Categories
Laatste nieuws

INFO Nieuws Nummer 1818 – De tweetaligheidskwestie

INFO Nieuws Nummer 1818 – 30 november 2007

De tweetaligheidskwestie
Het Grondwettelijk Hof heeft via een arrest van 28 november laatstleden de wettelijke overgangsregeling inzake tweetaligheid vernietigd. Dit arrest belangt dus de personeelsleden aan die werkzaam zijn in een politiedienst waar de tweetaligheid als benoemingsvoorwaarde wettelijk is vereist en die dankzij die overgangsregeling daar toch aan de slag konden, ook al voldeden zij niet aan de wettelijke taalvoorschriften. Concreet gaat het over de zes Brusselse politiezones en enkele diensten van de federale politie.
Velen onder hen stellen zich dan ook vragen bij hun onmiddellijke professionele toekomst. Ziehier een duidelijk antwoord daarop : het Hof heeft weliswaar de wetsartikelen in kwestie vernietigd maar heeft ook gesteld dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd. Dit betekent heel concreet dat al diegenen die in een dergelijke politiedienst werden benoemd vóór de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ( die in de komende weken mag worden verwacht), die benoeming behouden en dus niet van dienst of korps hoeven te veranderen.
Hun benoeming blijft gehandhaafd en de overheden zullen hun inspanningen om ze te doen slagen in de taalproeven van SELOR onverdroten voortzetten.
Verder beraden de overheden zich nu over de mogelijkheden inzake de toekomstige aanwervingen en benoemingen voor die politiediensten. De laatste jaren werden de Brusselse effectieven goed aangedikt. Dat was nodig. Die verwezenlijking is een krachttoer geweest waaraan vele partners intensief hebben meegewerkt. Uitgangspunt is dat dit nu niet teloor mag gaan en dat die effectieven op peil moeten worden gehouden. De overheid onderzoekt thans de mogelijkheden daartoe en zal te gepasten tijde het personeel en de representatieve vakbonden daarover inlichten.

Bron : Federale Politie – Directie interne relaties

Categories
Laatste nieuws

INFO Nouvelles Numéro 1818 – La question du bilinguisme

INFO Nouvelles Numéro 1818 30 novembre 2007

La question du bilinguisme
Par arrêt du 28 novembre dernier, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition légale transitoire relative au bilinguisme. Cet arrêt concerne donc les membres du personnel qui exercent leur fonction dans un service de police où le bilinguisme constitue une exigence légale de nomination et qui, grâce à cette disposition transitoire, pouvaient quand même y être engagés, même s’ils ne satisfaisaient pas aux dispositions légales linguistiques. Cela vise concrètement les 6 zones de police bruxelloises et quelques services de la police fédérale.
Beaucoup d’entre eux se posent alors des questions au sujet de leur avenir professionnel immédiat. Voici une réponse claire à ce sujet : la Cour a effectivement annulé les articles de loi en question mais elle stipule également que les effets des dispositions annulées sont maintenus. Concrètement, cela signifie que ceux qui sont nommés dans les services de police concernés avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge (à laquelle on peut s’attendre dans les prochaines semaines), conservent leur nomination et ne doivent dès lors pas changer de service ou de corps. Leur nomination est maintenue et les autorités poursuivront sans relâche leurs efforts afin qu’ils réussissent les épreuves linguistiques au SELOR.
En outre, les autorités se penchent à l’heure actuelle sur les possibilités futures d’engagement et de nomination au sein de ces services de police. Les effectifs de Bruxelles ont été substantiellement étoffés ces dernières années, ce qui était d’ailleurs nécessaire. Cette réalisation a constitué un véritable tour de force auquel beaucoup de partenaires ont intensément collaboré. Le principe est de veiller à ne pas perdre ces acquis et de maintenir les effectifs à niveau.
L’autorité examine à présent les possibilités y relatives et en informera en temps utile les membres du personnel ainsi que les syndicats représentatifs.

Source : Police fédérale – Direction des relations internes

Categories
Laatste nieuws

Reactie artikel SYPOL (Le Soir 10-10-2007)

Brussel, 15 oktober 2007
SYPOL RAAKT DE BODEM !!!

Bij het lezen van het persartikel verschenen in Le SOIR van donderdag 10/10/2007 met als titel “ SYPOL.Be in ruzie met de zone” (Brussel/Elsene), kunnen wij niet anders dan ons hieraan te ergeren en te reageren met betrekking tot de schandalige aantijgingen die werden geuit ten opzichte van onze syndicale organisatie.
Deze niet representatieve organisatie van het personeel van de geïntegreerde politie, bestaande uit enkele honderden leden, beweert bij hoog en bij laag een alternatief te zijn voor de representatieve syndicaten. Sinds haar oprichting heeft deze vereniging het merendeel van zijn activiteiten gespendeerd aan het indienen van bezwaarschriften voor alles en nog wat en dit gefinancierd door fondsenwerving bij de leden en niet leden onder het mom van loze beloften. Deze bezwaarschriften zijn bovendien dikwijls ongegrond, onontvankelijk of zelfs beiden, afgezien van een of andere uitzondering ten voordele van naasten doch met de discriminatie van andere collega’s tot gevolg.
Met betrekking tot de relaties dewelke deze organisatie onderhoudt met een zekere hiërarchie, meer bepaald binnen de gerechtelijke pijler van de federale politie, met name de FGP van Doornik (elders lijkt ze niet geloofwaardig), lijkt deze organisatie zich, ons inziens, niet in de morele positie te bevinden om een waardeoordeel uit te spreken betreffende de relaties die onze syndicale verantwoordelijken onderhouden met de overheden.
In zijn antwoord op voormeld artikel (zie Le Soir van 12/10/2007), betitelt de Korpsoverste van Brussel/Elsene met reden Sypol als zijnde een corporatistische vereniging zonder enige syndicale waarde. Wie zijn wij om dit tegen te spreken!!! Het is voor niemand een geheim meer dat deze organisatie kiest voor arrogantie, provocatie en nu belediging van de afgevaardigden van de representatieve syndicaten, in plaats van echte syndicale alternatieven voor te stellen tijdens hun zogezegde syndicale acties ! Wat nog het meest opvalt in deze politiezone is het feit dat enkele gefrustreerde personen (om de termen van de zonechef in het artikel van 12/10/2007 te hernemen) achterhoedegevechten of gevechten ten persoonlijke titel voeren en erin slagen deze organisatie, die beweert het collectief belang te verdedigen, puur als instrument te gebruiken.
Mag men toelaten dat deze organisatie zich begeeft aan buitensporige demagogie en dit onder het voorwendsel representatief te kunnen worden? Dit is echter haar manier van doen sedert de hervorming.
Voor het overige laat ik het aan uw oordeel over welke de plaats is van deze organisatie binnen de geïntegreerde politie.

Alain YSEBAERT
Nationaal Vice Voorzitter