Categories
Onderhandelingscomité

OCP 89 : 06 november 2002

1) Draagprofielen uniform


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Draagprofielen uniform
Dit geldt enkel voor de federale politie.
De verschillende Directeurs-Generaals werden gevraagd deze profielen (burger – geüniformeerd) in te vullen. De directie DGA zal apart besproken worden. De mandaathouders worden automatisch gerekend tot de geüniformeerden.
Het VSOA vraagt welke de criteria zijn waarop men zich heeft gebaseerd om de profielen vast te leggen.
Er werd rekening gehouden met 4 criteria:
-Calogfunctie of niet
-concrete situatie van betrokkene ⇒ representatie-waarde
-taakstelling voor minimum 90% in burger ⇒ burgerprofiel
-aantal dagen dat men in uniform dient te werken.
De overheid heeft zich gebaseerd op de GPI 12.
We kunnen ons niet akkoord verklaren met het feit dat mensen op het terrein die hun uniform meer dragen dan de meeste mandaathouders, het profiel burger krijgen (VPC, Cavalerie, mensen van de ordediensten van de DAR).
De overheid geeft hier als reden dat deze mensen beschikken over functiekledij.
Het VSOA kan hiermee niet leven en stelt weer eens vast dat de overheid probeert te besparen op de rug van de mensen van het terrein. Een lid van de VPC heeft zijn uniform dagelijks nodig en geeft recht op de volledige punten.
VSOA maakt zich bijzonder kwaad en weigert hierover nog verder te praten indien de overheid niet bereid is om aan deze situatie iets te veranderen.
De andere vakbonden sluiten zich hierbij aan.
De overheid vraagt een schorsing van de vergadering om een nieuw voorstel uit te werken.
Na een schorsing van 20 minuten komt de overheid met een nieuw voorstel:
Het profiel van deze drie diensten (VPC, Cavalerie en personeel ordediensten) wordt veranderd van burger naar geüniformeerd zodat ze over het volledige aantal punten kunnen beschikken.
De overheid zal ook richtlijnen uitschrijven wie nu burger of een uniform dient te dragen.
De vakbonden zijn unaniem akkoord met de aangepaste tekst.
De overheid wenst terug te komen op de kleur van de kledij van de hulpagenten. Ze wenst deze te veranderen van blauw naar een lichter blauw. Het VSOA vraagt dat dit punt ingeschreven zou worden op de dagorde van het OCP. Zal volgende week behandeld worden.

2. Varia
* 62 zones hebben de gegevens voor de regularisaties voor 2002 bij het CDVU binnengebracht. Het is hier dat er nog een kleine opstopping is, maar de overheid wil dit zo snel mogelijk oplossen.
*de zones dienen faciliteiten te geven voor degene die deelnemen aan de cursus VPC die op 18/11 van start zal gaan. DGP zal de zones contacteren.
*het familiaal onbezoldigd verlof (45 dagen mogelijk ) is wel degelijk onbezoldigd. Het feit dat er 7.36 uur aangerekend wordt voor de dagen dat men in familiaal verlof is, is om te beletten dat er overuren ontstaan. De niet bezoldiging wordt geregeld via een inhouding op de wedde.
*een motorrijder bij de lokale politie hoeft niet noodzakelijk te beschikken over het brevet PVE. Hij krijgt dan wel de toelage niet. Hij dient het PVE brevet te behalen om deze te kunnen ontvangen. Iemand van de PVE die lokaal motorrijder wordt, krijgt zijn premie dus wel. Iemand die reeds motorrijder was bij de lokale politie voor april 2001 kan bij overgangsmaatregel genieten van de kleine premie.
*Vanaf nu tot en met midden december zullen er 41 personeelsleden afgedeeld worden naar de SPN verdeeld over de vier posten.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 88 : 06 november 2002

1) Stakingsaanzegging SPN in gemeenschappelijk front
2) Dienstplanning DAR


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging SPN
Deze werd op 29 oktober 2002 in gemeenschappelijk front ingediend voor het geheel van het personeel van de scheepvaartpolitie.
Op 17 oktober 2002 verwierpen alle vakbonden samen met de vertegenwoordigers van de SPN het voorstel van de overheid inzake de toekenning van de nabijheidstoelage. Aangezien hun specificiteit van hun job, verkiezen ze een functietoelage.
Aangezien de vertegenwoordiger van de overheid in dit dossier nog niet aanwezig is, wordt eerst verder gegaan met punt 2 van de dagorde.

2. Dienstplanning DAR
Het VSOA merkt op dat er weer eens geen vertegenwoordiger van de DAR aanwezig is bij de overheid. DGP zal hem oproepen.
Het VSOA vraagt een paar verduidelijkingen.
• Wat met de mensen die geslaagd zijn voor de testen PVE en die zes maanden worden tegengehouden door de overheid?
DGP antwoord dat de nodige maatregelen genomen zullen worden om deze mensen te laten vertrekken eventueel via detacheringen.
• Wat met mensen kandidaat PVE die een bril dragen, maar die na correctie toch 10/10 hebben?
DGP stelt voor om dit op een onderhandelingscomité in te schrijven voor de derde mobiliteitscyclus.
Aankomst van de vertegenwoordigers van de DAR om 09.40 Hr
Deze overhandigen enkele statistieken aan de vakbonden inzake de tweetaligheid in de DAR.
Algemeen principe is om tweetalige functies te voorzien in de DAR om de mogelijkheid te voorzien dat de mensen in het bezit van een brevet SELOR deze premie zouden krijgen. Het brevet is echter geen noodzaak om deze functie te bekleden maar geeft dan geen recht op de premie.
De vakbonden vragen dat dit duidelijk bepaald wordt in het protocol.
De discussie gaat verder inzake de sociale normen binnen de Dar en de schending van de regels in de mammoet. Het VSOA heeft een probleem met de 11° en de 12° dag. Voor ons is dit een rustdag. DGP doet moeilijk, maar het VSOA dreigt ermee de zitting te verlaten indien haar vraag niet wordt ingewilligd. Het NSPV steunt het VSOA en geeft verschillende nota’s aan DGP die bewijzen dat de sociale normen vaak geschonden worden.
DGP geeft de garantie dat de 11° en de 12° dag rust zijn en dat 12 uur shiften mogelijk moeten kunnen zijn. Indien de dienstplanning opgemaakt is voor een periode van 12 dagen en de eerste tien dagen dient men te werken dan zijn de dagen 11 en 12 rust zelfs indien in de loop van de eerste tien dagen de dienst nog zou veranderen.
De gegarandeerde rust blijft 25%.
De verloven (ook de niet geweigerde) mogen overgedragen worden tot 31/03/02.
Minimum dienstprestatie blijft behouden op 6 uren. De personeelsleden kunnen vrijwillig afwijken van de voorwaarden in overleg met de desbetreffende overheid.
Rekening houdend met de uitleg van de overheid geven de vakbonden hun akkoord.

Verderzetting punt 2
De vertegenwoordiger van de Eerste Minister deelt, na een politieke show opgevoerd te hebben, mede dat er geen geld beschikbaar is en dat ze niets meer voor de SPN kunnen doen.
De syndicale organisaties hebben de boodschap begrepen en zullen hun achterban inlichten.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 86 : 11 oktober 2002

1) Problematiek SPC
2) Problematiek VPC
3) GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten
4) Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
5) Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen
6) Problematiek van het voormalige Waalse gemeentepersoneel in het bezit van de baremische loonschaal D4

Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Problematiek SPC
We werpen terug het punt op inzake de aanvang dienst in Doornik. Er was een engagement dat het personeel hun dienst hier nog mocht aanvangen, doch hier is op het terrein niets van te merken. De overheid zegt dat het engagement nageleefd zal worden.
Wanneer de nieuwe TO officieel goedgekeurd wordt, zullen de personeelsleden van de afgeschafte posten hun dienst niet meer van hun actuele standplaats kunnen beginnen. Nu is dit nog wel het geval.
De bespreking van de functieprofielen en de OT zal eerst intern SPC besproken worden. Indien ze er daar niet uitkomen, zal het punt terug op de dagorde van het OCP komen.
De Nationale Voorzitter merkt op dat de lokalen in Gent zo erbarmelijk zijn dat het personeel het stikbeu is en ze wel eens zouden kunnen weigeren hun lokalen nog te betreden.
De Nationale Voorzitter herinnert aan zijn brief van 13/08 waar hij een punt wil inschrijven op het onderhandelingscomité inzake de begeleidingsmaatregelen voor de mensen van de provoost. Het is hier wel in de marge aangeraakt, maar nog nooit besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité zal dit punt inschrijven op het onderhandelingscomité van volgende woensdag. Jan zal het dossier overmaken.

2. Problematiek VPC
Dit punt werd gezamenlijk ingediend door het VSOA, het NSPV en de ACMP.
De 70 mensen die de VPC gaan versterken is dit definitief of niet? In eerste instantie zijn het detacheringen. Ze worden vooral ingezet voor het gerechtelijk werk. De bedoeling is de mensen van de VPC te ontlasten van het werk dat niet eigen is aan de functie van “zwaantje”. Op termijn zullen deze 70 plaatsen via mobiliteit opengesteld worden. De plaatsen noodzaken niet dat het personeelslid in het bezit is van de bijkomende opleiding VPC. De verhoging van de capaciteit “zwaantjes” is hier niet in opgenomen. Indien de personeelsleden efficiënt gebruikt worden, is dit reeds een oplossing voor het tekort aan personeel.
De inlaatstelling van de 70 extra personeelsleden hangt af van de beslissing van de Minister. De mensen van de Horeca en van de Provoost kunnen hier ook inschuiven.
Krijgen de 70 personeelsleden als ze officieel op OT deel uitmaken van de eenheid, de nabijheidtoelage? Dit dient nog besproken te worden.
Krijgen de mensen van de post Reyers de Brusselpremie aangezien hun gebouw in Machelen ligt? De overheid gaat dit bekijken.
Inzake de veiligheid van het personeel zijn er verschillende voorstellen zoals het project FAST (File Aanpakken door Snelle Tussenkomst) en het uitgeven van de signalisatie en eventuele omleidingen bij een ongeval aan een privé instantie. Dit zou de veiligheid verhogen en ook personeel en materiaal vrijmaken. De overheid kent deze voorstellen, maar er is een budgettair probleem. Ook de federale overheid dient overtuigd te worden.
De mensen van de VPC willen een grotere betrokkenheid bij beslissingen die hen aangaan (materiaal, kledij). Wij vragen hiervoor een engagement van de overheid. De overheid wil meer en meer het personeel VPC (dagelijkse gebruikers van het materiaal)betrekken bij beslissingen inzake het materiaal. We willen dit in het protocol ingeschreven zien.
Het laten invullen van statistieken is niet de taak van de leden van de VPC. Waarom doen de mensen van de statistieken dit niet op de parkings? Dit was opgelegd door de regering. DGA had reeds een negatief antwoord overgemaakt, maar de regering beslist.
Inzake het gebruik van een schokabsorbeerder is er een verschil tussen de gewesten. Voor Vlaanderen is dit bijna geregeld (vanmiddag wordt er gesproken over een verlenging van het contract), in Wallonië is de toestand schrijnender. Hier is niets geregeld. De overheid zoekt intern naar oplossingen maar voor het einde van het jaar zal dit niet geregeld zijn.
Wij vragen om een syndicale vertegenwoordiger als observator te mogen sturen naar de werkgroep VPC. Dhr Draux gaat dit eerst bespreken met de mensen van de werkgroep.

3. GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten.
Geen probleem voor het VSOA.

4. Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Wordt uitgesteld naar latere datum

5. Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen.
Dit punt handelt over de vergoedingen voor de personeelsleden in Bosnië. De vakbonden geven hun akkoord. Geen probleem.

6. Problematiek van het voormalige Waalse gemeentepersoneel in het bezit van de baremische loonschaal D4.
Dit is een zeer technisch dossier. Dit voorstel is een voordeel voor het betrokken personeel. De mensen zijn gerekruteerd onder niveau 2 maar zaten niet in een weddeschaal van dit niveau. Dit wordt hiermee geregeld.
De vakbonden gaan akkoord.

7. Varia
Foto’s van collega’s in externe brochures kunnen niet. Het personeelslid dient zelf zijn akkoord te geven. Wel voor intern administratief gebruikt.
Men dient zich er wel van bewust te zijn dat indien men kiest voor een functie van wijkagent, zijn/haar foto in een infobrochure gepubliceerd zal worden. Dit dient men dan wel in te schrijven in het profiel.
Bij verkoop van de logementen heeft de zone gedurende tien jaar een voorkooprecht. Dit staat in de programmawet.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 85 : 04 oktober 2002

1) Problematiek Brussel
2) Problematiek DAR
3) Problematiek SPN
4) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
5) Toepassing van de loonsverhoging voor de militaire personeelsleden
6) Problematiek SPC
7) Uniform voor het Calog personeel belast met de bewaking van de kwartieren
8) Nota m.b.t. de beroepsonverenigbaarheden (afwijkingen)
9) GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten
10) Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
11) Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen

Dhr Duchatelet opent de vergadering.
De adviseur van de Eerste Minister inzake de politiehervorming Dhr De Ruyver is aanwezig.

1. Problematiek Brussel
Dit punt werd uitgesteld daar het VSOA een tegenvoorstel heeft gedaan dat de overheid diende te onderzoeken. De overheid vindt het voorstel te duur maar heeft een andere voorstel. Hun voorstel is om de Brussel toelage te vermeerderen met het bedrag van het maximum van de Brussel toelage. Dit zou enkel gelden voor het basiskader daar er in de andere kaders geen rekruteringsproblemen zijn. De overheid vraagt wel dat het personeelslid zich vijf jaar engageert in de zone. Het VSOA is niet akkoord met deze oplossing. We willen alle kaders hierin betrekken. Voor ons is dit een oplossing op korte termijn. De overheid is er van overtuigd dat de andere kaders ook in de toekomst geen problemen zullen hebben inzake rekrutering. Voor het VSOA is het gewoonweg een budgettaire oplossing. Het VSOA kan niet akkoord gaan en wil dat alle kaders rechthebbende zijn. Het engagement van vijf jaar zorgt ook voor problemen. Wat met mensen die zich geen 5 jaar meer kunnen engageren door hun leeftijd. Zij dienen zich te engageren tot hun pensioen. De overheid is wel bereid om in de tekst in te schrijven dat van het moment er een tekort dreigt in andere kaders, deze ook van deze maatregel kunnen genieten. Voor het VSOA is het neen. Het resultaat dat de overheid initieel wou bereiken, wordt met dit voorstel nooit bereikt.We zullen schriftelijk ons definitief standpunt laten kennen.
De andere vakbonden kunnen leven met het voorstel van de overheid.

2. Problematiek DAR
De DAR zal gereorganiseerd worden. Er zal een structurele afdeling en een afdeling steun zijn. De mensen die deel uitmaken van de structurele organisatie van de DAR gaan de nabijheidstoelage krijgen. We wensen de overheid te wijzen op haar engagement om de dienstplanning te bespreken indien dit nodig zou blijken na een evaluatieperiode. Deze is nu om en er zijn dus wel degelijk problemen. We wensen zelfs hierover een stakingsaanzegging in te dienen daar de dienstplanning in het honderd loopt. Van de diensten die voorzien worden op het dienstrooster, blijft er in werkelijkheid niets meer over. De overheid erkent dit probleem en is bereid om hierover te onderhandelen in aanwezigheid van alle partijen. Dit zal reeds volgende week gebeuren. Het is dus onnodig de stakingsaanzegging nu al in te dienen.
De overheid wenst de nabijheidstoelage toe te kennen zoals voorzien in het statuut en is bijgevolg niet bereid om de toelage naar andere kaders uit te bereiden aangezien dit niet voorzien is in de toekenningsmodaliteiten.
Het VSOA geeft haar akkoord inzake toekenning van de nabijheidstoelage maar wil vanaf volgende week werk maken van de dienstplanning en organisatie. Dit dient dan onderhandeld te worden tot aan de finish.

3. Problematiek SPN
Het tweede luik van het ontwerp namelijk de borstvoedingspauzes keurt de overheid wel goed en zal ingeschreven worden.
De overheid is bereid om ook voor de SPN de nabijheidstoelage toe te kennen. Op het vlak van de meertaligheid is de overheid bereid deze te rekenen op basis van hetgeen vroeger gangbaar was bij de vroegere zeevaartpolitie.
Gelet op het feit dat een van de twee punten in het ontwerp worden toegekend kunnen de vakbonden zich akkoord verklaren. Zij betreuren evenwel dat het luik vaderschapverlof niet wordt gerealiseerd.
Engels zal sowieso erkend worden voor de meertaligheidspremie. De onderhandelingen met SELOR over het organiseren van de examens zijn volop bezig.

4. Omzendbrief nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
Het geweigerd verlof is in de DAR ook een probleem. Indien men dit weigert in april is de uitleg dat men nog 8 maanden de tijd heeft om dit op te nemen en dus niet overdraagbaar is. De overheid gaat dit onderzoeken.
De overheid verwerpt het punt van het vaderschapsverlof. Er is een capaciteitstekort en de budgettaire impact is te groot. Begroting zegt dat er geen enkele marge meer is. De tijd van snoepjes uitdelen is voorbij.
De maatregel van de nabijheidstoelage gaat in met terugwerkende kracht vanaf 01 juli 2002.
Sommige zones kennen dit al wel toe. We vragen ons af wat er gaat overblijven van ons eenheidstatuut.

5. Toepassing van de loonsverhoging voor de militaire personeelsleden
De modaliteiten voor de toekenning zijn dezelfde als deze voor de DAR.: vanaf 01/07/02 met terugwerkende kracht.
Ook hier zegt begroting aanvankelijk “njet”.
Na discussie en engageert de overheid zich om dit punt te realiseren. Het gaat over de getransfereerde militairen. Dit werd verleden jaar reeds afgesproken en zal uitgevoerd worden zoals besproken in dit protocol. Dit geldt voor ongeveer 100 personeelsleden.
De leden van SPN zijn niet akkoord en eisen een functietoelage gezien de specificiteit en de bijkomende vormingen die men dient te volgen.
De overheid weigert om deze toe te kennen.

6. Problematiek SPC
De vertegenwoordiger van begroting koppelt de goedkeuring van dit dossier aan de twee voorgaande dossiers (Brussel en Dar). Het is dit dus slikken of anders pakt men ons het voorgaande af. Het VSOA speelt dit spel niet mee.
Dit punt werd door het NSPV ingediend. Inzake het personeelstekort zullen er mensen van de BSD en van de diensten HORECA gereaffecteerd worden naar de SPC. Deze mensen zullen al beginnen met stage te lopen in de eenheden.
De vakbonden verwerpen dit voorstel.
Het VSOA had dit liever anders gezien dan dat deze mensen hierin gedumpt worden. Een individuelere aanpak was hier beter geweest.
De overheid gaat zich beraden. Indien de SPN zich structureert met een recherche zal ook de recherchepremie uitbetaald worden.
De vakbonden vragen dat er eerst interne mobiliteit zou zijn.
Er wordt gevraagd naar een correcte OT daar deze nog altijd niet bekend is. Deze zal verspreid worden.
Het VSOA heeft een stakingsaanzegging bij voor de post Doornik die men wil afschaffen ondanks hij zeer rendabel is. De overheid neemt hiervan kennis, zal onze argumenten onderzoeken, het punt wordt verdaagd naar volgende week.
De infrastructuur is ook een groot probleem. Wat gaat de federale politie hier aan doen? Indien er geen regeling met de NMBS kan uitgewerkt worden, dient de federale politie een oplossing te zoeken. Er zal een nieuw protocol afgesloten worden. Ondertussen dient men naar andere oplossingen te zoeken in de vorm van containers. De dienst toezicht en bescherming op het werk wordt gevraagd toezicht te houden op de huisvesting van de personeelsleden. We wensen hiervan op de hoogte gehouden te worden in het BOC.
Inzake de wapendracht is er ook een probleem. Buitenlandse politieagenten kunnen zonder probleem naar hier komen met hun wapen op zak. Indien onze leden naar het buitenland moeten, is dit een hele rompslomp. Dit kan niet. De personeelsleden zitten in de onwettelijkheid. Het is niet normaal dat de overheid doet of er niets aan de hand is terwijl ze goed weten wat er aan de hand is. De overheid zal dit onderzoeken.
Wat is de bedoeling met de afschaffing van Doornik? De overheid wil de SPC organiseren naar provinciaal of semi provinciaal niveau.
Er wordt afgesproken om deze problematiek te onderzoeken. De OT is nog te onderhandelen.
De afgedeelden die in Leuven zitten, worden sinds juli niet meer betaald inzake nachturen, weekenduren en overuren. Deze mensen zouden eind deze maand hun vergoedingen krijgen. De overheid gaat dit nakijken en ons vrijdag dit officieel meedelen.

7. Uniform voor het Calog personeel belast met de bewaking van de kwartieren
De politiemensen van het operationeel kader moeten er uit. De overheid gaat hiermee akkoord. De vakbonden geven hun akkoord. Onderhoud is ten laste van de overheid.
koord.

8. Nota m.b.t. de beroepsonverenigbaarheden
Het verbod om op te treden als deskundige of tolk/vertaler bij de hoven en rechtbanken alsook bij de parketten zou het VSOA graag weg gelaten zien. De overheid gaat dit bestuderen.
Inzake het punt van de sportlessen, is de overheid te ver gegaan. Ze gaan dit bijsturen.

9. GPI 23 Oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid. Ernstige en langdurige ziekten.
Uitgesteld naar volgende week

10. Wet van 11/06/02 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Uitgesteld naar latere datum

11. Ontwerp MB m.b.t. de personeelsleden die aan de European Union Police Mission (EUPM) deelnemen.
Uitgesteld naar latere datum