Categories
Geen categorie Laatste nieuws

Stakingsactie bij het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

“Wij lopen met het hoofd tegen de muur, het schip is aan het zinken, er is geen toekomst, alles is om zeep en men weet niet waarom…” dit is wat men deze morgen in het gebouw van het SSGPI in Brussel hoorde.

Op dinsdag 22 maart zijn de personeelsleden van de SSGPI in staking gegaan om te protesteren tegen hun werkomstandigheden en het gebrek aan middelen. Deze laten hen niet meer toe om hun taken ten gunste van hun collega’s van de lokale politie en van de federale politie correct uit te voeren.

Ze werden gesteund door de personeelsleden van de satellieten van Jumet en Hasselt.

De grootste reden van hun ontevredenheid: het slecht functioneren van de nieuwe loonmotor inplaatsgesteld in oktober 2021 waarover niemand uitleg blijkt te kunnen geven en/of de mankementen te kunnen oplossen.


Men telt zelfs niet meer de onverklaarbare wedde herberekeningen, de onwettelijke automatische compensaties die soms over de 1.000 € kunnen oplopen en nog andere problemen …

Sommige personeelsleden hebben zelfs een weddefiche gekregen waarop een bedrag van … 0 € vermeld stond …

Duizenden formulieren (F/L021, F/L081,…) worden niet meer behandeld en deze vergoedingen worden dus ook niet meer uitbetaald, in sommige gevallen al meer dan één jaar.


Een andere problematiek die hen verontrust is de slechte communicatie met hun eigen directie en met de privéonderneming die het nieuwe programma beheert.

Indien zij gekozen hebben om dit te uiten en het werk te staken is het dus ook om de omvangrijke psychosociale last aan te klagen die zij ondergaan en ook uit solidariteit met de talrijke collega’s die slachtoffers zijn van de problemen veroorzaakt door de loonmotor.

Naar aanleiding daarvan heeft de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken een ontmoeting met de stakers aanvaard. Tijdens een gesprek van meer dan één uur bevestigt hij dat de problematiek grote aandacht verdient en prioritair behandeld moet worden.

Hij heeft zich ook geëngageerd om de boodschap van onze collega’s naar de minister van Binnenlandse Zaken over te brengen zodat er snel oplossingen gevonden kunnen worden.

Hij geeft toe dat iedereen inderdaad moet kunnen werken in een serene omgeving en dat het een plicht is van de werkgever om erover te waken dat ieder personeelslid de bezoldiging ontvangt waar hij/zij recht op heeft.

Wij rekenen er dus ook ten stelligste op dat de engagementen, aangegaan tijdens de onderhandeling over de stakingsaanzegging van 11 maart, nagekomen worden.

Daar zullen we zeker op toezien.

Categories
Geen categorie

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP: een voorzichtige start.

Het eerste aandachtspunt van dit onderhandelingscomité was de toekomst van de NAVAP. De minister heeft duidelijk en ondubbelzinnig bevestigd dat, zolang er geen harmonisatie is van de specifieke beroepsgroepen, de verworven rechten gewaarborgd zullen blijven.

Betreffende de sectorale onderhandelingen, is het voorstel van de minister nog steeds niet nauwkeurig genoeg en daarom is donderdag een volgende vergadering gepland om dit voorstel nader toe te lichten en een agenda te bepalen, aangezien de minister zeer nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij snel tot een akkoord wil komen.

Het werk gaat verder en we komen donderdag bij jullie terug. De geplande acties van deze week worden geannuleerd.

Categories
Geen categorie

Heropstart van de sectorale onderhandelingen. De verwachtingen zijn hoog!

De vakorganisaties hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen voor de heropstart van de sectorale onderhandelingen a.s. maandag 29 november.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de laatste ontmoetingen gezegd dat het voor haar ondertussen wel duidelijk is welke onze verwachtingen zijn. Langs onze kant hebben wij de minister nogmaals laten verstaan dat wij slechts kunnen onderhandelen als er ook daadwerkelijk iets op de onderhandelingstafel ligt. Ook vragen wij dat het KB betreffende de NAVAP ongewijzigd verder wordt toegepast zoals dit ook in het verslag aan de koning staat vermeld.

Maar ondanks het feit dat in oktober de enveloppe van 67 miljoen euro van de onderhandelingstafel is verdwenen, wensen wij ons constructief op te stellen en samen naar een oplossing te zoeken met één doel voor ogen: herstellen van de aantrekkelijkheid van ons beroep, een financiële herwaardering van de geïntegreerde politie en de verdere toepassing van de NAVAP regeling.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen van a.s. maandag in alle rust en sereniteit kunnen verlopen hebben wij besloten om die dag geen acties te doen. Wij willen het overleg alle kansen geven en verwachten dan ook veel van onze minister van Binnenlandse Zaken en de regering. Zij hebben de sleutel in handen om te tonen dat ze respect hebben voor de politie en de job van personeelslid bij de geïntegreerde politie financieel willen herwaarderen.

Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij onze acties gaan stopzetten, integendeel. Wanneer de onderhandelingen a.s. maandag mislukken, zullen wij verder actie voeren.

De verwachtingen zijn hoog. Maar wij rekenen nu wel op een degelijk en concreet voorstel én een bevestiging van het voortbestaan van de NAVAP regeling!

Categories
Geen categorie

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Een ontgoocheling…

Deze namiddag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties.

De minister heeft nog steeds geen concreet voorstel, noch voor de NAVAP, noch voor de loononderhandelingen.

Het is zeer straf dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Zij wenst volgende week maandag de gesprekken verder te zetten en vraagt nogmaals tijd om met een aantal partners te overleggen.

Wij hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten. Dit is zeer duidelijk!