Categories
Laatste nieuws

Sectorale onderhandelingen ! Een warme lente dient zich aan !

Brussel, 14/03/2008

SECTORALE ONDERHANDELINGEN !! EEN WARME LENTE DIENT ZICH AAN !!

Vandaag 14 maart 2008 werd het sectoraal eisenbundel, neergelegd in gemeenschappelijk vakbondsfront, behandeld op het onderhandelingscomité voor de politiediensten (u kunt dit eisenbundel vinden op onze website).

De overheid deelde volgend standpunt mee:
– Zij erkent dat het eisenbundel een belangrijk gegeven is.
– Er zijn belangrijke onderhandelingen met het Openbaar Ambt aan gang.
– De besluitvorming m.b.t. het eisenbundel kan bijgevolg niet snel genomen worden.
– Er is bereidheid om te onderhandelen maar binnen het bestek van een interim regering is dit niet mogelijk.
– Dit betekent evenwel niet dat de overheid zonder meer neen zegt.
– Er dient mee terug gekomen op een later tijdstip wanneer er een nieuwe regering is.
– Misschien ter gelegenheid van de budgetcontrole 2008 of de opmaak van de begroting 2009, waarbij advies van de betrokken ministers alsook de adviesraad van burgemeesters zal noodzakelijk zijn.

De vakbonden hebben akte genomen van dit standpunt, hun opmerkingen geformuleerd en een onderbreking gevraagd. Na deze onderbreking heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront volgend standpunt verwoord naar de overheid toe en gevraagd dit aldus in het protocol op te nemen.

– Het dossier dient te worden overgemaakt aan de Eerste Minister.
– Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt te worden ontvangen bij de Eerste Minister binnen de maand, volgend op vandaag.
– Indien hierop geen reactie komt, zal vanaf daags nadien een aanvang genomen worden met acties.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal haar basis inlichten ter voorbereiding van deze acties.
Het belooft dus een warme lente te worden ! Ik roep u alvast nu reeds op om gevolg te geven aan de oproep tot deelname aan acties, welke deze ook moge wezen.

De politieambtenaren zijn sedert 2001 onthouden van een verhoging van hun koopkracht en werden bovendien bij de uitvoering van zekere afgesloten akkoorden bedrogen (boni santé). Wij accepteren dan ook niet langer nog verder aan het lijntje gehouden te worden.

Bereid u dan ook voor om de volgende regering te ontmoeten op straat, om uw gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter

Categories
Laatste nieuws

Politieambtenaren niet zwaar genoeg gestraft ?

Brussel, 27-2-2008 – Persmededeling

Politieambtenaren niet zwaar genoeg gestraft ??????
Politieambtenaren krijgen te veel opschorting ??????

VSOA Politie wenst te reageren op de uitlatingen in de pers van de heer Frank Schuermans van het Comité P met betrekking tot diens stelling dat politieambtenaren onvoldoende zwaar gesanctioneerd worden alsook het feit dat zij, aldus betrokkene, te vaak opschorting van veroordeling bekomen wanneer zij zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.

Het is overigens niet de eerste maal dat wij hierop reageren (zie www.vsoa-pol.be – Info VSOA – Argument – Titel: “voor u gelezen in Panopticon, de criminele politieambtenaar en zijn rechter”). In dit artikel stelden wij zeer uitvoerig waarom wij niet akkoord kunnen gaan met de ingenomen stellingen van het Comité P en inzonderheid deze ingenomen door de heer Schuermans.

VSOA Politie stelt zich de vraag met welk recht het Comité P het zich toeeigent, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in twijfel te trekken?

Men moet tevens vergelijken wat vergelijkbaar is, met name het feit dat politieambtenaren die zich voor de rechter dienen te verantwoorden, dit meestal voor de eerste keer doen en bijgevolg in de meeste gevallen in aanmerking komen voor opschorting. Aldus dient men de opschortingen verleend t.a.v. van politieambtenaren te vergelijken met deze verleend t.a.v. van burgers die zich voor een eerste maal verantwoorden voor de strafrechter.

Sommige conclusies van het rapport zijn niet meer noch minder dan een waardeoordeel over het appreciatierecht van de rechterlijke macht. Daarenboven behoort het tot de exclusieve bevoegdheid van het openbaar ministerie om een vordering neer te leggen die rekening houdt met de feiten, de persoon, de omstandigheden, de verzwarende en de verzachtende omstandigheden. Vervolgens behoort het tot de exclusieve bevoegdheid van de rechters om zich hierover in volle kennis van zaken uit te spreken. Aan hen dus om, rekening houdende met alle verzwarende en verzachtende omstandigheden van een misdrijf, te oordelen of iemand in aanmerking komt voor opschorting van veroordeling.

VSOA Politie vindt het tevens onaanvaardbaar dat vandaag een algemeen beeld wordt opgehangen terwijl het verslag van het comité P zich steunt op de analyse van 106 vonnissen ten aanzien van 127 politieambtenaren. 127 politieambtenaren maakt op een totale politiepopulatie van ongeveer 38.000 operationele personeelsleden amper 0,33 % uit. Wij stellen onomwonden dat het er 0,33 % teveel zijn. Maar laat ons realistisch wezen: in een organisatie, welke dan ook, samengesteld uit mensen, zullen er steeds individuen zijn die de regels niet respecteren of nog erger, rotte appels blijken zijn. Alles dient in het werk gesteld om dit percentage zo laag mogelijk te houden maar een 0% score lijkt ons evenwel utopisch.

Wat ons eveneens stoort is het feit dat de heer Frank Schuermans (gewezen parketmagistraat) in een vorig leven onderhandelaar was bij de totstandkoming van het statuut voor de politieambtenaren en bij die gelegenheden niet onder stoelen of banken stak dat politiemensen een zeer goed statuut hadden, vaak meer verdienden dan een substituut. De man was gewoon stinkend jaloers op de verloning van politieambtenaren. VSOA Politie heeft dan ook grote twijfels omtrent diens objectiviteit.

Jan Schonkeren
Nationaal Voorzitter
Gsm 0486-720899

Categories
Laatste nieuws

Problemen binnen de WPR ! Vergadering met de Commissaris-Generaal

PROBLEMEN BINNEN DE WPR !!!
VERGADERING MET DE COMMISSARIS-GENERAAL

Op vraag van VSOA-Politie vond er op 22/2/2008 uur een vergadering plaats tussen de Commissaris-Generaal en vertegenwoordigers van de vakbonden teneinde de problemen te bespreken welke momenteel heersen binnen de WPR. Drie van de vier representatieve vakorganisaties gaven present. Voor VSOA – Politie waren dat de nationale voorzitter, geflankeerd door Rudi Conings (WPR) en Bernard Carryn (WPR). Commissaris Generaal Koekelberg werd bijgestaan door Dir-Gen. Olivier LIBOIS (DGA) alsook Dir. Gen. Jean-Marie Van Branteghem (DGS).

Vooreerst werd aan de CG heel duidelijk gemaakt dat het initiatief van VSOA – Politie aangevraagd werd, lang voor het bekendmaken in de pers van de besparingen welke recent dienden te worden doorgevoerd binnen de WPR en welke tot gevolg hadden dat een reeks diensten dienden te worden afgeschaft. De besproken problemen handelden over personeelsgebrek, gebrek aan materiële middelen en budgettaire mogelijkheden om het WPR takenpakket te kunnen uitvoeren, de logheid van zekere aankoopprocedures, de specificiteit en identiteit van de WPR, enz….

Vastgesteld werd dat de aanwezige vakorganisaties op een zelfde golflengte zaten wat betreft de aangehaalde problemen. De CG kon niet anders dan toegeven dat hij deze problemen kent. Tevens gaf hij te kennen dat wat betreft de budgetten en personeelsmatige middelen, hij reeds bij de politieke overheden een duidelijke stelling verwoord had. Deze bestaat erin dat de momenteel toegekende middelenenveloppe ontoereikend is om het takenpakket van de federale politie en bijgevolg dus ook de WPR te kunnen uitvoeren. Zonder het met zoveel woorden te zeggen werd de vakbonden duidelijk gemaakt dat het algemeen commando van de federale politie “moet roeien met de riemen die hen ter beschikking zijn gesteld” en bijgevolg niet anders kan dan de tering naar de nering stellen.

VSOA – Politie heeft heel duidelijk gesteld dat zij niet langer de hypocriete houding van de bevoegde politieke overheden kan aanvaarden welke erin bestaat dat enerzijds “verkeer” in al zijn facetten, inzonderheid het doen dalen van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, beschouwd wordt als een prioriteit terwijl men anderzijds daarvoor niet de nodige middelen ter beschikking stelt aan hen die dit moeten waarmaken op de autowegen. Wij kunnen niet langer aanvaarden dat de burgers een rad voor de ogen gedraaid wordt en dat men binnen de eenheden van de WPR allerhande trucs moet toepassen om statistieken aan te leveren die het gelijk van de politiek moeten aantonen en die in feite niet meer noch minder zijn dan het vervalsen van de werkelijke toestand.

De conclusie van VSOA – Politie, hierin bijgetreden door NSPV en ACV-OD, was we bij een zeer begripvolle doch door de politiek aan handen en voeten gebonden CG aan tafel zaten en dat het dus de politieke overheid is die het doelwit moeten worden van acties die op het getouw zullen gezet worden binnen de WPR. Hiertoe verklaarden de aanwezige vakorganisaties zich bereid en in de komende week zullen daarvoor de nodige afspraken gemaakt worden. VSOA – Politie heeft de Commissaris-Generaal in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat er acties zullen volgen, dat deze zullen georganiseerd worden buiten de context van een stakingsaanzegging en dat hierbij geen enkel middel zal geschuwd worden.

VSOA – Politie roept haar leden dan ook op waakzaam te zijn voor de berichten die eerdaags zullen volgen. Bereid u voor op acties !!! Geef te kennen dat u nooit zult aanvaarden dat de hypocrisie van de politiek zal leiden tot een “klasse begrafenis” van de WPR !!!

Jan SCHONKEREN Nationaal Voorzitter
Rudi CONINGS Vertegenwoordiger WPR
Bernard CARRYN Vertegenwoordiger WPR

Categories
Laatste nieuws

Opgelet voor de institutionele uitschuiver

Brussel, 05/02/2008 – Persmededeling

Opgelet voor de institutionele uitschuiver!!!

Als gevolg van de recente politieke debatten die gevoerd worden betreffende de staatshervorming, spreekt het VSOA – Politie zijn bezorgdheid uit wat betreft de toekomst van de politiediensten. Inderdaad, in 1998 werden door de “octopus” akkoorden de nieuwe kaders van de politiediensten gedefinieerd en werd geopteerd voor een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus! Tien jaar later worden, in een nieuwe “octopus”, de staatshervorming en de eventuele transfers van bevoegdheden naar de gewesten besproken. Hardnekkige geruchten maken vandaag gewag van de eventuele transfer van Justitie en Politie naar de Gewesten.

Terwijl de gevolgen van de huidige hervorming zich nog steeds laten gevoelen en er heel wat statutaire problemen blijven bestaan, lijkt het ons niet opportuun zich in te schrijven in een nieuwe hervorming van de politiediensten, die ongetwijfeld een belangrijke impact zal hebben op de statuten. De psychologische schok onder de politiemensen zal ongetwijfeld catastrofaal zijn. Sommigen zijn nu nog niet bekomen van de gevolgen van de actuele hervorming!!! Bovendien zou de motivatie van onze collega’s eens te meer gevoelig aan het wankelen gebracht worden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger er onder lijden. Nu al zijn wij ervan overtuigd dat een tweede hervorming niet zal gesteund worden door de politiesyndicaten!

Het VSOA – Politie is er zich echter bewust van dat de kwaliteit van de diensverlening aan de burger verbeterd zou moeten worden en dat er, om dit te verwezenlijken, structurele aanpassingen nodig zouden zijn. Wij denken met name aan de inkrimping van het aantal politiezones. Dit zou toelaten om de middelen te rationaliseren, zowel wat betreft het aantal manschappen als in materieel en zo de werkingskost aanzienlijk te verminderen. Momenteel zijn er 54 politiezones die functioneren met een bezetting gelijk of lager dan 75 personeelsleden en 61 politiezones met een bezetting tussen 76 en 150 personeelsleden! Krankzinnig!!! Uit welingelichte en toegestane bron blijkt dat een politiezone maar operationeel en financieel leefbaar zou zijn vanaf 150 personeelsleden. Dit komt neer op een herleiding van het aantal politiezones tot 81! Deze herleiding zou ontegensprekelijk een positieve impact hebben op sociaal gebied in het algemeen.

Ander voorbeeld van verspilling: het BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) telt 6 politiezones hoewel het sociologisch, morfologisch en economisch beschouwd zou dienen te worden als een grote stad zoals Luik, Charleroi, Antwerpen en Gent. De criteria die de KUL norm – operationele en vooral budgettaire norm – bepalen dienen herzien te worden.

Moest zich tijdens de volgende maanden een nieuwe hervorming aankondigen, verbergen wij niet dat wij bezorgd en ontsteld zijn.

Het VSOA – Politie blijft op haar hoede wat betreft de evolutie van dit dossier en zal desnoods niet nalaten om haar verantwoordelijkheden op te nemen in eerbied met de democratische rechten.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
VSOA – Politie
Gsm 0585534158

Vertaling: Marc Tielemans