Categories
Geen categorie Laatste nieuws

Stakingsactie bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

“Wij lopen met het hoofd tegen de muur, het schip is aan het zinken, er is geen toekomst, alles is om zeep en men weet niet waarom…” dit is wat men deze morgen in het gebouw van het SSGPI in Brussel hoorde.

Op dinsdag 22 maart zijn de personeelsleden van de SSGPI in staking gegaan om te protesteren tegen hun werkomstandigheden en het gebrek aan middelen. Deze laten hen niet meer toe om hun taken ten gunste van hun collega’s van de lokale politie en van de federale politie correct uit te voeren.

Ze werden gesteund door de personeelsleden van de satellieten van Jumet en Hasselt.

De grootste reden van hun ontevredenheid: het slecht functioneren van de nieuwe loonmotor inplaatsgesteld in oktober 2021 waarover niemand uitleg blijkt te kunnen geven en/of de mankementen te kunnen oplossen.


Men telt zelfs niet meer de onverklaarbare wedde herberekeningen, de onwettelijke automatische compensaties die soms over de 1.000 € kunnen oplopen en nog andere problemen …

Sommige personeelsleden hebben zelfs een weddefiche gekregen waarop een bedrag van … 0 € vermeld stond …

Duizenden formulieren (F/L021, F/L081,…) worden niet meer behandeld en deze vergoedingen worden dus ook niet meer uitbetaald, in sommige gevallen al meer dan één jaar.


Een andere problematiek die hen verontrust is de slechte communicatie met hun eigen directie en met de privéonderneming die het nieuwe programma beheert.

Indien zij gekozen hebben om dit te uiten en het werk te staken is het dus ook om de omvangrijke psychosociale last aan te klagen die zij ondergaan en ook uit solidariteit met de talrijke collega’s die slachtoffers zijn van de problemen veroorzaakt door de loonmotor.

Naar aanleiding daarvan heeft de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken een ontmoeting met de stakers aanvaard. Tijdens een gesprek van meer dan één uur bevestigt hij dat de problematiek grote aandacht verdient en prioritair behandeld moet worden.

Hij heeft zich ook geëngageerd om de boodschap van onze collega’s naar de minister van Binnenlandse Zaken over te brengen zodat er snel oplossingen gevonden kunnen worden.

Hij geeft toe dat iedereen inderdaad moet kunnen werken in een serene omgeving en dat het een plicht is van de werkgever om erover te waken dat ieder personeelslid de bezoldiging ontvangt waar hij/zij recht op heeft.

Wij rekenen er dus ook ten stelligste op dat de engagementen, aangegaan tijdens de onderhandeling over de stakingsaanzegging van 11 maart, nagekomen worden.

Daar zullen we zeker op toezien.

Categories
Laatste nieuws

Onze leden hebben beslist

Na lange onderhandelingen met een finaal voorstel van de minister van Binnenlandse zaken over het kwantitatief luik van de sectorale onderhandelingen 2021 hebben wij een ledenbevraging georganiseerd. De resultaten van deze bevraging zijn ondertussen bekend.

Een zeer grote meerderheid van onze leden stemde voor het voorstel.

De uitslag van deze stemming bepaalde onze beslissing tijdens het onderhandelingscomité van vandaag: een voorwaardelijk tussenakkoord.

Concreet betekent dit o.a. dat:

 • Het merendeel van de agenten van politie die zich reeds jaren in de voor hen huidige hoogste weddeschaal bevinden er netto 130 euro per maand op vooruit gaan;
 • Een aspirant inspecteur zijn loopbaan bij de politie start met 140 euro netto per maand meer dan momenteel het geval is;
 • Alle weddeschalen van de operationele personeelsleden (uitgez. de overgangsweddeschalen) er netto per maand met 60 à 70 euro netto op vooruit gaan. Deze verhoging heeft eveneens invloed op de berekening van het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de weekend- en overuren, nachturen en het pensioenbedrag.
 • De weddeschalen van het CALOG B, C en D worden opgetrokken tot het niveau van het openbaar ambt.
 • De contractuele personeelsleden zullen eveneens kunnen genieten van een baremische loopbaan tot de derde loonschaal van hun loonschalengroep (naar analogie met het openbaar ambt).
 • Het invoeren van maaltijdcheques voor alle personeelsleden van de geïntegreerde politie t.w.v. +/- 120 euro/maand vanaf november 2022 (uitbetaling januari 2023). Dit werd definitief onderhandeld tijdens het onderhandelingscomité van 26.01.2022. Binnenkort verschijnt hierover de omzendbrief.
 • Er komt een tweede fase van deze loononderhandelingen. De overheid bevestigt deze te zullen onderhandelen vanaf januari 2024 (en deze te beëindigen tegen april 2024).
 • Het stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen bij de politie, dat naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof werd uitgewerkt, blijft een individueel recht.

Binnenkort starten eveneens de kwalitatieve onderhandelingen waar het de bedoeling moet zijn om het statuut te verbeteren, wat ook de aantrekkelijkheid van de functie ten goede zal komen.

Is dit reeds voldoende? Neen, maar het is een eerste stap om de lonen binnen de geïntegreerde politie te herwaarderen. Wij rekenen dan ook op de tweede fase in 2024 om de volgende stap richting betere verloning te kunnen zetten.

Rekening houdende met de resultaten van de bevraging bij de achterban en met de bemerkingen en voorwaarden (zie bijlage), geven VSOA Politie en het NSPV een voorwaardelijk tussenakkoord op de inhoud van de voorgestelde fiches.

Zeker in deze tijden waar het leven voor iedereen duurder wordt o.a. door de stijgende energieprijzen zal deze loonsopslag meer dan welkom zijn.

Eén ding is zeker, op het einde van de maand zullen de roeptoeters die op sociale media zeggen dat ze liever niets ontvangen dan hetgeen nu op tafel ligt, jullie rekeningen niet betalen.

Categories
Laatste nieuws

Sectoraal akkoord – ledenbevraging

De loononderhandelingen in het kader van het sectoraal akkoord naderen het einde. De overheid heeft een finaal en definitief voorstel geformuleerd. Wij zouden hierover graag uw mening kennen.

Wij nodigen u uit om via de link https://enquete.vsoa-pol.be uw mening kenbaar maken. Uw mening is belangrijk voor het definitief standpunt van VSOA Politie. U kan dit doen tot uiterlijk woensdag 26 januari 2022 om 07.00 uur.

U krijgt in de loop van de dag nog een sms bericht met de link voor de bevraging. Wij sturen een sms naar alle leden om zoveel mogelijk collega’s te bereiken en specifiek voor de collega’s waarvan wij geen mailadres hebben om hun toch de mogelijkheid te geven om te stemmen. U kan uiteraard maar één maal stemmen.

Stemmen van niet leden en dubbele stemmen worden uit de resultaten gefilterd en niet weerhouden.

Indien de link niet onmiddellijk reageert (omwille van een groot aantal respondenten), gelieve dan later opnieuw te proberen.

Categories
Laatste nieuws

Loononderhandelingen: stand van zaken

De komende dagen lopen de loononderhandelingen met de minister verder.  Vele geruchten en standpunten kunnen misschien een andere indruk geven, maar het is dus niet zo dat de loononderhandelingen al volledig zijn afgesloten.

Integendeel: los van de 120 miljoen die naar de lonen zouden gaan van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, liggen er nog steeds drie dossiers op tafel die nog geen definitief engagement hebben.

Wij onderhandelen verder en wachten op een protocoltekst over :

 • De tweede fase (2024)  van de loononderhandelingen.
 • De 30 miljoen m.b.t. de thuiswerkvergoeding, waar wij zeer duidelijk hebben gesteld dat ook alle operationele personeelsleden deze vergoeding moeten krijgen.
 • De toekomst van de NAVAP en het respect van de eerder genomen afspraken die vervat zijn in het K.B.

Nu al een definitief standpunt innemen, zowel positief als negatief, zou onverstandig zijn zolang niet alle elementen en details  definitief op tafel liggen.

Van zodra het dossier volledig is en de minister alle elementen op papier heeft gezet, zal het VSOA Politie alle leden bevragen. Dit zal gebeuren via een digitale stemming, zoals in het verleden steeds is gebeurd bij zeer belangrijke dossiers.