OCP 128 : 23 juni 2004

1) Monitoring werkzaamheden SSGPI – CDVU
2) Ontwerp KB betreffende BOC Kruidtuin
3) Bescherming van de syndicale afgevaardigden – draagwijdte art 62
4) Ontwerp KB en Ontwerp MB betreffende de functionele opleidingen
5) Ontwerp KB : Voortgezette opleidingen
6) Ontwerp KB : Integratiepremie niveau D


Dhr Duchatelet opent de vergadering. De vertegenwoordiger van de Minister laat zich excuseren wegens ziekte.
We krijgen eerst een overzicht van de stand van zaken van de protocollen. Het KB inzake het vaderschapsverlof is terug met positief advies van begrotingscontrole en dient nu nog naar de Raad van State. Idem voor de integratiepremie niveau D.

1. Monitoring werkzaamheden SSGPI – CDVU
De technieker van de overheid (Dhr Vanderlinden) geeft een overzicht. Er is een personeelstekort bij het CDVU. De minister is op de hoogte en neemt de nodige maatregelen om extra personeel aan te werven.
Er zijn personeelsleden die twee belastingsfiches gekregen hebben. Dit is normaal daar zij gedurende het jaar mutatie gemaakt hebben.
Regularisaties eindejaarspremie 2002 zullen eind deze maand betaald worden..
Inzake de regularisaties 2001 heeft de vereenvoudigde procedure zeker bijgedragen tot een positieve evolutie in de dossiers. Er zijn bij de controle van de inschalingen nog enkele fouten gevonden. Indien iemand te laag ingeschaald werd, zal hij geregulariseerd worden. Indien iemand te hoog ingeschaald werd zal dit dadelijk stopgezet worden en samen met het personeelslid naar een oplossing van terugbetaling gezocht worden. Ook voor andere regularisaties zal men in dezelfde geest gaan werken.
Het probleem dat sommige personeelsleden met de mutualiteiten hadden inzake het RIZIV is opgelost.
Voor problemen met de belastingsfiche 281.10 kan men altijd het helpdesk van SSGPI contacteren.
Voor de regularisaties 2001 werkt het Sociaal Secretariaat niet met de zones, maar met de gemeenten. CDVU dient nog een programma aan te leveren alvorens kan overgegaan worden tot uitbetalen van de gemeenten die reeds in orde zijn.
Lokale overheden kunnen beslissen om tevelen uitbetaald door een verkeerde inschaling niet terug te laten betalen. Het sociaal secretariaat dient men wel in te lichten.

2. Ontwerp KB betreffende BOC Kruidtuin
Dit is op vraag van de vakbonden. Het BOC zal de nr 208 dragen. Na een kleine wijziging wordt dit goedgekeurd. Overal waar de twee entiteiten van de geïntegreerde politie (lokaal en federaal) in hetzelfde gebouw samen zitten kan men overgaan tot de oprichting van een afzonderlijk BOC.

3. Bescherming van de syndicale afgevaardigden – draagwijdte art 62 (KB syndicaal statuut)
Het probleem situeert zich vooral op lokaal vlak. Afgevaardigden maken vaak deel uit van interne verschuivingen naar aanleiding van hun mandaat. De korpschef passen te pas en te onpas artikel 44 van de WGP toe. Nu komt het meer en meer voor dat een afgevaardigde intern verschoven wordt naar een andere dienst waar hij niet dezelfde voordelen heeft en dit om zijn syndicaal mandaat.
De geest van Art 62 is de afgevaardigde te beschermen als hij aangevallen wordt in zijn mandaat als syndicaal afgevaardigde.
Men kan niet altijd Art 44 gebruiken. De motivatie is hierbij zeer belangrijk.
De overheid gaat hierover een nota maken.

4. Ontwerp KB en Ontwerp MB betreffende de functionele opleidingen
De overheid heeft een lijst met functionele opleidingen opgemaakt.
De tekst wordt vandaag slechts ingeleid en zal nog het voorwerp uitmaken van een grondige discussie zoals onder andere de geldigheid van een brevet van zeven jaar na stopzetting van de uitoefening van de aan het brevet gelinkte betrekkingen of activiteiten.
Ook gaat men drie soorten motards creëren. Dit zijn functionele opleidingen die gericht worden naar specifieke doelen.
Voor ons zijn er zeven functionaliteit waarvoor er functionele premies toegekend worden en die in de Mammoet geregeld zijn. Dit KB en MB laat de weg open om functionele bedieningen te creëren zonder de functionele premies toe te kennen.

5. Ontwerp KB : Voortgezette opleidingen
De baremische opleidingen worden van 60 naar 48 uren gebracht zodat deze opleiding telkens in één dag van 8 uren gegeven zal worden.
De vakbonden gaan hiermee akkoord.

6. Ontwerp KB : Integratiepremie niveau D
Begroting heeft een positief advies gegeven. Het dient nog wel onderhandeld te worden. De vakbonden gaan akkoord.
Dossier zit nu bij de Raad van State.

7. Allerlei
De oude toerustingstukken mogen nog gedragen worden tot 31 december.Het kan niet dat een zone beslist dat men deze nu dient weg te gooien.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..