Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Pensioenhervorming : aanvulling op ons bericht van 16/02/2012

art1

Men moet goed onthouden dat we spreken over een algemeen kader dat in een wet gegoten werd en reeds gepubliceerd is.

Daar de wet reeds gepubliceerd is, kan de inhoud slechts geamendeerd worden door eventuele opmerkingen van het Grondwettelijk Hof. Over deze tekst zal er dus geen enkele onderhandeling meer zijn, en heeft er ook nooit een onderhandeling plaatsgevonden.

Het moet zonder trots toch gezegd worden : de uitzondering voor de geïntegreerde politie wat betreft de gevolgen van deze wet zijn deels te wijten aan onze onmiddellijke reactie toen de tekst werd onthuld in het technisch Comité A rond 15 december. Spijtig genoeg werd in tussentijd, door verschillende invloeden, het criterium – om te bepalen wie van de geïntegreerde politie effectief uitgesloten zou zijn van de effecten van de hervorming – gewijzigd in de “preferentiële leeftijd”.

In de technische discussie, met als doel de opmaak van de uitvoeringsteksten, die plaats heeft gehad in een technisch en informeel Comité A hebben wij geprobeerd om een aantal dingen te verduidelijken teneinde de belangen te verdedigen voor alle leden van de sector politie. Maar dat is niet gemakkelijk geweest tot 16 februari aangezien we tot dan geen enkele tekst hadden ontvangen, en wat we toen in handen kregen was slechts een onvolledig overzicht ….

We moeten nu wachten op de ontwerpteksten van de koninklijke besluiten die aan het Comité A formeel dienen voorgelegd vóór 1 mei.

Voor het ogenblik zijn de officieren van de ex-gemeentepolitie en deze van de exgerechtelijke politie niet opgenomen in de uitzonderingen, maar ze zijn niet alleen ! De toekomst van de collega’s die sociale promotie hebben gemaakt of zullen maken is niet duidelijk alsook de situatie van de personeelsleden die een « geassimileerde sociale promotie » maakten zoals daar zijn de Rode Loper, Oranje Loper … Het is dan ook ongepast om te zeggen dat het eens te meer de jongens zijn van de gemeentepolitie of de gerechtelijke politie die gestraft worden » zoals men kon lezen in een tract van een andere organisatie. Dit is pure demagogie. We moeten eerlijk genoeg zijn en de dingen zeggen zoals ze zijn : op bijna 50.000 leden van de geïntegreerde politie zijn er ongeveer 40.000 (waarvan 38.000 Ops) met zekerheid uitgesloten van de gevolgen van deze pensioenhervorming ; blijven dus 10.000 personen (waarvan 2.000 Ops) … afkomstig van diverse korpsen die niet (of niet blijken) uitgesloten van de gevolgen van deze wet om diverse redenen die door iedereen binnen onze sector als oneerlijk bestempeld worden.

Het is ook om deze reden dat we hen niet laten vallen en we hun belangen blijven verdedigen in de actuele moeilijke omstandigheden waarbij de regering elke onderhandeling weigert. Daarom moeten we elke vorm van demagogie vermijden.

Zo pleiten wij voor de in plaatstelling van alternatieve maatregelen voor deze mensen in het kader van de eindeloopbaan, zoals het verlof voorafgaand aan het pensioen… want dat is alles wat we kunnen doen als vakbond (de wet is gepubliceerd) … en dat is in het belang van alle betrokkenen. Stel je voor : in plaats van op pensioen te gaan op 60 jaar met misschien minder dan 75% van de referentiewedde, zouden zij vertrekken met 80% tussen 60 en 62 jaar waarbij deze periode ook aanneembaar zou zijn voor het pensioen officieel genomen op 62 jaar! Dat is geen klein bier!

Het is waar dat dit nog geen uitgemaakte zaak is, want er zijn twee mogelijke valkuilen : de marges van de budgetten en de lokale overheden. Ook daarin moeten we eerlijk zijn.

Dit is het mandaat dat ons is gegeven door het Nationaal Comité en het is in die richting dat we zullen gaan door een debat te vragen over dit onderwerp in het onderhandelingscomité voor de politiediensten.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal Ondervoorzitter

 

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Pensioenhervorming : toestand op 16-2-2012

art2

Pensioenhervorming

Voorlopig standpunt van de regering voorgelegd aan de werkgroep pensioenen van het Comité A op donderdag 16-2-2012

De regering heeft woensdagavond zijn standpunt bepaald rekening houdend met de opmerkingen van de vakbonden tijdens de voorgaande vergaderingen. Voor het eerst sinds begin dit jaar heeft de overheid ons een tekst voorgelegd in wat lijkt op een overleg, maar zeker nog geen onderhandeling. Het betreft een nota « overzicht van de nieuwe maatregelen inzake pensioenen in de openbare sector ». Deze nota regelt niet alles en bepaalde punten dienen nog aan regeringsonderhandelingen te worden onderworpen. Volgende week heeft een nieuwe vergadering plaats om de laatste pijnpunten voor te leggen.

Voor de sector politie zijn er enkele wijzigingen in positieve maar ook in negatieve zin.

Positief

Voor de niet-officieren van het operationeel kader (agenten, basiskader en middenkader) blijft de preferentiële leeftijd van 58 en de conditie van de 20 pensioenaanspraakmakende dienstjaren, zonder diplomabonificatie, behouden.

Een overgangsmaatregel voorziet dat wie voor of tijdens de overgangsperiode (2013-2016) op een of ander moment voldoet aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, deze mogelijkheid behoudt ongeacht welke zijn latere aanvangsdatum van pensioen is.

Deze garantie blijft geldig ook na de overgang naar een andere categorie van personeel, bijvoorbeeld de overgang naar een hoger kader. De nota preciseert echter niet of het recente, oude of toekomstige overgangen zijn.

Een andere overgangsmaatregel voor de ambtenaren die onder het algemeen stelsel vallen voorziet erin dat wie zich in 2012 in het oude stelsel op 1,2 of 3 jaar van zijn vervroegd pensioen bevindt, dat het aantal jaar bijkomend te werken beperkt wordt tot 2 jaar en hij dus geen 3,4 of 5 jaar langer zal moeten werken.

Negatief

Het Calog personeel en de officieren van het operationeel kader waarvoor er geen preferentiële leeftijd bestaat vallen onder de algemene regel.

Voor de ambtenaren waarvan het pensioen op een preferentieel tantième berekend wordt, zijn er uitzonderingen op de algemeen regel en de andere regels inzake de voorwaarden inzake loopbaan en leeftijd. De minimumleeftijd gaat van 60 jaar en 6 maand in 2013 naar 62 jaar in 2016, de loopbaanvoorwaarde gaat van 31 jaar en 8 maand in 2013 naar 38 jaar en 4 maand in 2022 en de uitzonderingen voor lange loopbaan gaan van 60 jaar indien loopbaan van 33 jaar en 4 maand in 2013 naar 60 jaar indien loopbaan van 40 jaar in 2022 en van 61 jaar indien loopbaan van 34 jaar en 2 maand in 2016 naar 61 jaar indien loopbaan van 39 jaar en 2 maand in 2022. Wanneer het aantal loopbaanjaren nodig voor het bekomen van een vervroegd pensioen gelijk is aan het aantal dienstjaar nodig voor een volledig pensioen, en dit vanaf 2021, zal er een evaluatie gebeuren om te beslissen of men eventueel in aanmerking komt indien de voorwarden voor de volledige loopbaan is vervuld.

Voor de categorie van officieren die niet uit de ex-rijkswacht voortkomen en die zich benadeeld voelen hebben we een voorstel ingediend en verdedigd maar het werd afgewezen. Het is nu duidelijk dat de oplossing voor deze categorie niet zal komen uit een wijziging van deze wet, maar eerder in statutaire wijzigingen einde loopbaan.

Zo hebben we al de uitvoering geëist van het sectoraal akkoord 2009-2011 welke voorziet in een « one shot » voor deze officieren. Wij gaan onmiddellijk ons eisenbundel voor het sectoraal akkoord 2012-2013 aanpassen door het toevoegen van een specifiek en prioritair punt waarbij we een structurele oplossing eisen betreffende de eindeloopbaan van deze categorie door bijvoorbeeld een verlof voorafgaand aan het pensioen met een wachtgeld van 80% en tellend voor de pensioenberekening.

Loopbaanonderbreking

Vanaf 1-1-2012 blijven er slechts 60 maand die in aanmerking komen voor het pensioen voor personeelsleden jonger dan 55 jaar. Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan men van 120 maand extra genieten waardoor de aanneembare periodes worden verhoogd tot 180 maand. De thematische loopbaanonderbrekingen blijven eveneens toegankelijk en zijn aanneembaar bovenop de hiervoor vermelde termijnen.

De vrijwillige vierdagenweek en de halftijds vervroegde uittreding worden terug ingevoerd. De begunstigden verkrijgen dezelfde premies als voorheen (108,43 € è 4/5e, 295,99 € è ½). Voor de leeftijd van 55 jaar is het regime van de vrijwillige vierdagenweek slechts mogelijk gedurende 60 maand. Voor de huidige begunstigden, op basis van de wet van 1995, worden de tellers qua duur op nul gezet op 1-1-2012. Na de leeftijd van 55 jaar is het regime van de vrijwillige vierdagenweek of de halftijds vervroegde uittreding mogelijk tot aan de leeftijd van het pensioen (vervroegd of niet). Voor de 4/5e zijn 120 maand (10 jaar) gratis aanneembaar (dit telt dus voor de berekening van het pensioen), voor de ½ tijds zijn slechts 84 maand (7 jaar) gratis aanneembaar, al wat meer is niet.

Referentiewedde, gemiddeld loon.

Voortaan zullen de pensioenen in de overheidssector worden berekend op basis van de laatste 10 jaar. Uitzonderingen : voor de ambtenaren die 50 jaar oud zijn op 1-1-2012 en voor de berekening van het gewaarborgd minimumpensioen zal de berekening op basis van de laatste 5 jaar behouden blijven.

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Pensioen : laten we nog wat geduld hebben !

art1

In onze vorige mededeling hebben wij u geïnformeerd over de situatie op datum van 31 januari.

Wij herhalen nogmaals :  het Comité A (op niveau van de Eerste Minister) is het enige discussieplatform betreffende de pensioenen. Maar gelukkig hebben we daar een technieker zitten, wat ons toeliet reeds heel vroeg (half december) aan de alarmbel te trekken, lang voor onze partners (die door ons werden ingelicht) en onze opwinding heeft een vrijstelling (leeftijd en duur) opgeleverd voor de geïntegreerde politie.

Echter, tussen de wettekst en de toelichting van de wet zijn er tegenstrijdigheden en een gebrek aan duidelijkheid.  Het criterium dat dient voor de vrijstelling (preferentiële leeftijd) leidt tot problemen omdat de personeelsleden van het officierenkader van de ex-gemeentepolitie en de ex-gerechtelijke politie zouden zijn uitgesloten.  Alle andere leden van het operationeel kader, alsook de ex-militairen in het Calog zijn gevrijwaard.

Ook zijn we erin geslaagd om onze partners te overtuigen om ons te steunen bij een voorstel tot oplossing welke op dinsdag 31 januari werd overhandigd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.  Deze tekst is hierbij gevoegd maar is enkel beschikbaar in het Frans (klik hier).

De minister geeft er de voorkeur aan om een eigen alternatief te ontwikkelen. Het is duidelijk dat ze dit met hand en tand verdedigt ten opzichte van haar regeringspartners. Zij die het RTBF nieuws gezien hebben op vrijdag 10 februari hebben duidelijk de tegenstelling tussen haar en de minister van pensioenen gezien.

Sedert maandag 6 februari hebben de zaken een nieuwe wending gekregen toen bleek dat de hervorming van het pensioenstelsel niet de verwachtte besparingen zouden opbrengen die men had verwacht.

En vanaf woensdag 8 februari stellen we vast dat de onderhandelingen in het comité A overgaan in een loopgravenoorlog… door de acties van de brandweerlui die roet in het eten gooit. Hieromtrent heb ik niet de intentie om te oordelen over de gegrondheid van hun acties. Maar de timing en de wijze van deze actie blijken zeer schadelijk voor de belangen van alle personeelsleden van de overheidsdiensten, en die van de sector politie in het bijzonder. Wij hebben een andere opvatting inzake solidariteit en de acties die wij ondernemen hebben geen negatieve invloed op de belangen van de andere categorieën.

Hoe dan ook, we hadden een vergadering van het comité A moeten hebben op donderdag 9 februari in de namiddag doch deze werd tot tweemaal toe uitgesteld om uiteindelijk te worden geannuleerd op vrijdag 10 februari.  De vergadering zal vermoedelijk plaatsvinden op dinsdag 14 februari in de namiddag, misschien …

We moeten dus wachten tot na deze vergadering om u gerust te kunnen stellen, of om een nieuwe strategie te overwegen (het nationaal comité zal de kwestie bespreken op donderdag 16 februari).
Vincent Gilles

Categories
Laatste nieuws Pensioendossier

Info pensioenen

art2

Op 25/01/2012 hadden wij een vergadering – voorafgaand aan het onderhandelingscomité – met de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse zaken en  Justitie samen met de vertegenwoordigers van Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).

De vertegenwoordigers van PDOS hebben duidelijk  de uitzonderingsmaatregelen voor de Politie  bevestigd.  Met die verstande dat het enkel gaat over de personeelscategorieën die onder de preferentiële leeftijdsgrenzen vallen.

Tevens werd er bevestigd dat de 40 jaren regel (zoals vermeld in de wettekst) inderdaad niet van toepassing is op de politie (zoals vermeld in de Memorie van toelichting), voor zover er preferentiële leeftijdsgrenzen van toepassing zijn.  Dit geldt eveneens voor het Calog personeel voor zover ze eveneens deel uitmaken van een preferentiële leeftijdgrens uit een vroeger statuut.
Lees meer icon Tract pensioenen