Categories
Onderhandelingscomité

OCP 78/3 : 15 juli 2002

1) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie


Dhr Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, opent de vergadering.
Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
Het vakbondsfront geeft een overzicht van de stakingsaanzegging. De aanzegging bevat 7 punten.
1. Niet correcte uitbetalingen
2. Copernicuspremie ook voor operationeel kader
3. Werking GPI
4. Informatieverstrekking aan het CALOG inzake statutariseringsexamen
5. Rechten van specifieke personeelsgroepen van het Calog.
6. Pensioensregeling
7. systematische uitholling van het eenheidsstatuut.

1. Dit punt heeft voornamelijk betrekking op de leden van de ex GemPol. De minister verzekert ons dat iedereen in de toekomst correct betaald zal worden. In de maand juni heeft er een vergadering plaats gehad met de verenigingen van steden en gemeenten waar duidelijk werd gevraagd het statuut toe te passen. Indien niet zal een regeringscommissaris naar de zone gestuurd worden. Volgens het GPI zijn 148 zones in orde met de gegevens en zijn een 40 tal zones niet in orde zodat GPI niet tot betaling kan overgaan.
We steunen het initiatief van de overheid, maar dit dient dan wel toegepast te worden. Wij zijn het beu om te wachten en eisen dan ook dat iedereen voor 2002 correct zou uitbetaald worden en dit ten laatste op 01 september 2002. De regering dient degene die de centen kregen, dwingen om te betalen.
De regering heeft, volgens haar, reeds verschillende stappen ondernomen om de zones te sensibiliseren.
De federale overheid zal zones die op 15 september nog geen 100 % uitbetalen onder toezicht stellen.
De vakbonden vragen aan GPI een lijst van de zones die nog niet in orde zijn.
De vakbonden vragen ook dat iedereen weddefiches zou ontvangen zodat ze toch een zekere controle hebben over wat ze krijgen.
De regering heeft geen ander wettelijk middel om de zones te dwingen om correct te betalen dan ze onder toezicht te plaatsen. Ze gaan dit doen vanaf 15 september (toepassing van artikel 89 van de Wet op de geïntegreerde Politie).

2. Copernicuspremie
Wij vragen ook de toepassing voor her operationeel kader.
Minister Vandenbossche schets de oorsprong van deze premie. Voor de politiefunctionarissen is deze discussie op een andere manier gevoerd. Tijdens de onderhandeling over de nieuwe barema’s werd beslist om een andere regeling uit te werken die los staat van het openbaar ambt.
De regering wil niet discussiëren over dit punt.
De premie is voor alle leden van het Calog ongeacht in welk statuut zij zich bevinden. Dit zal in het protocol ingeschreven worden.
Het voorstel dat de overheid verleden vrijdag en de week daar voren heeft gedaan inzake de 65% die de politiefunctionarissen zouden krijgen bestaat volgens Vandenbossche niet. Degene die dit voorstel gedaan hebben hadden geen mandaat.

3. Werking GPI
GPI zal versterkt worden en wil zo snel mogelijk overgaan tot de regularisaties van 2001. Volgens GPI zou men hiermee nog in 2002 kunnen beginnen.

4. Informatieverstrekking aan het CALOG inzake statutariseringsexamen en dit in uitvoering van de afgesloten akkoorden +

5. Rechten van specifieke personeelsgroepen van het CALOG
Alles is getekend en zal verspreid worden.
CCOD herinnert de minister aan de afspraken waarbij een contactueel (zelfs een contract met bepaalde duur), mits gunstige rangschikking, na een examen statutair kan worden.
Na een korte pauze beslist de regering dat dit inderdaad kan. Een contractueel personeelslid met een contract van bepaalde duur kan meedoen en statutair worden mits hij gunstig gerangschikt is. Hij neemt dan de plaats in van één van de 150 die extra statutair kunnen worden. Dit geldt ook voor de deeltijdse. Wat met de GESCO’s. Deze werken reeds lang voor de politie en kunnen nog altijd niet statutair worden. Hier is nog niets voorzien.
Het VSOA vraagt zich af waar de OT’s blijven. We weten nog van niets en het is zeer moeilijk om ergens over te spreken waar we niets van weten. Zolang er geen OT’s zijn, kan de overheid doen wat ze willen. Voor het VSOA is het onontbeerlijk dat de OT’s gekend zijn.

6. Pensioensregeling
Het belangt de ex rijkswachters aan die voor hun indiensttreding gewerkt hebben in een andere dienst van het openbare ambt. Het pensioen voor deze jaren zouden ze pas op 58 jaar krijgen. Dit heeft een impact op het pensioensbedrag. Dit punt werd reeds behandeld op het OCP en er werd een goede oplossing gevonden. Dit is echter nog nergens in een officiële tekst te vinden. We wachten op concrete teksten. Wij vragen de beslissing van pensioenen die we te horen kregen op te nemen in het protocol zodat de oplossing officieel wordt. De overheid zal dit in het protocol opnemen. Indien er problemen zijn, zullen de vakbonden dadelijk geconsulteerd worden.

7. Uitholling van het eenheidsstatuut
Dit onderdeel bevat onder meer het niet toekennen van de brugdagen. Sommige zones hebben het wel toegestaan, terwijl andere niet. Dit is geen eenheidsstatuut meer. Ook de regeling van de twee bijkomende reglementaire feestdagen is niet volgens het statuut.
Ook de mobiliteit trekt op niets. De lokale overheden doen wat ze willen. Vele krijgen te horen dat ze te oud zijn, dat ze geen ervaring hebben….. De depolitisering is ver weg.
Na een pauze komt het vakbondsfront tot de volgende conclusies:
Het vakbondsfront handhaaft haar stakingsaanzegging voor de volgende redenen:
Wij eisen dat :
Iedereen aan 100 % betaald tegen 01/09/02 .
Copernicuspremie ook voor het operationeel kader
Verbeterde werking van het sociaal secretariaat
Protocol inzake statutariseringsexamen dient te verschijnen en de OT’s dienen bekend gemaakt te worden.
Inzake de pensioenen willen we een geschreven verbintenis vanwege alle betrokken partijen;
Toepassing van het eenheidsstatuut.
De overheid is niet op onze eisen ingegaan. Wij zullen hierover een persconferentie organiseren die zal plaatsvinden morgen, 16 juli om 15.00 Hr. De tekst van deze persmededeling zal beschikbaar worden gesteld vanaf woensdag 17 juli.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 78 : 05 juli 2002

1) Stakingsaanzegging VSOA politiezone Vlas (Kortrijk)
2) Stakingsaanzegging CCOD politiezone Lessines
3) Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie
4) Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie
5) Brugdagen openbaar ambt als statutair recht
6) Omzendbrief GPI betreffende de externe opleidingen in de politiediensten
7) Herziening van de verdeling van de officiers in de gerechtelijke arrondissementele diensten tussen de voormalige leden van de gerechtelijke politie en BOB’s
8) Reflectie over de bijzondere situatie van de laureaten examen 2D van de gerechtelijke politie, voormalige eerste opperwachtmeesters in bezit van brevet adjudant alsook bepaalde leden van de gemeentepolitie titularis van het brevet officier
9) Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR


Dhr Koekelberg zit, bij afwezigheid van Dhr Duchatelet, de vergadering voor.

1. Stakingsaanzegging VSOA politiezone Vlas (Kortrijk)
Het VSOA geeft uitleg bij de stakingsaanzegging. Het gaat over het niet uitbetalen van achterstallen, nog geen kennisgeving inzake de nominatieven lijst met de namen van de rechthebbenden voor het bekomen van zekere toelagen en/of vergoedingen, over de niet naleving van het syndicaal statuut, overdracht van min uren op het einde van de periode. Gedetailleerd overzicht inzake de dagen verlof 2001 of overuren 2001 werd beloofd, maar is er nog niet. De personeelsleden hebben andere gegevens dan de lokale overheid.
De lokale overheid vertegenwoordigd door Dhr Declercq geeft uitleg. De plek om deze punten te behandelen is het BOC. De punten die vandaag worden aangebracht zijn maar bijzaak. De lokale overheid vindt dat de nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront de hoofdzaak is en niet deze kleine puntjes. De lokale overheid vindt de aanzegging niet terecht en geeft punt per punt een overzicht. Alleen het punt voor het laattijdig opsturen van de verslagen BOC kan de overheid het VSOA gelijk geven. De lokale overheid vraagt het VSOA haar aanzegging in te trekken om zo de punten op het BOC te bespreken.
Het CCOD vraagt het sociaal secretariaat de stand van zaken voor Kortrijk. De wedde worden correct uitbetaald.
Er wordt besloten een BOC te organiseren op 19 juli 2002 met op de dagorde de punten die door het VSOA aangebracht werden. Ook vraagt het VSOA voortaan af te zien van zekere geschriften op de site van de zone waar onze afgevaardigden als leugenaars afgeschilderd worden. Stakingsaanzegging wordt opgeschort tot de vergadering BOC.

2. Stakingsaanzegging CCOD politiezone Lessines
Dit punt werd door het CCOD op de dagorde gezet. Het gaat over het niet correct betalen, over het niet respecteren van de mammoet inzake de arbeidstijdregeling wegens personeelsgebrek, gebrek aan materiaal om te kunnen werken. Ook de vergaderingen BOC zijn om te lachen. Men heeft slechts één uur beschikbaar om te vergaderen.
VSOA vindt dat een goed lokaal overleg ver-schillende problemen kan oplossen.
Het CCOD vindt dat er niet genoeg garanties gegeven zijn en ze behoudt derhalve haar aanzegging. Ze zal een BOC aanvragen.
Het VSOA en het ACOD treden het CCOD bij.
Het BOC vindt plaats op 23 juli 2002.

3. Nationale stakingsaanzegging ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het geheel van de geïntegreerde politie.
Punt 6 van deze aanzegging inzake de pensioenen wordt ingetrokken daar dit verleden week in orde gebracht werd.
Er wordt overgegaan tot een opsomming van de punten in de stakingsaanzegging. We gaan nog geen discussie ten gronde doen.
Na een korte pauze neemt het gemeenschappelijk vakbondsfront akte dat het punt zoals wettelijk
voorzien reeds geopend werd, maar vindt het wenselijk dit te verdagen naar volgende week en dit als enig agendapunt. De overheid gaat hiermee akkoord.

4. Problematiek van het vakantiegeld voor het personeel van de geïntegreerde politie (copernicuspremie).
Begroting zou vanaf 2003 65% willen toekennen aan het operationeel kader (hulp en basiskader), in 2004 voor middenkader en 2005 voor officierenkader. Er dient echter een mechanisme voorzien te worden dat niemand hierdoor minder vakantiegeld zou hebben als nu. Dit is voor de vakbonden niet aanvaardbaar. VSOA vraagt hetgeen voorzien is voor de militairen (82% nu en daarna 92%). Dit punt zal nog behandeld worden tijdens de nationale stakingsaanzegging.

5. Brugdagen openbaar ambt als statutair recht
De Minister heeft inzake deze brugdagen het argument gebruikt dat hij ze niet zal toekennen om de uniformiteit van het statuut niet te schenden. Volgens ons dient hij ze hiervoor net wel toe te passen. Volgens de vakbonden kan men ze als dienstvrijstellingen toekennen. Er bestaat geen enkele wil van de overheid om dit te realiseren.

6. Omzendbrief GPI betreffende de externe opleidingen in de politiediensten
De Minister wil een circulaire voorleggen aan het OCP inzake de externe opleidingen daar er vele vragen komen uit de lokale zones. De nuttige opleidingen zouden volledig in rekening gebracht worden terwijl de niet nuttig geachte opleidingen geen aanleiding zouden geven tot enige terugbetalingen. Er zal een kleine lijst opgesteld worden met hierin de nuttig geachte opleidingen. De andere opleidingen dienen door de lokale overheden bekeken te worden indien ze nuttig zijn of niet.
De vakbonden kunnen zich mits wijzigingen akkoord verklaren.

7. Herziening van de verdeling van de officiers in de gerechtelijke diensten arrondissement tussen de voormalige leden van de gerechtelijke politie en BOB’s
Evaluatie in 2005 (gelinkt aan punt 8).

8. Reflectie over de bijzondere situatie van de laureaten examen 2D van de gerechtelijke politie, voormalige eerste opperwachtmeesters in bezit van brevet adjudant alsook bepaalde leden van de gemeentepolitie titularis van het brevet officier.
De overheid heeft hier een nieuw voorstel uitgewerkt. Al de hierboven vernoemde categorieën zouden naar O2 doorstromen na de huidige M7 en M7 bis en dit onder dezelfde modaliteiten. Deze kandidaten zijn niet meer onderworpen aan een selectie met betrekking tot de vorming maar wel aan een selectie inzake de mobiliteit.
Hierdoor komt de M6 in concurrentie met deze personeelsleden. Voor de gebrevetteerden in het basiskader is er door de overheid niets voorzien.
Het VSOA wil een tegenvoorstel uitwerken daar wij vinden dat deze discussie uitgebreid dient te worden naar het geheel van de gebrevetteerden.
De overheid schort dit punt op en zou de discussie terug openen in 2005.

9. Toekenning van een toelage aan bepaalde personeelsleden van de DAR
De Ministerraad heeft beslist een toelage te geven aan de personeelsleden van de DAR ter compensatie van het onregelmatige werk. Volgend jaar zijn er verschillende Europese toppen te Brussel. Het is in het kader van deze discussies dat de premie toegekend wordt. Het gaat om de nabijheidstoelage (alleen basiskader). De vakbonden vragen om de premie anders te noemen zodat iedereen er van kan genieten.
Zal later nog besproken worden.
VSOA merkt op dat verschillende engagementen door de overheid genomen tijdens het HOC niet nageleefd worden. De overheid gaat dit nakijken.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 70 : 06 mei 2002

1) Brugdagen 2002
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure/Nalinnes/Motigny-le-Tilleul/Thui


De Voorzitter opent de vergadering en geeft volgende algemene inlichtingen:
Wanneer de zones in plaatsgesteld zijn en alle gegevens correct hebben overgemaakt, neemt GPI de betalingen over. De Minister van Binnenlandse zaken heeft hierover een brief geschreven naar de zones.
VSOA merkt op dat de zone Geel alles heeft overgemaakt (het gaat om de betalingen van de toelagen en vergoedingen voor de leden van de ex-rijkswacht), maar GPI zou gezegd hebben dat Geel nog niet in het systeem zit. Nochtans zouden alle gegevens op 03 april aangetekend overgemaakt zijn aan GPI. GPI gaat dit nakijken.
Volgende OHC:

1. Brugdagen 2002
De uitleg van de overheid is dat er in ons statuut genoeg voorzien is om deze brugdagen op te vangen. De dienst mag georganiseerd worden zoals op een zondag.De Minister heeft hieromtrent een schrijven hierover gericht aan de Directeur Generaal Personeel.
Opmerking VSOA: De brief draagt geen handtekening van de Minister. Antwoord: de overheid zegt wel te beschikken over een getekend exemplaar.
Ook wordt het gegeven van de discrepantie gehanteerd. De Minister zou deze lokaal niet kunnen opleggen. VSOA reageert hierop dat men ze daarom wel dient toe te kennen daar sommige zones (en deze wensen wij te feliciteren) deze twee dagen wel toekennen aan hun personeel.
Het VSOA eist dat deze twee brugdagen toegekend worden aan alle leden van de geïntegreerde politie om zo iedereen op gelijke voet te behandelen.
De overheid weigert om haar standpunt te herzien.
Het initiële voorstel om deze dagen niet toe te kennen zou van begroting komen.
Alle vakbonden kunnen zich niet akkoord verklaren met de stelling van de overheid. De overheid blijft evenwel op haar standpunt.

2. Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Gerpinnes/Ham s. Heure-Nalinnes/ Montigny-le-Tilleul/Thuin.
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en het niet naleven van de syndicale wet inzake het lokale overleg.
De problemen inzake de betaling zou zich voordoen in twee van de vier gemeenten die de zone samenstellen, nl: Montigny en Thuin.
De burgemeester – voorzitter politiecollege – geeft uitleg. De betalingen gebeuren vandaag aan 100%. De weekend en nacht uren van de eerste trimester van 2002 zijn uitbetaald.
In Montigny en Thuin worden de overuren nog altijd betaald volgens de toestand voor 01/04/01. Het overleg met de vakbonden dient te gebeuren.
Volgens de burgemeester was er vandaag een overleg voorzien, maar werd dit geannuleerd om deze stakingsaanzegging te kunnen behandelen.
Het VSOA schort haar aanzegging op.

3. Mededelingen
*Het CCOD en VSOA dient tegen ontvangst een stakingsaanzegging in voor de zone Erpe-Mere.
*Inzake de retroactiviteit van de baaldagen kan het nooit dat het personeelslid hiervoor verlof dienen af te geven. VSOA haalt zone Maaseik aan waar dit gebeurde.
De overheid bevestigt dat men inderdaad nooit verlof kan afnemen om minuren te compenseren De overheid gaat hierover een nota opmaken.
*VSOA vraagt waarom er 6000 punten worden afgetrokken bij de mensen die overgegaan zijn van de federale politie naar de lokale politie en dit voor het fluitje, de Delsey aktetas en de overall.
In vergelijking met wat een kepie kost, is het koffertje (wat we niet gevraagd hebben) een dure aangelegenheid. VSOA vraagt de afschaffing van deze maatregel, zoniet komen we al ons materiaal hier in de generale staf deponeren. In de wet staat namelijk dat het materiaal bij overgang naar de lokale , lokaal bezit worden.
Wij wensen vrij over onze punten te beschikken en niet opgezadeld te worden met uitgave van punten voor hetgeen we niet gevraagd hebben.
*VSOA vraagt wanneer we gaan onderhandelen inzake het vakantiegeld. In Comité A werd gezegd dat dit verwezen werd naar de sector-comités. Deze onderhandeling komt eraan. Het KB dient nog getekend te worden.
Blijkbaar wil de overheid de geïntegreerde politie uit de regeling houden maar zit zij met een probleem van de automatische koppeling tussen het statuut GIP en de regeling van toepassing voor het openbaar ambt inzake het vakantiegeld. Daarom zal de overheid een Copernicuspremie voorstellen aan de leden van het openbare ambt. Deze zou dan niet worden toegekend aan de leden van de GIP.
Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op 22 mei op basis van de huidige regeling.
*Calog personeel dat contractueel werkt en waarvor het niet voorzien is, verplichten in het weekend te komen werken: kan dit of niet ? De overheid zegt dat dit niet kan en zal dit op papier zetten.
*Bij de eerst mobiliteit die nu uitgekomen is, is het criteria anciënniteit niet voorzien. DGP gaat dit nakijken.
*Binnen de lokale politie is er binnen de zone permutatie of interne mobiliteit mogelijk. Wij vragen dit ook voor de federale politie. Dit is mogelijk binnen dezelfde directies. De overheid gaat een regeling uitwerken. Ook binnen de posten van de PVE binnen dezelfde provincie zou dit mogelijk zijn.
Wij vragen om dit duidelijk op papier te zetten.
*De OT van de federale politie zal weldra bekend zijn.

Categories
Onderhandelingscomité

OCP 69 : 26 april 2002

1) Toelichting Situatie omzendbrief ZPZ 16 Bis door het sociaal secretariaat
2) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
3) Bepalingen programmawet 2002
4) Stakingsaanzegging ACOD Lokale politie Seraing-Neupré


De Voorzitter opent de vergadering.

1. Toelichting situatie omzendbrief ZPZ 16 bis door het sociaal secretariaat
De uiteenzetting gaat over de wedde en de achterstanden van de wedden. De verantwoordelijke van het sociaal secretariaat geeft een uiteenzetting van de werking. De wettelijke basis is de wet op de geïntegreerde politie. Nemen de berekeningen over van 589 gemeenten. De gegevens werden aan de gemeenten (of aan de sociale secretariaten waar ze toen mee werkten) gevraagd in mei 2001. De communicatie loopt soms zeer stroef met de gemeentelijke overheden. De timing die realistisch is, is dat 25 tot 30 zones per maand in orde zijn. Indien deze timing aangehouden wordt, zal het oktober/november zijn eer alle zones in orde zijn.
De regularisaties voor 2002 dienen in het jaar 2002 te gebeuren maar is afhankelijk van verschillende externe factoren zoals vooral de kwaliteit van de gegevens die ze krijgen van de gemeenten. Daarna zal men pas beginnen met de regularisties van 2001.
De vooruitgang vanaf mei is te zien op het internet op www.infozone.be . Deze site is zeer interessant voor de afgevaardigden om te raadplegen.
Het VSOA vindt het schrijnend dat het personeel weer eens afhankelijk is van de goodwill van de lokale overheid en hier weer eens het slachtoffer is. Het zou aangenaam zijn moest het sociaal secretariaat hier om de die maanden verslag komen uitbrengen van de vooruitgang.

2 Stakingsaanzegging VSOA Politiezone Charleroi
Het VSOA geeft uitleg waarom deze stakingsaanzegging werd ingediend. Het betreft het niet betalen van wedde en vergoedingen volgens de mammoet en over de nieuwe syndicale wet inzake het lokale overleg.
Volgens de lokale overheid wordt het overleg wel gevoerd. Het is inderdaad zo dat voor één punt dit niet werd gedaan. VSOA vindt dat hiervoor wel degelijk een BOC samengeroepen diende te worden en hoopt dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.
Inzake het niet naleven van de mammoet voor de betalingen oordeelt de lokale overheid dat zij de nodige stappen ondernomen hebben om alles in orde te brengen. De gegevens werden overgemaakt aan het GPI. Alles zou eind mei in orde zijn voor de betalingen van juni.
Op het volgende BOC op 03 mei 2002 zal er een punt worden ingeschreven op de dagorde met uitleg wat en wanneer er uitbetaald wordt.
Het VSOA schort haar aanzegging op tot na het BOC van 03 mei 2002.
De andere vakbonden kunnen geen steun verlenen aan de ingediende stakingsaanzegging.

3. Bepalingen programmawet 2002
Artikel A geeft de Caloggers de kans om te beschikken over een termijn van drie maanden om te opteren voor het behoud van hun oorspronkelijke rechtspositie.
Begindatum voor deze drie maanden is de eerste van de maand volgende op de maand dat de zone gepubliceerd wordt in het Staatsblad. VSOA akkoord.
Artikel B geeft de kans aan politiepersoneel om terug opgenomen te worden in het korps zoals reeds voorzien was bij de ex rijkswacht. Bij de ex gemeentepolitie was dit niet voorzien. Dit is op individuele vraag. VSOA akkoord
VSOA vraagt dat dit artikel nooit gebruikt kan worden om een tekort aan Caloggers op langere termijn op te vangen. Deze oplossing kan voor de overheid goedkoper zijn dan hun Calog korps aan te vullen. De overheid geeft de garantie dat de ambtenaar titularis blijft van zijn/haar ambt en het is gelimiteerd in tijd van 6 maanden.
Artikel C : beoogt de verhoging van het aantal officieren van bestuurlijke politie bij de aangestelde commissarissen. Dit om de dienst efficiënter en rationeler te kunnen regelen.
Voor het VSOA geeft dit artikel niet genoeg garanties en kan hier haar akkoord niet geven. Dit dient besproken te worden in het Comité C.
De overheid komt hier later op terug.
Wij willen niet dat dit tweederangs aangestelde officieren worden.
Artikel I: Handelt over de tweetaligheid daar waar die vereist is. De personeelsleden hebben 5 jaren om zich in regel te stellen. In deze vijf jaar kunnen ze hun functie niet verliezen. VSOA vraagt dan wel faciliteiten te voorzien binnen deze vijf jaren zodat de personeelsleden zich kunnen scholen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.
De overheid beraadt zich over dit artikel.
Artikel D: Dit artikel handelt over de indexbevriezing tot en met 31 december 2003 voor de toelagen en vergoedingen. De overheid overhandigd een lijst met alle vergoedingen en toelagen die hieronder vallen.
Het VSOA kan hier niet mee akkoord gaan.
Artikel J: logische aanpassing. Geen probleem VSOA.
Artikel E: Technisch artikel
VSOA akkoord
Algemeen standpunt VSOA : gedeeltelijk akkoord behalve art D en H niet akkoord en een bemerking over laatste paragrafe I
Artikel F: wijzigt de tuchtwet van 13 mei 1999. Het gaat om de verlenging van de termijn van 15 dagen waar over de hogere tuchtoverheid beschikt om alles te onderzoeken en te beslissen. De vakbonden eisen dan een andere termijn die nu niet meer voorzien is.
ACOD akkoord behalve D
NSPV: akkoord met alles
CCOD : Akkoord met uitzondering D van H
De overheid is bereid om een maximum termijn van 90 kalenderdagen te voorzien.
VSOA akkoord vermits dit ook in het voordeel van een betrokken personeelslid kan spelen.

4. Stakingsaanzegging ACOD zone Seraing-Neupré
Handelt over niet correcte betalingen.
Artikel G: handelt over de benoemingen van hulpagenten die in dienst zijn genomen bij arbeidsovereenkomst. Hier was geen procedure tot benoeming voorzien. De Koning kan nu de modaliteiten vaststellen volgens dewelke deze benoeming kan gebeuren.
Akkoord VSOA
Artikel H: voorziet dat men tijdelijk en uitzonderlijk nog een beroep kan doen op de gemeentelijke administratie wanneer de situatie dit vereist.
Op lokaal niveau was er vanmorgen een BOC. Er is een akkoord over het jaar 2002, maar niet over de achterstallen 2001. Het ACOD schort de stakingsaanzegging op. VSOA is akkoord.

5. Mededelingen
VSOA overhandigt tegen ontvangstbewijs een stakingsaanzegging voor de zone Turnhout aan de verantwoordelijke over-heid. De lokale overheid geeft geen compensatoire verlofdag wanneer men op een feestdag werkt en beschouwt alle gebouwen van de zone als één gebouw.
————-
VSOA vraagt, naar aanleiding van een vraag van een afgevaardigde, indien men in het kader van de mobiliteit naar een selectie of een interview moet gaan, dit als dienst beschouwd wordt. Dit wordt niet als dienst beschouwd. Enkel de verplaatsing valt onder de regeling van de dienst of verlof te nemen wat NIET geweigerd mag worden.
Het personeelslid heeft een maand de tijd om te beslissen of hij al dan niet naar een zone gaat waar hij aangeworven is.
VSOA vraagt om aan de lokale overheden duidelijk te laten weten dat er sommige personeelsleden die om een of andere redenen voorrang genieten. (bv exedentaire zone, voorrang voor hen die komen uit een oud statuut ten opzichte van de nieuw aangeworvenen…). DGP zal een nota bijvoegen aan de mobiliteitsdossiers die aan de zones overgemaakt worden.
————-
VSOA vraagt waar geschreven staat dat een arts die aangenomen geneesheer voor een zone wil worden woonachtig en zijn praktijk in de zone dient te hebben.
Antwoord: Hij dient enkel zijn praktijk in de zone te hebben, niet woonachtig.
———–
VSOA vraagt DGP om tussen te komen in
PVE Namen waar het de syndicaten verboden is berichten uit te hangen. DGP gaat dit doen.
—————
De regeling inzake de nachturen naar aanleiding van protocol 57, 57/1 en 63 vangt aan vanaf juni 2002.
——————-
De brugdagen die de Min van ambtenarenzaken toekent aan de ambtenaren zijn niet van toepassing voor de geïntegreerde politie. Dit is tenminste het standpunt van de overheid, doch dit dient nog te worden onderhandeld.
—————–
Uitbetaling van het vakantiegeld stelt geen problemen. DGP gaat nota maken met de datum.