Categories
Laatste nieuws Newsletter Newsletter NL Pensioendossier

Arrest inzake pensioenwet : overgroot gedeelte van politiepersoneel, (mogelijks ook militairen en rijdend personeel van NMBS) zijn de dupe !

politie


Zaventem, 11 juli 2014

Newsletter 2014-43 : Arrest inzake pensioenwet : overgroot gedeelte van politiepersoneel, (mogelijks ook militairen en rijdend personeel van NMBS) zijn de dupe !

SYPOL.BE EN KONINKLIJKE KRING VAN OFFICIEREN : SCHAAM U !

Hierbij een kopie van het Arrest pensioenwet

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

« Pensioen met puntensysteem » : concept teruggebracht tot de juiste context, gekend op dit moment !

art3


Zaventem, 19 juni 2014

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten omtrent het feit dat “de pensioenen in de toekomst berekend zullen worden op basis van een puntensysteem”, krijgen wij nogal wat vragen van bezorgde leden.

De Heer Frank Vandenbroucke (voormalige SP.a, Hoogleraar aan de KU Leuven) heeft vandaag gereageerd op de kritiek die uit verschillende hoeken werd geuit in de media (beperkt tot het concept van « pensioenen op basis van het puntensysteem ») – om deze dan ook terug in de juiste context te plaatsen.
De Heer Frank Vandenbroucke maakt deel uit van de commissie Pensioenhervorming waarvan verwacht wordt om – onder andere – alle mogelijke opties in het kader van de pensioenen in de toekomst te overwegen. Deze werkgroep heeft een gedetailleerd verslag neergelegd, waarin verschillende andere pistes (alsook hun voor- en nadelen zowel voor de overheid als voor de burgers) opgenomen zijn.

Het concept die voorgesteld wordt zou er in bestaan dat men meer punten verzamelt naar gelang men langer werkt en naar gelang de hoogte van het loon. Er zou een wiskundige formule aan te pas komen waarbij men minima en maxima zou bepalen, maar waar de loopbaan zeker zou doorwegen in de berekening. Er zou dus m.a.w. een formule gehanteerd worden waarbij men voor persoon X zijn pensioen kan berekenen op moment Y van zijn leven.

De commissie stelt tevens voor dat de sociale partners zouden onderhandelen over bijkomende “bonuspunten” voor zware beroepen, werken na pensioenleeftijd, duur van de loopbaan, enz…Deze verzamelde punten worden omgezet in geldelijke waarden, wat uiteindelijk zal zou leiden tot het pensioenbedrag.

Dit zou dus een mogelijkheid kunnen zijn voor onze toekomstige pensioenberekening, maar dit is slechts een mogelijkheid voorgesteld door de commissie! Het gaat hier in geen geval over een politieke beslissing.

Wij blijven echter even alert als in de winterperiode van 2010-2011, waarbij onze reactie op het wetsontwerp van de vorige regering toen als gevolg heeft gehad dat de geïntegreerde Politie vrijgesteld werd van de gevolgen van betrokken aanpassingen, op basis van het criterium van preferentiële leeftijd.

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Pensioenwet : overgangsmaatregelen officieren

justitiepaleis

Zaventem, 1 maart 2013

Ter herinnering : het « pensioen » werd gewijzigd door een wet eind december 2011 en daarover is reeds veel geschreven. In feite is onze sector normaal gesproken vrijgesteld van de gevolgen ervan. MAAR de as waarop die vrijstelling is gesteund betreft “de preferentiële leeftijd uit het oude statuut”… en dit element bestaat niet voor de officieren ex-GPP en ex-gemeentepolitie, zoals er ook de officieren en régime geen effect is. Het is daarom noodzakelijk om een overgangsmaatregel te implementeren.

Op initiatief van het VSOA Politie werd een gemeenschappelijk front gevormd omtrent dit onderwerp dat invloed heeft op zowat 2000 à 2500 personeelsleden.

Een brief (in bijlage maar bestaat enkel in het Frans) werd gestuurd aan de verantwoordelijke minister en zij heeft het bericht goed begrepen.

Zo hebben haar vertegenwoordigers zich naar aanleiding van de vergadering van het onderhandelingscomité 317 (woensdag 27 februari) zich geëngageerd om :

  1. Het precieze aantal betrokkenen te evalueren
  2. Terug te komen met een voorstel

Wij houden u op de hoogte van het vervolg van dit dossier.

Vincent’s

Bijlage : icon Mesure transitoire pension officiers

Korte samenvatting schrijven in bijlage :

“Pensioenwetgeving werd gewijzigd bij wet van 28/12/2011.

Politie werd gevrijwaard van de effecten van deze wet maar op basis van de preferentiële leeftijd zoals voorzien in het oude statuut waardoor de officieren van de ex-GPP, ex-gemeentepolitie en de officieren en régime uit de boot vallen.

In de wet is de mogelijkheid voorzien om overgangsmaatregelen te bepalen per sector.

Ondanks het dralen van het comité A terzake heeft de minister van Justitie reeds dergelijke maatregelen onderhandeld wat al resulteerde in een KB verschenen op 9/01/2013.

Wij vragen in gemeenschappelijk front de opstart van onderhandelingen inzake overgangsmaatregelen op de wet van 28/12/2011 voor de hierboven vermelde personeelscategorieën.”

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Aanvraag van een overheidspensioen – Nieuwe procedure !

art2

Zaventem, 18 juli 2012

Aanvraag van een overheidspensioen – Nieuwe procedure !

In het kader van het elektronisch pensioendossier (Capelo) wordt de procedure om het overheidspensioen aan te vragen grondig gewijzigd. Papieren dossiers (oude procedure) In de oude procedure moest het personeelslid dat op pensioen wou gaan zijn aanvraag richten tot zijn werkgever, waarna het papieren dossier met volledig overzicht van de loopbaan en alle inlichtingen nodig voor de pensioenberekening werden overgemaakt aan PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector). Met de stopzetting van het papieren dossier en de vervanging ervan door een elektronisch dossier verliest deze werkwijze zijn betekenis. In deze context is het belangrijk om te herhalen dat de PDOS geen papieren dossiers meer aanvaardt voor oppensioenstellingen vanaf 1 januari 2013. Elektronische dossiers (nieuwe procedure) In de nieuwe procedure moet het personeelslid zich onmiddellijk wenden tot de PDOS. Hij kan dit doen met het nieuwe sterk vereenvoudigd aanvraagformulier. Voortaan is er trouwens een apart pensioenaanvraagformulier voor het rustpensioen ( document openen)  en voor het overlevingspensioen ( document openen) . De aanvragen moeten NIET MEER ingediend te worden via de werkgever (lokale of federale politie) Dit formulier moet door het personeelslid ondertekend worden en vervolgens per klassieke post opgestuurd worden naar het adres zoals vermeld op het formulier. Omwille van de onduidelijkheid rond de bewijskracht van een ingescand document, zal de PDOS veiligheidshalve GEEN pensioenaanvragen per email aanvaarden. De PDOS brengt de werkgever zelf op de hoogte als de pensioenaanvraag door zijn personeelslid wordt ingediend. In dit bericht zal de PDOS eveneens meedelen of de betrokkene voldoet aan de loopbaanduurvoorwaarden als het gaat om een aanvraag om een vervroegde oppensioenstelling. Sedert de recente pensioenhervorming is het immers van groot belang dat de werkgever geen besluit van ontslag opstelt vooraleer er zekerheid is dat aan de loopbaanduurvoorwaarden is voldaan. Bij gemengde loopbanen zal de PDOS in het kader van de polyvalentie van de pensioenaanvraag ook de andere betrokken pensioeninstellingen informeren. Er moet dus maar één keer een pensioenaanvraag worden ingediend. (bron : Pensioendienst voor de Overheidssector)   Voor meer inlichtingen, neem contact op met uw personeelsdienst. Eddy Borms Vast afgevaardigde