Categories
Onderhandelingscomité

OCP 84 : 13 september 2002

1) Stakingsaanzegging VSOA politiezone Luik
2) OB nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
3) KB betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten
4) KB houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie


Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Stakingsaanzegging VSOA politiezone Luik
Aangezien de burgemeester niet aanwezig is, vraagt het VSOA indien de delegatie van Luik mandaat heeft gekregen volgens de GPI 3 bis. Dit is het geval.
De aanzegging gaat over het niet naleven van het syndicaal statuut (we hebben een BOC aangevraagd, maar de lokale overheid beweegt niet), over de rechtspositie van het personeel (definitie gewone plaats van het werk) en over de niet correcte uitbetaling van de leden van de ex rijkswacht van de zone Luik.
Inzake de definitie gewone plaats van het werk heeft de burgemeester naar de Minister geschreven om hieromtrent duidelijkheid te krijgen. Ze wachten nog altijd op antwoord om hun standpunt in te nemen.
DGP zal het antwoord van de minister zo snel mogelijk overmaken. Het VSOA eist dat dit hier vandaag gebeurt daar we in het bezit zijn van een brief van een afgevaardigde van de minister met hierin de juiste interpretatie van het begrip gewoonlijke plaats van het werk.
De lokale overheid gaat ermee akkoord om te erkennen dat de zone Luik samengesteld is uit meerder gewone plaatsen van het werk. De invulling wordt op een BOC verder besproken.
Inzake de uitbetaling van de ex rijkswachters engageert de stad Luik zich om de toestand te regulariseren.
Het VSOA schort haar aanzegging op tot we de resultaten kennen van het volgende BOC.

2. Omzendbrief nr. 528 – Het vaderschapsverlof (omstandigheidverlof) en de invoering van het recht op borstvoedingspauzes voor federale statutaire en contractuele personeelsleden
De Minister zal de regering vatten in dit probleem alsook voor de DAR, voorstel voor de verhoogde premie Brussel voor de 6 lokale zones en de SPN.

3. KB betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten
Het VSOA heeft het voorstel bekeken. Er zijn een aantal tekortkomingen. Nergens is er de verplichting voor de zone om het personeelslid deze vorming te laten volgen. Ook staat er geen uiterlijke termijn om betrokkenen deze vorming te laten volgen. Het gaat om de pecuniaire gevolgen voor een personeelslid.
De overheid gaat deze twee opmerkingen in de tekst verwerken.
Wat met de arbeidsongevallen? VSOA vraagt dat wanneer hij in aanmerking komt om zijn weddeopslag te krijgen, hij die ook onmiddellijk krijgt.
De overheid kan zich engageren dat indien een personeelslid zijn vorming niet kan volgen wegens een arbeidsongeval, hij zijn opslag krijgt met terugwerkende kracht nadat hij de vorming gevolgd heeft.
Wie gaat deze vormingen organiseren?
A: Deze zullen georganiseerd worden in de provinciale politiescholen.
Het VSOA vraagt wat er bedoeld wordt met de zin “met vrucht de door ons georganiseerde opleiding gevolgd te hebben.” De overheid heeft ons altijd voorgehouden dat dit geen examen zijn.
Volgens VSOA volstaat het volgen van de opleiding om te spreken van met vrucht de opleiding gevolgd te hebben. Enkel de vormers kunnen dit vaststellen. De overheid neemt hier nota van.
De overheid zal een tekst opmaken die in bijlage aan de notulen van deze vergadering gevoegd zal worden. Er zal geen examen in voorkomen, maar de aflevering van een attest zal samenhangen met de betrokkenheid van het personeelslid bij de vorming. In het protocol zal geschreven staan dat er geen eindexamen aan te pas komt.

4. KB houdende aanstelling van de commissarissen van politie, houders van een mandaat van categorie 1 of 2, in de graad van hoofdcommissaris van politie.
Hier bestaat reeds een voorakkoord over. Geen probleem voor de vakbonden.

Allerlei
*De Calog brochure stelt voor de vakbonden geen problemen. VSOA heeft het aan zijn techniekers gegeven doch waarschijnlijk zijn er geen fundamentele problemen. De tijd van twee uren voor de 40 vragen is wel te kort. De overheid heeft deze test ook gedaan en tot dezelfde vaststellingen gekomen. Het aantal vragen zal teruggebracht worden naar 30 met dezelfde tijdspanne.
Er zal een examenreglement opgesteld worden.

*De vakbonden zullen de problemen van de PVE gezamenlijk bespreken en overmaken aan de Minister. Het NSPV zal echter niet meegaan in een pecuniaire eis. De bedoeling van de overheid met de versterking van de mensen van de DAR is de mensen van de PVE te ontlasten van de taken die niet specifiek PVE taken zijn zoals controle parkings, enz. De 70 extra mensen zullen eerst afgedeeld worden vanuit de DAR en daarna vervangen worden door personeelsleden via reaffectatie en mobiliteit.

*Inzake het personeel HORECA was er beloofd dat zij een schrijven zouden ontvangen. Dit is nog niet gebeurd. DGP gaat dit doen.

*De problemen van de mensen in Duitsland zal deel uitmaken van een Onderhandelingscomité

*VSOA en het NSPV vragen om de verlofdag die vastgelegd werd op 06 december terug facultatief te maken. De andere vakbonden en de overheid houden vast aan deze dag. De situatie voor volgend jaar zal in december besproken worden.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 83 : 02 september 2002

1) Koninklijk Besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (maatregelen ten gunste van de Brusselse politiezones)


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De overheid heeft een stakingsaanzegging gekregen voor de zone Luik. Deze zal vrijdag behandeld worden.
De infobrochure inzake het Calog is bijna klaar.
De voorzitter van de zone Verviers laat weten dat iedereen aan 100% betaald wordt en dit reeds vanaf juni 2002.

1. Koninklijk Besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (maatregelen ten gunste van de Brusselse politiezones).
Het VSOA stelt de afwezigheid vast van een vertegenwoordiger van het Brussels Gewest en betreurt dit.
Het VSOA heeft een voorstel uitgewerkt dat volgens ons eerlijker is. Alain geeft een overzicht.
Dit voorstel schrijft zich in in het akkoord van medewerking tussen de regering en het Brussels gewest alsook in de inleiding van de nota van de ministerraad van 13 juni 2002 (bijzondere opdrachten in het kader van ordehandhavingen) Het kadert ook in de doelstelling om een antwoord te kunnen vinden aan het deficit aan personeelsleden in het Brussels Gewest om zodoende mensen te stimuleren zich kandidaat te stellen voor een betrekking in het Brussels Gewest weg.
Iemand die zich reeds twee jaar investeert, zou niets krijgen en een nieuwe wel. Dit kunnen wij niet aanvaarden.
De budgetten zijn enkel beschikbaar voor de lokale zones van het Brussels Gewest.
Ook degene die per mobiliteit naar de zone gaan, vallen onder ons voorstel.
Het ACOD steunt ons voorstel.
De overheid stelt vast dat de Europese toppen die nog dienen te komen ook meer kosten met zich mee gaan brengen inzake werkuren. Hier is ook geld voor nodig.
Het NSPV merkt op dat het personeel dat reeds in de zone is, het niet rechtvaardig vindt dat een nieuwe een premie zou krijgen en zij niet. Zij zitten op dezelfde golflengte als ons en steunen het voorstel van het VSOA volledig.
Het CCOD neemt geen standpunt in.
De overheid vraagt een schorsing om dit voorstel te bespreken.
De overheid heeft met de nodige aandacht het voorstel besproken. Men dient ofwel de bedragen bij te sturen ofwel elders nog bijkomende gelden te zoeken. De overheid stelt voor om dit voorstel grondig te bestuderen. Het effect van de premie zal beginnen op 01/01/03. Het VSOA vraagt dit ook zou gelden voor de nieuwe rekruten die anders nog een jaar dienen te wachten. Anders is de aantrekkingskracht die bedoeld wordt, niet direct aanwezig. De overheid gaat de voorstellen bestuderen.
Na een rondvraag blijven de andere vakbonden op hun oorspronkelijk standpunt : NSPV en ACOD steunen het voorstel, CCOD neemt geen standpunt in en wil de datum van 01 oktober gerespecteerd zien.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 80 : 02 augustus 2002

1) Koninklijk Besluit houdende organisatie van de federale politie


Dhr Koekelberg opent de vergadering.

1. Koninklijk Besluit houdende organisatie van de federale politie
De tekst is opgemaakt om de leegte die ontstaan was sinds 01/01/01 op te vullen. Het wordt nu dringend tijd om deze leegte op te vullen. Indien er op het einde van het jaar geen kader gekend is, kan er geen taalkader opgemaakt worden.
Alles dient voor 31/12/02 opgericht te zijn.
De overheid wil dit KB zo snel mogelijk in een protocol zien.
De vakbonden hebben er geen probleem mee om het KB vandaag nog te onderhandelen, maar het MB willen wij niet bespreken daar dit nog in onderzoek is op het terrein door de syndicale organisaties en we dit nog dieper dienen te onderzoeken.
Er volgt een kleine bespreking van het KB.
Voor de politiescholen en voor VDNL kan overwogen worden om hiervoor aparte BOC’s op te richten.
De speciale school is één van de diensten van de federale school.
De ongerustheid die heerst in de ComC’s is voorbarig. Er worden genoeg plaatsen voorzien.
Het VSOA merkt op dat de afspraken gemaakt in het kader van de exedentaire zones een dode letter zijn. De regels van de voorrang worden niet gevolgd.

2. Allerlei
Tegen 15 september zal er voor elk lid van het Calog een duidelijke brochure inzake het statutaringsexamen klaar liggen.
Iemand van het CBO die een plaats vraagt basiskader bij een GDA behoudt hij dan zijn aanstelling? Andersom wel. De overheid gaat hier schriftelijk op antwoorden.
De nota inzake de afdelingen van de lokale naar de AIK’s van DGP is volgens ons niet wettelijk. Er bestaat een protocol dat recht tegen deze nota in gaat. De overheid gaat dit dadelijk onderzoeken en eventueel de nota voorlopig intrekken.
Wanneer komen de onderhandelingen over de nota met de 17 punten voor Brussel? Tijdens de vergadering van 26 augustus zal hierover gepraat worden en de onderhandelingen zullen hier snel op volgen.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 78/2 : 15 juli 2002

1) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
2) Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie
3) Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
4) Oprichting Sociale dienst
5) M1 – vorming OGP
6) Uniform – vareuse


Dhr Duchatelet opent de vergadering.

1. Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
Dit punt wordt uitgesteld tot het einde van de vergadering. Aanvang discussie inzake dit punt : 14.25 Hr. De overheid vraagt een kleine verduidelijking van deze aanzegging daar ze straks met de regering de vergadering van maandag wil voorbereiden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront geeft punt per punt een overzicht van de inhoud van de stakingsaanzegging.

2. Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie (copernicuspremie).
Een circulaire inzake de betaling van het vakantiegeld (copernicuspremie) voor het Calog personeel zal dinsdag verschijnen.
De overheid zou vanaf 2003 65% willen toekennen aan het operationeel kader (hulp en basiskader), in 2004 voor middenkader en 2005 voor of-ficierenkader. Er dient echter een mechanisme voorzien te worden dat niemand hierdoor minder vakantiegeld zou hebben als nu. Dit is voor de vakbonden niet aanvaardbaar.Wij vragen de toepassing van de copernicuspremie zoals voorzien voor het openbare ambt en ten minste de regeling als voor de militairen (nu 82% en voor volgend jaar iedereen 92%). Dit punt zal nog behandeld worden tijdens de nationale stakingsaanzegging.

3. Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
De ministerraad wil hier de nabijheidstoelage toepassen. De vakbonden vinden de naam slecht gekozen. Het VSOA is niet te vinden voor een dagtoelage en verkiest een forfaitair bedrag. Deze discussie dient verbonden te worden met het dossier van het tekort aan politiefunctionarissen in Brussel.
De overheid deelt mee dat indien we de naam veranderen we de premie openstellen voor alle kaders en het bedrag dat men ontvangt merkelijk minder zal zijn.

4. Oprichting sociale dienst
Het VSOA vraagt twee vertegenwoordigers per vakbond in de Raad van Bestuur. Eén vertegenwoordiger per vakbond kan de continuïteit in de problemen stellen. Ook het alternerend voorzitterschap dient voorzien te worden.
De overheid is niet warm voor een alternerend voorzitterschap, maar wil wel de doorslaggevende stem van de voorzitter inzake staking der stemmen te laten vallen zodat er toch een pariteit ontstaat. Inzake de vertegenwoordiging van de vakbonden in de raad van bestuur is de overheid wel geneigd om er twee per vakbond toe te laten waarvan er dan maar één stemrecht heeft.
De teksten zullen in deze zin aangepast worden en zullen volgende week vrijdag gefinaliseerd worden.

5. M1 vorming OGP
Overgang M1.1 naar M2.1.
Deze vorming zou reeds bestaan moeten hebben. Ze werd reeds onderhandeld maar is nog niet in voege.
Nu is het nog altijd de klassieke vorming OGP die men dient te volgen doch waar het aantal kandidaten beperkt is in functie van de capaciteiten van de scholen.
De overheid antwoordt dat ze sowieso deze klassieke vormingen dient te organiseren voor het overeengekomen 5 % van de ex rijkswachters en dat hier deze mensen zich kunnen inschrijven. Het zou in totaal gaan om 116 geïnteresseerden. De overheid zal de scholen stimuleren om in het najaar nog een klassieke vorming OGP te laten organiseren. De overheid heeft niet de capaciteiten om nu een aparte module te organiseren daar er verschillende andere belangrijke vormingen zich aandienen.
Vorming nieuwe mouture kan in november beginnen, maar de module 9 en 10 zal in mei plaatsvinden.
De overheid zal ons schriftelijk antwoorden.

6. Uniform – Vareuse
Wat betreft de 6000 punten die afgetrokken werden voor de ex-rijkswachters voor het politiefluitje, de overall en het attachékoffertje is er volgens de overheid een misverstand. De punten zouden niet afgetrokken worden, maar degene die tijdens de basisopleiding geen fluitje, overall en attachékoffertje ontvangen zouden hebben, zouden 6000 punten bij krijgen. We gaan dit nagaan.
De vaststelling der draagprofielen voor het geheel van de personeelsleden van de federale politie zal behandeld worden op 23 augustus 2002. Inzake het uniform van de hulpagenten wil de overheid het dezelfde kleur geven als de andere personeelsleden maar dan wel onderscheid maken in de tekens en eventueel in de kepie.
Er zal een polo komen voor het geheel van de personeelsleden (ook hulpkader). De vermelding Politie op de achterzijde van de blouson zal blijven en dit om reden van zichtbaarheid voor de bevolking. Het VSOA vindt dit geen goed idee daar wij vrezen dat wij grote schietschijven gaan worden en vraagt het advies van de directeur van de commissie veiligheid en bescherming op het werk. Deze ziet geen bezwaar.
Inzake de vareuse is de overheid van mening dat dit onnuttig is om deze uit te bereiden naar het geheel van de personeelsleden. Het is wel voorzien voor de officieren omwille van de representatie. Het is onhandig voor het dagelijks gebruik op het terrein. De overheid wil het niet verbieden en stelt de keuze vrij, maar dan wel op kosten van het personeelslid (hulp, basis en middenkader). Men kan het niet verplichten.
Indien de korpschef het toch oplegt, is het ten koste van de zone (aankoop en onderhoud).
De overheid zal dit in een tekst inschrijven.

7. Mobiliteit
Inzake de mobiliteit hebben we de wantoestanden bij de overheid aangeklaagd. De overheid verwijst de overheid naar het verschijnen van een circulaire GPI 15 bis en een infonieuws. Hierin worden de regels nog eens duidelijk uitgelegd aan de zones. De overheid zal ook de provincie-gouverneurs aanschrijven om bij de gemeenten tussen te komen.
Voor ons gaat dit niet ver genoeg. Punt zal maandag behandeld worden.
Er is een wijziging bij de overtallige zones Aarlen wordt overtallig terwijl Eupen dit niet meer is. Ook nog drie andere zones worden overtallig. Zal volgende week in Staatsblad verschijnen.