Categories
Laatste nieuws

Vivaldi heeft geen respect voor de politie

Vooreerst wensen wij alle collega’s bedanken voor de massale aanwezigheid.

Vandaag hadden we na de manifestatie een onderhoud met de premier, de minister van Justitie, en de minister van Binnenlandse Zaken.

M.b.t. de eerdere beloftes rond het geweld tegen de politie, bevestigt deze regering de volgende engagementen:

 • Versnelde doorvoer van de artikelen van het vernieuwde strafwetboek m.b.t. het geweld tegen politie en hulpdiensten.
 • Het zwaarder bestraffen van weerspannigheid, en ook hierover geen zaken meer te seponeren.
 • Het aanstellen van een referentiemagistraat per parket.
 • Het beter bijstaan – zowel administratief als juridisch – van slachtoffers van dit geweld.

De toekomst zal het uitwijzen wat men daar werkelijk in de praktijk zal van uitvoeren…

M.b.t. het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling:

De premier zegt dat de voltallige regering heeft beslist dat het sectoraal akkoord gespreid zal uitgevoerd worden, en dat de afbouw van de NAVAP-regeling hieraan wordt gekoppeld. De premier bevestigt dat op deze beslissing niet meer wordt gekomen!

Niettegenstaande het protocolakkoord, getekend door zowel Binnenlandse Zaken als Justitie getekend werd, ontkent men dat Justitie dit document ooit zou getekend hebben…

Het respect dat gevraagd wordt voor de politie, alsook het respect voor afgesloten akkoorden wordt op deze manier beantwoord met een symbolische middelvinger!

Meer nog, men beweert dat het afgesloten protocolakkoord niet het groene licht had van de kern, in het bijzonder m.b.t. de NAVAP-regeling, waarbij men schaamteloos de politieke spelletjes verderzet.

Blijkbaar was het signaal van vandaag aan deze regering van 12.000 collega’s in de Brusselse straten onvoldoende! Maar het feitelijk mandaat voor de vakorganisaties van de achterban is des te duidelijker.

Het respect van de VIVALDI-regering voor de politie is ver te zoeken.

Binnenkort worden dan ook opnieuw punctuele maar hardere acties gepland!

Categories
Laatste nieuws

Geweld tegen politie
Overleg met de minister van Justitie

Deze namiddag stond er een overleg gepland tussen de minister van Justitie, de procureurs-generaal, de voorzitter van de Procureurs des Konings, Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de federale politie.

De aanleiding van dit overleg was het uitermate zware geweld op 2 collega’s van de politiezone BruNo in Schaarbeek op 10 november 2022 waarbij onze collega Thomas Monjoie overleed.

De minister van Justitie stelt:

 • dat de agressie toeneemt.
 • dat er samen met DRI en justitie een oplossing gezocht wordt dat de cijfers m.b.t. geweld tegen politie op elkaar worden afgestemd in een databank, die in het voorjaar 2023 functioneel moet zijn.
 • dat hij de strafverzwaring voor geweld tegen de politie sneller dan gepland zal voorleggen aan het parlement.
 • dat er bij elk parket een magistraat wordt aangesteld die het aanspreekpunt is voor de politie voor alle dossiers van criminele feiten tegen de politie.
 • dat weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg ook zwaarder wordt gestraft. Dat valt voortaan ook onder de nultolerantie en kan niet meer worden geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen. (tijds- of personeelstekort)
 • dat de omzendbrief COL 10/2017 zal worden aangepast voor feiten van weerspannigheid.
 • dat de bepalingen m.b.t. fysiek geweld dat geleid heeft tot een arbeidsongeschiktheid van 4 maanden of minder, of in het andere geval geleid heeft tot arbeidsongeschiktheid van meer dan 4 maanden, opnieuw zal bekeken worden met o.a het oog op vrijheidsberoving en voorleiding.

Op basis van deze voorstellen en beloftes is het gemeenschappelijk vakbondsfront zeer voorzichtig. Wij wachten de wettelijke teksten af, waarbij er dan ook gehandeld zal moeten worden naar hetgeen werd beloofd en een concrete uitvoering ervan in de praktijk.

Aangezien het hier nog louter om een intentieverklaring gaat zal onze geplande manifestatie van maandag 28 november 2022 gewoon doorgaan.
Wij willen een duidelijk signaal geven aan deze Vivaldi-regering.

Wij vragen een aantrekkelijk statuut, een herwaardering van ons beroep met een adequate verloning, het respecteren van de afspraken die gemaakt werden in het kader van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering en meer respect t.a.v. de politie om in veiligere omstandigheden te kunnen werken.

Categories
Laatste nieuws

Nationale manifestatie
maandag 28 november 2022

Na overleg met het gemeenschappelijk vakbondsfront en de lokale autoriteiten hebben wij nu concrete informatie m.b.t. onze manifestatie:

Vertrek:

Koning Albert II Laan – Brussel (dichtbij het noordstation) om 10.00 uur.

Wij verzamelen vanaf 09.00 uur op deze locatie.

Aankomst:

Wetstraat – Brussel

Ontvangst door de eerste minister

Toespraken en ontbinding van de manifestatie

Wij voorzien vanuit iedere provincie autocars. Neem contact op met je lokale afgevaardigde voor de opstapplaatsen en vertrekuren.

Waarom organiseren wij deze manifestatie?

 • Voor een adequate en strenge aanpak van iedere vorm van geweld tegen politie. De beloofde “nultolerantie” uit het regeerakkoord dient eindelijk ook daadwerkelijk te worden toegepast.
 • Deze regering beloofde werk te maken van een aantrekkelijker beroep en statuut voor de politie, maar doet net het omgekeerde. Vivaldi pleegt woordbreuk! Wij vragen een aantrekkelijk statuut, een herwaardering van ons beroep met een adequate verloning.
 • Het respecteren van de afspraken die gemaakt werden in het kader van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. Deze uittrederegeling zou stand houden tot de harmonisatie van alle pensioenregelingen in de openbare sector.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wenst met deze manifestatie een duidelijk signaal te geven. Jullie kunnen ons helpen dit signaal te versterken door massaal aanwezig te zijn!

De spelletjes van deze politieke notabelen op kap van de politie en al haar medewerkers moeten onverwijld stoppen!

Het is tijd voor een krachtig signaal, krachtiger dan ooit!!

Categories
Laatste nieuws

Overleg met de premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie

Deze morgen werden de representatieve vakorganisaties uitgenodigd voor een overleg met de premier, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie. Het overleg vond plaats in het kader van de dramatische gebeurtenissen van afgelopen donderdag in Schaarbeek

Het volgende werd overeengekomen:

 • Een “echte nultolerantie voor geweld tegen politie”; alle feiten krijgen een gerechtelijk vervolg.
 • De minister van Justitie erkent dat weerspannigheid met arbeidsongeschiktheid tot gevolg vervolgd moet worden. Dit in tegenstelling tot bv. de feiten in Waregem die afgelopen zaterdag in het nieuws kwamen, waar de minister beweerde dat het hier om een banaal arbeidsongeval ging.
 • Verbeteren van de databank van justitie m.b.t. de cijfers van geweld tegen politie. (politie registreert +/- 8000 feiten/jaar, justitie registreert +/-1.000 feiten/jaar)
 • De minister gaat een apart wetsontwerp (cfr. het seksueel strafrecht) indienen om het luik geweld tegen politie (en andere hulpverleners) versneld in te voeren, en niet te wachten op het vernieuwde strafwetboek.
 • Andere feiten van geweld tegen politie zoals weerspannigheid worden zwaar onderschat, zeker wanneer er gewonden vallen. Zowel ongewapende als gewapende weerspannigheid zullen vervolg worden. De minister van Justitie gaat het College van procureurs-generaal overtuigen om deze feiten ook gerechtelijk te vervolgen.
 • De aanstelling van een referentiemagistraat per gerechtelijk arrondissement voor feiten van geweld tegen politie.

Ook werd er kort gesproken, los van geweld tegen politie, over het niet uitvoeren van het loonakkoord en de NAVAP-regeling zoals afgesproken.

Na de manifestatie van 28 november 2022 worden wij opnieuw ontvangen door de premier die dan concrete voorstellen zal voorleggen.