Categories
Laatste nieuws

Opgelet voor de institutionele uitschuiver

Brussel, 05/02/2008 – Persmededeling

Opgelet voor de institutionele uitschuiver!!!

Als gevolg van de recente politieke debatten die gevoerd worden betreffende de staatshervorming, spreekt het VSOA – Politie zijn bezorgdheid uit wat betreft de toekomst van de politiediensten. Inderdaad, in 1998 werden door de “octopus” akkoorden de nieuwe kaders van de politiediensten gedefinieerd en werd geopteerd voor een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus! Tien jaar later worden, in een nieuwe “octopus”, de staatshervorming en de eventuele transfers van bevoegdheden naar de gewesten besproken. Hardnekkige geruchten maken vandaag gewag van de eventuele transfer van Justitie en Politie naar de Gewesten.

Terwijl de gevolgen van de huidige hervorming zich nog steeds laten gevoelen en er heel wat statutaire problemen blijven bestaan, lijkt het ons niet opportuun zich in te schrijven in een nieuwe hervorming van de politiediensten, die ongetwijfeld een belangrijke impact zal hebben op de statuten. De psychologische schok onder de politiemensen zal ongetwijfeld catastrofaal zijn. Sommigen zijn nu nog niet bekomen van de gevolgen van de actuele hervorming!!! Bovendien zou de motivatie van onze collega’s eens te meer gevoelig aan het wankelen gebracht worden en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger er onder lijden. Nu al zijn wij ervan overtuigd dat een tweede hervorming niet zal gesteund worden door de politiesyndicaten!

Het VSOA – Politie is er zich echter bewust van dat de kwaliteit van de diensverlening aan de burger verbeterd zou moeten worden en dat er, om dit te verwezenlijken, structurele aanpassingen nodig zouden zijn. Wij denken met name aan de inkrimping van het aantal politiezones. Dit zou toelaten om de middelen te rationaliseren, zowel wat betreft het aantal manschappen als in materieel en zo de werkingskost aanzienlijk te verminderen. Momenteel zijn er 54 politiezones die functioneren met een bezetting gelijk of lager dan 75 personeelsleden en 61 politiezones met een bezetting tussen 76 en 150 personeelsleden! Krankzinnig!!! Uit welingelichte en toegestane bron blijkt dat een politiezone maar operationeel en financieel leefbaar zou zijn vanaf 150 personeelsleden. Dit komt neer op een herleiding van het aantal politiezones tot 81! Deze herleiding zou ontegensprekelijk een positieve impact hebben op sociaal gebied in het algemeen.

Ander voorbeeld van verspilling: het BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) telt 6 politiezones hoewel het sociologisch, morfologisch en economisch beschouwd zou dienen te worden als een grote stad zoals Luik, Charleroi, Antwerpen en Gent. De criteria die de KUL norm – operationele en vooral budgettaire norm – bepalen dienen herzien te worden.

Moest zich tijdens de volgende maanden een nieuwe hervorming aankondigen, verbergen wij niet dat wij bezorgd en ontsteld zijn.

Het VSOA – Politie blijft op haar hoede wat betreft de evolutie van dit dossier en zal desnoods niet nalaten om haar verantwoordelijkheden op te nemen in eerbied met de democratische rechten.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
VSOA – Politie
Gsm 0585534158

Vertaling: Marc Tielemans

Categories
Laatste nieuws

Verplicht te sterven om zijn gelijk te halen ?

Brussel, 04/02/2008

Verplicht om te sterven om zijn gelijk te halen?

Het is met verbijstering dat wij kennis genomen hebben van het persartikel dat heden verschenen is in het dagblad “La Capitale”, betreffende de hongerstaking van een politieman, lid van het VSOA – Politie, die genoodzaakt wordt tot dergelijke extreme middelen om zijn gelijk te halen, ondanks het feit dat hij VOLLEDIG witgewassen werd van ALLE feiten die hem ten laste werden gelegd.

Na verschillende administratieve procedures, en aangezien hij volledig in het gelijk gesteld werd, moest hij terug gereïntegreerd worden binnen zijn oorspronkelijk politiekorps, zijnde de gemeente Oudergem. Na de politiehervorming werd dit politiekorps echter opgenomen in de politiezone Oudergem /Watermaal-Bosvoorde / Ukkel.

Alle stappen die werden ondernomen door het VSOA – Politie en haar advocaten, ten einde tot een oplossing te komen, bleven echter vruchteloos.

Het VSOA – Politie zal de belangen van onze collega blijven verdedigen en vraagt aan de overheid, ten spoedigste, terug te komen op haar ingenomen standpunt.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
VSOA – Politie
Gsm 0585534158

Vertaling: Marc Tielemans

Categories
Laatste nieuws

Bijkomende aanstellingen gerechtelijke zuil

BIJKOMENDE AANSTELLINGEN GERECHTELIJKE ZUIL

Op woensdag 30 januari 2008 werd op het Onderhandelingscomité voor de Politiediensten de nota besproken tot uitvoering van het KB inzake de bijkomende aanstellingen, noodzakelijk voor het behoud van de proportionaliteit binnen de gerechtelijke zuil, in toepassing van de rode loper.

VSOA Politie werd enige tijd terug door verschillende leden in kennis gesteld dat de definitief geachte lijst (in vervanging van een eerder verschenen versie) niet overeenkwam met datgene wat voorzien was in het bovenvermelde KB. Deze lijst maakte een onderscheid tussen personeelsleden op basis van de aanwijzingsdatum bij een BOB (30/12/2000 of 31/12/2000).

Een eerste vraag terzake vanwege VSOA Politie bracht aan het licht dat deze afwijking van het KB doorgevoerd werd op vraag van het federaal comité BOB en dit om de personeelsleden die destijds uit de boot vielen bij de aanstelling tot officier van 270 middenkaders van de gewezen BOB, thans een zekere voorrang toe te kennen in de categorie 3 als bedoeld in het KB.

VSOA Politie heeft vrijwel onmiddellijk ingezien dat hierin een zekere logica schuil ging. Evenwel, indien de overheid om evident logische redenen wenst af te wijken van het KB, zo dient zij deze logica door te trekken tot het einde en zou dit in feite dienen te gebeuren na onderhandelingen met de representatieve vakorganisaties. Dit laatste zou absoluut noodzakelijk zijn om juridische problemen te vermijden. Immers zoals de lijst voorgesteld werd zou hij zonder enige twijfel aanleiding geven tot verzoekschriften bij de Raad van State.

VSOA Politie heeft er geen enkel probleem van gemaakt te erkennen dat bij de initiële onderhandelingen, welke leidden tot het betreffende KB, er wellicht onvoldoende rekening gehouden werd met zekere realiteiten en dit zowel door de vakbonden als door de overheid. Men dient toe te geven dat de 69 collega’s (inmiddels is dit aantal kleiner geworden) die destijds uit de boot vielen bij de aanstelling van de 270 en die bovendien meegerekend waren in de proportionaliteit, door het KB in feite een tweede keer benadeeld werden omdat dit voorzag in een klassering op basis van de kaderanciënniteit. Gevolg: iemand die toen uit de boot viel kon zich cfr het KB, achter iemand geklasseerd weten, die destijds nog geen deel uitmaakte van de gerechtelijke zuil.

VSOA Politie was dus bereid tot het heronderhandelen van het KB en dit uiteraard enkel voor wat betreft de belanghebbende categorie 3 zoals beschreven in het KB. Gelet op het feit dat dit KB het gevolg was van een onderhandeling afgesloten ingevolge een protocol van akkoord vanwege de vakorganisaties, diende de overheid blijkbaar unanimiteit te hebben vanwege dezelfde vakbonden om zulks te doen.

Enkel het VSOA was hiertoe bereid. De overige vakbonden gaven te kennen de onverkorte uitvoering te wensen van het KB. De overheid is dan ook niet bij machte het initiële KB te heronderhandelen. Dit heeft als gevolg dat de lijst die verschenen is en waarbij binnen de voorrangscategorie 3 een onderscheid gemaakt werd op basis van een datum hetgeen, toegegeven, afwijkt van het KB, zal vervangen dienen te worden door de allereerste versie.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA – Politie

Categories
Laatste nieuws

Moordenaars Kitty Van Nieuwenhuysen opgepakt !

OPLUCHTING EN TEVREDENHEID TROEF BIJ DE POLITIE !!!

VSOA Politie is bijzonder verheugd dat drie verdachten van de moord op collega Kitty Van Nieuwenhuysen opgepakt zijn.

Onze bijzondere waardering gaat uit naar het professioneel gevoerde onderzoek waarbij de grote moeilijkheid erin bestond de informatie met betrekking de verdachten “binnenkamers” te houden zodat deze, niet verontrust zijnde, opgepakt konden worden.

VSOA Politie is bijzonder tevreden met dit resultaat omdat hierdoor een einde wordt gemaakt aan een periode van onzekerheid bij de politiediensten met betrekking tot het gegeven vroeg of laat opnieuw met de daders geconfronteerd te kunnen worden.

Na deze periode van onzekerheid waarbij enige frustratie merkbaar werd onder het personeel omwille van het feit dat er geen communicatie verstrekt werd inzake het verloop van het onderzoek, is de opluchting bij de collega’s dan ook bijzonder groot.

VSOA Politie herhaalt haar eis dat daders van dit soort misdrijven de zwaarste sanctie niet mogen ontlopen en voorgoed achter de tralies moeten worden gezet.

De moordenaars van Kitty verdienen dezelfde graad van meedogenloosheid als deze welke zij over hadden voor onze gedode en gekwetste collega’s.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter