – ACOD

Overheid : 15 mei 2012

Ø Formulieren syndicale premie ? – NSPV

Overheid :

o Documenten Fed en Lok aangemaakt en in enveloppe gestoken

o bij frankering is een probleem met nieuwe INP van financiën (we zijn op zoek naar budget)

o info opvragen en ASAP bezorgen